Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ ΔΑ 27/2011 «Για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας» - (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 15/4.1.2012)

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ
ΔΑ 27/2011 «Για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας» - (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 15/4.1.2012)

Thu, Dec 22, 2011 12:00 AM

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

27/2011

«Για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας»

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 15/4.1.2012)

 

Διαιτητής: Ιωακείμ Σμυρνιώτης

 

1. Με βάση το ν. 1876/90, όπως ισχύει και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα την 21/11/2011, κατόπιν κληρώσεως, διαιτητής, προκειμένου να ρυθμίσω τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας.

2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 887/024/31-10-2011 αίτηση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων μετά την αποδοχή, εκ μέρους της, της με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 767/10-10-2011 πρότασης του μεσολαβητή κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή, την οποία απέρριψε η ως άνω εργοδοτική οργάνωση.

3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα την 23/11/2011, την 30/11/2011 και την 21/12/2011 σε κοινές συναντήσεις στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά τις συναντήσεις αυτές παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και της εργοδοτικής οργάνωσης, οι οποίοι και διατύπωσαν προφορικά και εγγράφως με υπομνήματα τις απόψεις τους.

4. Έλαβα επίσης υπόψη μου:

α) Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, δηλώσεις, πρακτικά μεσολάβησης, έγγραφα και υπομνήματα που υποβλήθηκαν στη φάση της μεσολάβησης από τα μέρη κλπ).

β) Την με αριθμό πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 887/024/31-10-2011 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων για την προσφυγή στη διαιτησία.

γ) Την από 3/3/2011 εξώδικη δήλωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) προς την εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδας (Ε.Κ.Α.Α.), για διαπραγμάτευση με σκοπό την υπογραφή σ.σ.ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, στην οποία (εξώδικη δήλωση –πρόσκληση) περιέχεται και το σχετικό σχέδιο σ.σ.ε..

δ) Την με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 343/11Μ/31/3/2011 αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ.

ε) Την Δ.Α. 20/2011 (Πράξη Κατάθ. Υπ. Εργας. και Κοιν. Ασφαλ. 12/22-11-2011) και την από 15/7/2010 ΕΓΣΣΕ, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας – (Κ.Α.Α.) ουδέποτε είχαν συνυπογράψει με την Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδας σ.σ.ε. ούτε είχε εκδοθεί γι’ αυτούς Διαιτητική Απόφαση, ορισμένες όμως ειδικότητες από τους εργαζόμενους στα ΚΑΑ είναι ίδιες με τις ειδικότητες των εργαζομένων στις κλινικές όλης της χώρας και, εν πάση περιπτώσει, οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους είναι παρεμφερείς και ανάλογης ποιότητας και περιεχομένου με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εργαζομένων στις κλινικές όλης της χώρας.

ζ) Το από 28/11/2011 έγγραφο με τις απόψεις της, το από 9/12/2011 έγγραφό της για το νομοθετικό πλαίσιο των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με σχέδιο προτεινόμενης σ.σ.ε. της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδας, όπως επίσης τα από 29/11/2011 και 9/12/2011 έγγραφα της ΟΣΝΙΕ με τις θέσεις και απόψεις της.

η) Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, τόσο για τους εργαζόμενους εν γένει, όσο και για το κλάδο παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας, η οποία δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων των εργαζομένων και των εργοδοτών.

θ) Την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 όπως ισχύει σήμερα για την έναρξη ισχύος των ΔΑ.

ι) Την από 10/10/2011 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή για τη παρούσα συλλογική διαφορά.

5. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν, η απόφασή μου έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας, μέλη της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος.

 

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση, χωρίς προϋπηρεσία, διαμορφώνονται, σε ευρώ, ως εξής:

1. Ιατρικό Προσωπικό

779,93€

2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

751,39€

3. Ψυχολόγοι και Λογοθεραπευτές

831,80€

4. Κοινωνικοί Λειτουργοί

807,91€

5. Φυσικοθεραπευτές

783,07€

6. Οδηγοί Ασθενοφόρων

751,39€

7. Βοηθοί Νοσηλευτών,

Τραυματιοφορείς, Βοηθοί

Φυσικοθεραπευτών

751,39€

8. Γυμναστές

751,39€

 

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, οι οποίες δεν αναφέρονται ανωτέρω, οι βασικοί μισθοί, χωρίς προϋπηρεσία, είναι οι καθοριζόμενοι με την από 15-7-2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010)

 

Άρθρο 3

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρηματική συνήθεια, πρακτικά συμφωνίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/4/2011. Ημερομηνία Κατάθεσης: 22 Δεκεμβρίου 2011

 

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ