Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας - Π.Κ.: 158/11.12.2008

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας - Π.Κ.: 158/11.12.2008

Fri, Nov 28, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 28.11.2008, οι παρακάτω αναφερόμενοι, αφενός: α) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου: β) Ευαγγελία Χαλβατζά, πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους, αποφάσισαν την υπογραφή για τα έτη 2008 και 2009 της παρακάτω Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας και που είναι μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

1. Οι βασικοί μισθοί των κοινωνικών λειτουργών του άρθρου 1, όπως διαμορφώθηκαν με βάση την από 10.7.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,2%. Οι βασικοί μισθοί των κοινωνικών λειτουργών του άρθρου 1, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,8%. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικός μισθός (σε ευρώ)

Έτη υπηρεσίας

Από
1.1.2008

Από
1.9.2008

Από
1.5.2009

0-3

798,00

824,00

871,00

3-6

830,00

857,00

906,00

6-9

851,00

878,00

929,00

9-12

883,00

911,00

964,00

12-15

906,00

935,00

989,00

15-18

934,00

963,00

1.019,00

18-21

953,00

984,00

1.041,00

21-24

976,00

1.007,00

1.066,00

24-27

1.002,00

1.034,00

1.094,00

27-30

1.031,00

1.064,00

1.126,00

30-35

1.052,00

1.085,00

1.148,00

Άρθρο 3
Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους μισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί των παραπάνω βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά και αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στους άγαμους γονείς υπό τις προϋποθέσεις του Ν.1849/1989.

Άρθρο 4
Επίδομα πτυχίου

1. Στους παραπάνω μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕΙ ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχου Τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών νόμιμα αναγνωρισμένου και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 15% επί του κάθε φορά βασικού τους μισθού, αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
2. Στους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Κοινωνικών Λειτουργών ανωτάτων σχολών ή πτυχίου Bachelor of Arts, το παραπάνω επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 18% επί των βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά, αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.
3. Στους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε επίπεδο Master, το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 21% επί των παραπάνω βασικών τους μισθών και
4. Σε αυτούς που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κοινωνικού λειτουργού, το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 25% και υπολογίζεται επί των βασικών μισθών των δικαιούχων, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά και αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

Άρθρο 5
Προσαύξηση τριετίας

Σε όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, χορηγείται, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης (1ης) τριετίας υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην ειδικότητά τους, η προσαύξηση σε ποσοστό 5% που προβλέπεται από τη Δ.Α.88/1989 και που υπολογίζεται στον βασικό μισθό του κλιμακίου στο οποίο ανήκουν κάθε φορά.

Άρθρο 6
Επίδομα ξένης γλώσσας

Στους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ και που για την εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, χορηγείται το επίδομα ξένης γλώσσας που προβλέπεται στην από 3.5.2001 Σ.Σ.Ε., σε ποσοστό 5%, που υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά, αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.
Για τις λοιπές κατηγορίες κοινωνικών λειτουργών, το επίδομα αυτό λήφθηκε υπόψη για τη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών τους που καθορίζονται με την παρούσα, όπως προβλεπόταν με την από 10.7.1998 Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 7
Λοιποί όροι εργασίας

Για τους παραπάνω μισθωτούς έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν κάθε φορά και αφορούν λοιπά θεσμικά θέματα.

Άρθρο 8

Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται στη βιομηχανία και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία με τη στήριξη που παρέχεται στους εργαζόμενους.
Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους επιστήμονες κοινωνικούς λειτουργούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει επίσης τα μέλη του ν? αναλαμβάνουν επίσης την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των κοινωνικών λειτουργών σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι μη αντικείμενοι στη Σ.Σ.Ε. αυτή όροι των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.).

Άρθρο 10

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με τη Σ.Σ.Ε. αυτή, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, διατηρούνται σε ισχύ και δεν τροποποιούνται.

Άρθρο 11

Η έναρξη της ισχύος της Σ.Σ.Ε. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.