Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός αποδοχών των κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται στα ΝΠΙΔ, νοσηλευτικά και λοιπά ιδρύματα ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49532/2365/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΙΔ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.) - 49524/2362/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)