Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών νευροψυχιατρικών κλινικών Αθηνών και Περιχώρων - Π.Κ.: 32/4.6.2003

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ
Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών νευροψυχιατρικών κλινικών Αθηνών και Περιχώρων - Π.Κ.: 32/4.6.2003

Fri, Apr 4, 2003 12:00 AM

Στην Αθήνα την 4.4.2003, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, με την παρουσία και του μεσολαβητή Φάνη Αρχιμανδρίτη, οι υπογράφοντες: α) Δημήτρης Βεζυράκης και Μαριέττα Λεοντάρη, ως εκπρόσωποι του «Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» και β) Αρης Σιμόπουλος, ως εκπρόσωπος της «Ενωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων», συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Τοπική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε.Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στην παρούσα υπάγονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις νευροψυχιατρικές κλινικές Αθηνών  Περιχώρων και είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος».Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των κοινωνικών λειτουργών που υπάγονται στην παρούσα, διαμορφώνονται από 1.7.2003 ως εξής:

Χρόνια υπηρεσίας

Από 1.7.2003

0 - 3

620,00

3 - 6

640,00

6 - 9

660,00

9 - 12

680,00

12 - 15

700,00

15 - 18

720,00

18 - 21

740,00

21 - 24

760,00

24 - 27

780,00

27 - 30

805,00

30 - 35

830,00

Αρθρο 3Καταργούνται τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις δύο επιδόματα σπουδών, για τους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν πτυχίο ανώτερων σχολών κοινωνικής εργασίας ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, σε ποσοστό 6% και για τους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν και πτυχίο μιας πανεπιστημιακής σχολής, σε ποσοστό 15%, στο βασικό μισθό και αντ αυτών χορηγείται από 1.1.2003 επίδομα σπουδών σε ποσοστό 10%, στο βασικό μισθό, στους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Τα υπόλοιπα επιδόματα σπουδών που προβλέπονται από τις ίδιες προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, εξακολουθούν να καταβάλλονται.Αρθρο 4
Διατηρούμενες ρυθμίσεις

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από Απριλίου 2002 Σ.Σ.Ε., καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.Αρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.Αρθρο 6
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2003, εκτός αν παραπάνω ορίζεται διαφορετικά.