Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ζ

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. (14.1.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. (21.10.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Π.Κ. 5/29-6-2016 - Δ.Α.(Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιομηχανικών -βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες Βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 46/7-12-2010)

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της Χώρας - Π.Κ. 20/6-8-2010

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας - Π.Κ.: 83/24.7.2008

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας - Π.Κ.: 59/9.7.2008

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας - Π.Κ.: 69/6.7.2006

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας - Π.Κ.: 49/21.6.2006