Π.Κ.: 7/2.7.2012

Στην Αθήνα σήμερα στις 28.6.2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» (ΣΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον πρόεδρο αυτού, Ανδρέα Καρταπάνη και Β. η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΟΣΝΙΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους: πρόεδρο Β. Γκλεζάκο, γενικό γραμματέα Κ. Κρέτση, ταμία Ν. Κωστόπουλο και αντιπρόεδρο Γ. Υφαντή, νόμιμα εξουσιοδοτημένους για τη σύναψη της παρούσας, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως εξής:

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στην παρούσα σύμβαση υπάγονται οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του ΣΕΚ.

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Βασικοί μισθοί – Επιδόματα χρόνου υπηρεσίας
Α. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής της Δ.Α.20/2011 που εργάζονται κατά την υπογραφή της παρούσας, ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Β. Για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν μετά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 630,00 ευρώ μικτά. Επιπλέον του βασικού μισθού χορηγούνται τα προβλεπόμενα στη συνέχεια επιδόματα της παρούσας, πλην του επιδόματος εξομάλυνσης.

2. Λοιπά επιδόματα
2.1. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζόμενου και μέχρι τρία (3) τέκνα. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την ηλικία των 24 ετών, εφόσον τα τέκνα των εργαζομένων σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές.
2.2. Επιδόματα ωρίμανσης – πολυετίας: Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε τριετία πραγματικής προϋπηρεσίας και μέχρι τέσσερις (4) τριετίες.
Χορηγείται επίδομα 3% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος σε όσους συμπληρώνουν δεκαπέντε (15) έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά από τα δεκαπέντε (15) έτη, 3% για κάθε επιπλέον πενταετία στον ίδιο εργοδότη.
2.3. Επίδομα σπουδών: Χορηγείται επίδομα σπουδών μόνο στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων αλλοδαπών, καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον διετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κ.λπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης κάθε εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%.
Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, εφόσον το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους.
Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.
2.4. Επίδομα επικίνδυνης ή/και ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα επικίνδυνης ή/και ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού μόνο στις παρακάτω ειδικότητες:
- Ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, μαίες, πλύντες, αποστειρωτές και καθαρίστριες: 15% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.
- Βιολόγους, παρασκευαστές και βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων: 25% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.
- Στους απασχολούμενους αποκλειστικά σε εργαστήρια ιστοχημείας, παθολογοανατομίας, πυρηνικής ιατρικής (in vivo) και στους τεχνολόγους ακτινολογίας – ραδιολογίας και χειριστές που απασχολούνται στον χειρισμό ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καθώς και στους συντηρητές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το παρόν επίδομα αντί των ανωτέρω καθορίζεται σε 35% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.
2.5. Επίδομα ετοιμότητας κατ’ οίκον: Χορηγείται επίδομα 30,00 ευρώ μικτά ανά ημέρα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον.
2.6. Εφημερίες ιατρών εντός κλινικής: Οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες εντός της κλινικής, αμείβονται ως ακολούθως:
- Για 18ωρη εφημερία καθημερινής: 60,00 ευρώ μικτά.
- Για 18ωρη εφημερία Σαββάτου και παραμονών αργιών: 80,00 ευρώ μικτά.
- Για 24ωρη εφημερία Σαββάτου και παραμονών αργιών: 100,00 ευρώ μικτά.
- Για 24ωρη εφημερία Κυριακής και αργιών: 120,00 ευρώ μικτά.
2.7. Επίδομα εξομάλυνσης: Εφόσον οι συνολικές βασικές μηνιαίες αποδοχές (βασικός μισθός και επιδόματα) των εργαζομένων που ήδη εργάζονται κατά την υπογραφή της παρούσας, υπολείπονται του 85% των αντίστοιχων αποδοχών τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 14.2.2012 με βάση τη Δ.Α.20/2011, η τυχόν προκύπτουσα μηνιαίως διαφορά καταβάλλεται σε αυτούς ως επίδομα εξομάλυνσης.

Γ. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Καθιερώνεται για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα εβδομαδιαία εργασία πέντε (5) εργασίμων ημερών οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως.
2. Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου.
3. Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.
4. Απαλλαγή της εγκυμονούσας από τη νυχτερινή εργασία, εκτός και αν η ίδια με αίτησή της προς τον εργοδότη ζητήσει κάτι διαφορετικό.
5. Παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τους εργαζόμενους με παραπεμπτικό από τον αρμόδιο ιατρό του ασφαλιστικού τους Ταμείου.
6. Εξασφάλιση όλων των μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.
7. Χορηγούνται στολές στους εργαζόμενους που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται σε ειδική ενδυμασία.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Κάθε προηγούμενη ειδική ρύθμιση, που περιλαμβάνεται σε παλαιότερες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2012 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΚ
Ειδικότητα Μικτός
βασικός μισθός
Αρχιμάγειροι 890,00 €
Βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι 900,00 €
Βοηθοί λογιστές 795,00 €
Βοηθοί μαγείρων 730,00 €
Εργασιοθεραπευτές 840,00 €
Ηλεκτρονικοί ανωτέρων σχολών 850,00 €
Ηλεκτρονικοί μέσων σχολών 775,00 €
Θυρωροί, κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες 730,00 €
Ιατρικό προσωπικό κλινικών 815,00 €
Καθαριστές, τραπεζοκόμοι, βοηθοί θαλάμου, πλύντες, αποστειρωτές 705,00 €
Κοινωνικοί λειτουργοί 875,00 €
Λατζέρηδες, κουρείς, ράπτες, ταξινόμοι 750,00 €
Λογιστές 865,00 €
Μάγειροι, ζαχαροπλάστες 850,00 €
Νοσηλευτικό, μαιευτικό προσωπικό κλινικών 675,00 €
Νοσηλευτικό προσωπικό απασχολούμενο σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες[*] 775,00 €
Ξυλουργοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές κ.λπ. 900,00 €
Οδηγοί ασθενοφόρων αυτοκινήτων 685,00 €
Παρασκευαστές και βοηθοί εργαστηρίων 775,00 €
Συντηρητές ιατρικών μηχανημάτων 1.075,00 €
Υδραυλικοί τεχνίτες και εργαζόμενοι σε καλοριφέρ 920,00 €
Υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς 820,00 €
Διαιτολόγοι 820,00 €
Υπομηχανικοί 845,00 €
Φυσικοθεραπευτές 825,00 €
Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων 725,00 €
Χειριστές αξονικών τομογράφων και ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων 800,00 €
Χειριστές μαγνητικού τομογράφου 800,00 €
Ψυχολόγοι λογοθεραπευτές 920,00 €

(*) Ο βασικός μισθός του νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται σε τμήμα ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλο τμήμα επανέρχεται στο επίπεδο των λοιπών νοσηλευτών.