Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων όλης της χώρας - 49556/2374/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β?/17.7.2008)

Friday, July 04, 2008, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

HTML clipboard

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.5.2008.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
9. Την υπ αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες που απασχολούνται σε ασθενείς που νοσηλεύονται στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές όλης της χώρας.
2. Το κατώτατο ημερομίσθιο αυτών διαμορφώνεται για τα έτη 2008 και 2009 ως ακολούθως:

Οικογενειακή κατάσταση

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Από 1.5.2009

ΑΓΑΜΩΝ

30,40

31,32

33,04

ΕΓΓΑΜΩΝ

33,45

34,45

36,34

3. Τα ανωτέρω ημερομίσθια οφείλονται στο ακέραιο για απασχόληση έξι (6) ωρών και σαράντα (40) πρώτων λεπτών της ώρας ημερησίως.
4. Ως νυχτερινή εργασία λογίζεται η απασχόληση εκείνη που εμπίπτει στη χρονική περίοδο μεταξύ της 10ης νυχτερινής ώρας (22:00) και της 6ης πρωινής (06:00) της επόμενης ημέρας και οι αποδοχές τους καταβάλλονται με προσαύξηση 25%.
5. Η εργασία που πραγματοποιείται κατά τις Κυριακές και με νόμο εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αμείβεται με προσαύξηση 75%.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο