ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας - Δ.Α.: 33/2009

Τετάρτη, Ιουλίου 22, 2009, 12:00 π.μ.
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Με βάση τον Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, την 22.7.2009 κληρώθηκα διαιτητής [Ελένη Κουτσίμπου], προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας, μεταξύ των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων με την επωνυμία Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας (ΣΕΜΕΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
[…] 

Η απόφασή μου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 
Πεδίο ισχύος 

Η παρούσα Δ.Α. ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης (ατελιέ - σελιδοποίηση - γραφιστική - μοντάζ - φωτομεταφορεία κ.λπ.), εκτύπωσης (λιθογραφεία χάρτου - μετάλλου - μηχανογράφησης offset - βαθυτυπίας - φλεξογραφίας - χαλκογραφίας - ψηφιακής εκτύπωσης - τυπογραφίας - περιστροφικών πιεστηρίων ρολού offset) και μετεκτύπωσης (λαμιναριστές - ρολοκόφτες - χειριστές συρταροκολλητικών μηχανών - τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτημάτων κόλλας - καρφίτσας - κλωστής - διπλωτές, εμφακελοποίησης - σακουλοποίησης και γενικά βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό) που επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας. 

Άρθρο 2 
Βασικά ημερομίσθια 

2.1. Τα βασικά ημερομίσθια όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 βάσει της από 9.7.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 62/10.7.2008) για κάθε ειδικότητα, αυξάνονται από την 1.5.2009 σε ποσοστό 5%.
2.2. Τα ημερομίσθια αυτά διαμορφώνονται με τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των χιλιοστών είναι διαφορετικό του μηδενός, τότε να στρογγυλοποιείται αυξανομένου κατά μία μονάδα του ψηφίου των εκατοστών και ανά ειδικότητα έχουν ως ακολούθως: 

Ειδικότητες 
 Από 1.5.2009
(αύξηση 5%) 
 
Α. Βοηθοί τεχνιτών της παρ. ε’ 
   
- Κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας 
 38,85 
 
- Κατά τον δεύτερο χρόνο υπηρεσίας 
 40,74 
 
- Κατά τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας 
 45,68 
 
Β. Λαμιναριστές, ρολοκόπτες, ρολοφορείς αμφίπλευρων ταχυπιεστηρίων offset, χειριστές συρταροκολλητικών διαμορφωμένων λιθογραφημάτων, τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτημάτων (κόλας - καρφίτσας - κλωστής), καθώς και διπλωτές 
 48,55 
 
Γ. Τεχνίτες φωτοσυνθέτες (πληκτρολόγοι κειμένων) 
 45,84 
 
Δ. Κόπτες - φωτομεταφορείς - χειριστές C.T.P. - ψηφιακή εκτύπωση πλάτους άνω των 2,5 μ. - εμφακελοποίηση - σακουλοποίηση - επίστρωση και χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας 
 50,45 
 
Ε. α) Τεχνίτες, εκτυπωτές, πιεστές, χειριστές χρυσωτικών μηχανών offset, αυτόματης κοπτικής στράντζας διαμόρφωσης λιθογραφημάτων, χειριστές scanner, φωτογράφοι, μοντέρ, ρετουσέρ, ενθέτες, ηλεκτρονική ένθεση - σελιδοποίηση, γραφίστες και μακετίστες λιθογραφημάτων, χειριστές βαθυτυπικών, φλεξογραφικών, βερνικωτικών μηχανών, περιστροφικών πιεστηρίων ρολού, offset και μηχανών U.V. (γιουβί), μηχανών μηχανογραφικών εντύπων υγράς και ξηράς offset και συντηρητές μηχανών, άνδρες και γυναίκες 
 53,29 
 
β) Τεχνίτης υπεύθυνος μηχανής περιστροφικού πιεστηρίου offset ρολού 
 55,60 
 
Στ. Βοηθητικό προσωπικό (στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μισθωτοί και ημερομίσθιοι που απασχολούνται στη λειτουργία παραγωγικών βιβλιοδετικών μηχανημάτων της παρ. β’, οι αποθηκάριοι εφοδιασμού υλικών και όσοι ασχολούνται στη λειτουργία παραγωγικών μηχανημάτων που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ε’) 
   
- Κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο υπηρεσίας 
 36,32 
 
- Κατά τον τρίτο και τέταρτο χρόνο υπηρεσίας 
 37,80 
 
- Κατά τον πέμπτο και άνω χρόνο υπηρεσίας 
 39,30 
 
Ζ. Ανειδίκευτο προσωπικό (στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ημερομίσθιοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί μετά την 1.7.2002 και κάνουν βοηθητικές εργασίες και δεν ασχολούνται με τη λειτουργία παραγωγικών μηχανημάτων) 
 35,40 
 

2.3. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις. 

Άρθρο 3 

1. Διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε, όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο