Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Λ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΑ 45/2009 « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας - Δ.Α.: 33/2009

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας - Δ.Α.: 54/2008

ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

Κλαδική ΣΣΕ 2008 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας - Π.Κ.: 62/10.7.2008

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΣΕ του προσωπικού εταιρειών λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καρβάλης) - Π.Κ.: 79/24.7.2008

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας - Π.Κ.: 80/3.8.2007

ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

Κλαδική ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας - Π.Κ.: 40/22.5.2007

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΣΕ του προσωπικού εταιρειών λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καρβάλης) - Π.Κ.: 67/6.7.2006

ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΗΕΑ)

Δ.Α. 24/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λιθογράφων-Τεχνιτών γραφικών τεχνών και Βοηθών αυτών, που απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες που είναι μέλη της "Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών"