Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ Δ.Α. 24/2011 - Κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ. 16/12-1-2012

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Δ.Α. 24/2011 - Κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ. 16/12-1-2012

Thu, Nov 3, 2011 12:00 AM
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2011

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κρεμαλής

1.Mε βάση το άρθρο 16 Ν. 1876/90, όπως ισχύει και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών ανέλαβα, κατόπιν Α' κληρώσεως (την 03.11.11), διαιτητής προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους
όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», κατά το έτος 2011, μεταξύ αφενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση   Υπαλλήλων   Κινηματογραφικών   Επιχειρήσεων   (Π.Ε.Υ.Κ,Ε.)   και   της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Κιν/φου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (Π.Ο.Ε.Κ.Τ.) και αφετέρου των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κιν/φου (Π.Ο.Α.Ι.Κ.) και Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κιν/φου (Π.Ε.ΑΙ.Κ,Ι.),

2.Την 10.11.11 ανέλαβα καθήκοντα διαιτητή για να εξετάσω τις απόψεις των μερών και να σταθμίσω κάθε άλλο σημαντικό παράγοντα αιτιολόγησης της κρίσης μου.

3.Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 142/18.10.11 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ο,Ε.Κ.Τ.  (αριθμ.  πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 826/018Δ/18.10.11), η οποία είχε αποδεχθεί την πρόταση του Μεσολαβητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλου (αρ. πρωτ. εξερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 732/04.10.11), την οποία σιωπηρά απέρριψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

4.Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου κάλεσα την 02.12.11, σε κοινή συνάντηση, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Ας σημειωθεί ότι τα δύο μέρη με κοινή συμφωνία, που αποτυπώθηκε και εγγράφως (βλ. υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 1018/02.12.11), είχαν δεχθεί ως ημέρα συνάντησης την ανωτέρω ημερομηνία με αντίστοιχη παράταση και του νομοθετικά προβλεπόμενου χρόνου της διαιτητικής διαδικασίας. Κατά τη συνάντηση αυτή παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, ενώ οπό την εργοδοτική πλευρά δεν παρέστη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κιν/φου (Π.Ο.ΑΙ.Κ.). Τα εν διενέξει μέρη διατύπωσαν αντίθετες απόψεις και διαπιστώθηκε η αποτυχία των διαπραγματεύσεων, της μεσολαβητικής προσπάθειας και της προσπάθειας στο στάδιο της Διαιτησίας για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90 όπως ισχύει.

5.Έλαβα επίσης υπόψη μου:

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (Κοινοποιήσεις, Εξουσιοδοτήσεις, Πρακτικά, Υπομνήματα κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλα στοιχεία).

β. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 359/12/7.04,11 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου-Τηλεόρασης & Συναφών Κλάδων (Π.Ο.Ε.Κ.Τ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων (Π.Ε.Υ,Κ.Ε.) προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 826/018/18.10.11 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ο.Ε.Κ.Τ. για την προσφυγή στη διαιτησία.

 

γ. Την από 03.01.11 εξώδικη δήλωση – καταγγελία, λόγω μεταβολής των συνθηκών, της προϊσχύουσας συλλογικής ρύθμισης (ΔΑ 21/2010, Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 9/26.5.2010) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων Π.Ε.Υ.Κ.Ε. και Π.Ο.Ε.Κ.Τ, απευθυνόμενη στις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Π.Ο.Α.Ι.Κ. και Π.Ε.ΑΙ.Κ.Ι. για διαπραγμάτευση, προκειμένου να υπογραφεί σσε για το έτος 2011, στην οποία (εξώδικη δήλωση - καταγγελία) επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύμβασης.

δ. Την προϋφιστάμενη συλλογική ρύθμιση ΔΑ 21/2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 9/26.5.2010) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας».

ε. Το γεγονός ότι οι συνολικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον κινηματογράφο την τελευταία τριετία αγγίζουν το 15%, όπως προβάλλει η εργοδοτική πλευρά οτο από 05.12.11 Υπόμνημα της

στ. Την από 15.07.10 ΕΓΣΣΕ ετών 2010, 2011 και 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 14/16.07.10), καθώς και τις ρυθμίσεις αφενός του άρθρου 51 Ν. 3871/2010 που περιορίζουν τη χορήγηση αυξήσεων με διαιτητικές αποφάσεις από 01.07.11.

ζ. Τις απόψεις των μερών, όπως καταγράφονται στο από 02.12.11 Πρακτικά Διαιτησίας που συντάχθηκε κατά την κοινή συνάντηση και ειδικότερα στα σχετικό Υπομνήματα υπ' αριθμ, πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.Δ 1019/02.12.11 και 1030/05.12.11. Από αυτά προκύπτει ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν ζητήθηκε ποσοστιαία αύξηση βασικών μισθών, ενώ η αιτηθείσα αύξηση για το δεύτερο εξάμηνο του 2011, αν και περιορισμένη στο ύψος της ΕΓΣΣΕ (1,6%), δεν δικαιολογείται, καθώς ο κλάδος εμφανίζει μισθολογικό κόστος τουλάχιστον 40% στη λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα, η πτώση της κίνησης εισητηρίων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εξόδων ψυχαγωγίας λόγω της κρίσης, οδήγησε στο να κλείσουν από το 2009 συνολικά 50 οθόνες και στο να προτιμηθούν εναλλακτικοί φθηνότεροι τρόποι, π.χ. με τη χρήση του internet. Κατά μη αμφισβητηθείσα δήλωση της εργοδοτικής πλευράς η πτώση των εισιτηρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και Νοέμβριο του 2011, σε σύγκριση με το 2010 ανήλθε στο 10,6%, ενώ για το δεύτερο οικονομικό εξάμηνο Ιούλιος-Νοέμβριος (ο Δεκέμβριος δεν έχει ολοκληρωθεί) η πτώση κυμαίνεται στο 3,6%. Τέλος κατά τη μη αμφισβητηθείσα δήλωση της εργοδοτικής πλευράς η πτώση του τζίρου που προκύπτει από την πώληση των εισιτηρίων κατά το τρέχον έτος ανέρχεται οτο 11%, ενώ η μέση τιμή εισιτηρίων μειώθηκε κατά 1%.

η. Την από 28.09.11 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλου (αρ. πρωτ. Εξερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 732/04.10.11), την οποία απεδέχθησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

θ. Το γεγονός ότι η αίτηση για μεσολάβηση υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. την 07.04.11, οπότε κατά το άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 1876/1990, όπως ισχύει η διαιτητική απόφαση έχει έναρξη ισχύος την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 08.04.11, εφόσον λόγω των ειδικών συνθηκών της κρίσης και των νομοθετικών περιορισμών για τη ρύθμιση αποδοχών με διαιτητική απόφαση δεν συντρέχει λόγος αναδρομικότητας στην παρούσα απόφαση.

6.Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Αυξήσεις βασικών μισθών

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση τη Δ.Α. 21/2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 9/26.05.10), αυξάνονται από 01.07.11 κατά ποσοστό ίσα με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

Για το σκοπό εφαρμογής της ανωτέρω αύξησης από 01.07.11 ως "ευρωπαϊκός πληθωρισμός" λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices) της Ευρωζώνης (Εuro area), όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. Τα ποσά που προκύπουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3

Προηγούμενες και Ευνοϊκότερες Ρυθμίσεις

1.- Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από προηγούμενους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.- Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α. 21/2010 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 9/26.05.2010) του κλάδου, καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.), εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα.

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 08-04-11.

 

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ