Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΣΕ για τις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τους οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας Π.Κ.: 39/13.7.2009

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΣΣΕ για τις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τους οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας Π.Κ.: 39/13.7.2009

Mon, Jun 22, 2009 12:00 AM Στην Αθήνα σήμερα, την 22.6.2009, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Αλέξανδρος Κοκκινάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Σύγχρονων Γενικών Κλινικών, Αριστείδης Σιμόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, Παναγιώτης Κουβατσέας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Νίκος Χρυσοχέρης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Γρηγόρης Σολωμός, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Γρηγόρης Σαραφιανός, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδας και αφετέρου: α) Βασίλης Γκλεζάκος, πρόεδρος, Κώστας Κρέτσης, γενικός γραμματέας, Αγγελική Σουλτανιά, αναπληρώτρια γενική γραμματέας, Νίκος Κωστόπουλος, Β’ αντιπρόεδρος και Ελένη Παπαϊωάννου, ταμίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής 

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων). 

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί 

2.1. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθμισης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5%. Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2009 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2009 κατά 2,75%.
2.2. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.1.2009 και 1.9.2009 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής, όσο και τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση. 

Άρθρο 3
Επεξεργασία νέου μισθολογίου 

Τα μέρη συμφωνούν στη συγκρότηση μικτής επιτροπής, με εναλλασσόμενη προεδρία κάθε πλευράς ανά εξάμηνο και διετή συνολική διάρκεια, ώστε να εξετασθεί και να εξελιχθεί η επεξεργασία για την κατάργηση νέου κωδικοποιημένου μισθολογίου με ενσωμάτωση των υφιστάμενων επιδομάτων στους βασικούς μισθούς. 

Άρθρο 4
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι. 

Άρθρο 5
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης 

5.1. Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή οι ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
5.2. Όλες οι διατάξεις - ρυθμίσεις των Σ.Σ.Ε., Δ.Α., υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. των προηγούμενων ετών, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ. που δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2009.