Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σ.Σ.Ε. (3.8.2018) Για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΩΝ

Δ.Α. 43/2010 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημόσιας Χρήσεων (ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΑ) Π.Κ. 25/7-10-2010