Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε. των Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους - Π.Κ. 18/4-8-2010

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Σ.Σ.Ε. των Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους - Π.Κ. 18/4-8-2010

Mon, Aug 2, 2010 12:00 AM ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Σήμερα την 2  Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου Α. Ιωάννου υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ αφενός της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα και αφετέρου του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, του πιο αντιπροσωπευτικού σωματείου παραγωγών του οπτικοακουστικού χώρου.

 

Το παρακάτω κωδικοποιημένο κείμενο διέπει την εργασιακή σχέση και τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους.

 

Άρθρο 1.

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που έχουν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) και που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους.

 

Άρθρο 2.

2.1. Τα κατώτατα όρια των ημερησίων και εβδομαδιαίων αποδοχών των εργαζομένων του άρθρου 1 όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την 31/12/2009 βάσει της από 3 Ιανουαρίου 2008 ΣΣΕ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:  ΠΚ 22/16-5-08) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30/6/2011 σύμφωνα με τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α΄.

 

2.2. Τα κατώτατα όρια των ημερησίων και εβδομαδιαίων αποδοχών των εργαζομένων του άρθρου 1 όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2011 αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

 

2.3. Τα κατώτατα όρια των ημερησίων και εβδομαδιαίων αποδοχών των εργαζομένων του άρθρου 1 όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

 

2.4. Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 2.2. και 2.3. του παρόντος άρθρου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής  έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

 

2.5. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5). Ο ισχύων ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ θα συμπληρωθεί όταν ανακοινωθεί από την Eurostat το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area).

 

Άρθρο 3.

3.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο

 

3.2. Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

 

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

 

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

 

3.3. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστό ή και με άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

 

Άρθρο 4.

Στους μισθωτούς που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου 30 € μηνιαίως. Το επίδομα αυτό βαρύνει ποσοστιαία τον κάθε εργοδότη, εάν η εργασία έχει παρασχεθεί όχι σε ένα εργοδοτικό φορέα αλλά διαδοχικά σε περισσότερους.

 

Άρθρο 5.

Η κάθε ώρα εργασίας πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα αμείβεται ως υπερωριακή εργασία με προσαύξηση 40% για τις πρώτες πέντε (5) ώρες και με προσαύξηση 60% για τις πέραν των πέντε (5) ωρών. Η νυχτερινή εργασία (από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ.) αμείβεται με προσαύξηση 75%. Επίσης, αν ο Τεχνικός εργαστεί Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ή εθιμική αργία, δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. Αργίες για τις οποίες οφείλεται η πιο πάνω προσαύξηση είναι ενδεικτικά η 1η και η 6η Ιανουαρίου, η 25η Μαρτίου, η μέρα και η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η 1η Μαίου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η μέρα και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

 

Άρθρο 6.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τους Τεχνικούς με δικά του μέσα και έξοδα στον τόπο εργασίας, όταν:ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χλμ από την Πλατεία Συντάγματος. Στην περίπτωση που ο Τεχνικός μεταβεί στον τόπο εργασίας με δικό του μέσο, ο Παραγωγός καταβάλλει το κόστος εξόδων μεταφοράς με την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών. Ο χρόνος μετάβασης κι επιστροφής του Τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας.

 

Άρθρο 7.

Ο Παραγωγός μπορεί να απασχολήσει τον Τεχνικό για 8 ώρες στο χώρο γυρίσματος.

 

Άρθρο 8.

Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να προσφέρει με δικά του έξοδα στον Τεχνικό, πέραν της συμφωνημένης αμοιβής και ένα πλήρες γεύμα ημερησίως.

 

Άρθρο 9.

Στην περίπτωση εργασίας εκτός έδρας κι εφόσον ο Τεχνικός διανυκτερεύσει, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να του εξασφαλίσει αξιοπρεπή στέγη, πρωινό και δύο (2) γεύματα ημερησίως. Εκτός των παραπάνω, ο Παραγωγός υποχρεούται στην καταβολή πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης που καθορίζεται στο ποσό των τριάντα πέντε ευρώ (35€) ημερησίως και αναγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας.

 

Άρθρο 10.

Η κανονική εργασία διαρκεί 40 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 8 ώρες την ημέρα επί πενθήμερο στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται και Σάββατο, εξαιρουμένης της Κυριακής.

 

Άρθρο 11.

Το ωράριο εργασίας των Τεχνικών είναι συνεχές, με μια ώρα υποχρεωτική διακοπή για λήψη γεύματος και ανάπαυσης κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει διακοπή 2 ωρών λόγω ειδικών συνθηκών. Το ωράριο αρχίζει από τη στιγμή που ο Τεχνικός προσέλθει στο χώρο εκκίνησης σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζει το ordino και λήγει με την επιστροφή του Τεχνικού στον ίδιο χώρο. Προκειμένου περί παροχής εργασίας στην αυτή πόλη, δέον όπως ο χώρος εκκίνησης παραμένει σταθερός. Η νέα εργάσιμη ημέρα αρχίζει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ωρών από τη λήξη της προηγούμενης.

 

Άρθρο 12.

Ο Παραγωγός υποχρεούται να ασφαλίσει τον Τεχνικό με την ειδικότητα που αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία του χορηγείται από  το ΥΠ.ΠΟ., στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στην 12η ασφαλιστική κλάση (κωδικός ειδικότητας 314150 και ΚΠΚ 101) όπως αυτό απορρέει από τις εγκυκλίους του ΙΚΑ υπ΄αριθμ.124/6-8-1986 και υπ΄ αριθμ. 80/30-5-2007, με τις πραγματικές του αμοιβές και να τύχει των προβλεπομένων από το νόμο επιδομάτων κ.λ.π. επί του συνόλου των αποδοχών που αναφέρονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις. Για λόγους πρακτικούς, στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των Τεχνικών, οι εργοδότες τους θα αναγράφουν ΜΟΝΟ την περίοδο απασχόλησης, το σύνολο των αποδοχών και το σύνολο των εισφορών τις οποίες θα καταβάλλουν με αγορά ενσήμων, ενώ ΔΕΝ θα σημειώνουν αριθμό ημερών ασφάλισης όπως επίσης προβλέπεται στις παραπάνω εγκυκλίους του ΙΚΑ.

 

Άρθρο 13.

Ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί στους Τεχνικούς εκκαθαριστικό σημείωμα με ανάλυση των αποδοχών και των κρατήσεων τους.

 

Άρθρο 14.

Ο Παραγωγός και ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένοι να προσυπογράφουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας που και τα δύο μέρη έχουν αποδεχθεί και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης. (Υπογεγραμμένο αντίγραφο κατατίθεται μαζί με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).

 

Άρθρο 15.

Τα μέλη του συνεργείου πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνικού του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο 358/76 και ειδικότερα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/27-10-2005. Εφ. Κ. Αρ. Φύλλου 1483. Οι ειδικότητες των μελών του συνεργείου λήψης, καθορίζονται από το Σκηνοθέτη, το Διευθυντή Παραγωγής και το Διευθυντή Φωτογραφίας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

 

Άρθρο 16.

Το ελάχιστο όριο του αριθμού των Τεχνικών που απασχολούνται για παραγωγές με επινοημένο μύθο, είναι 13 μέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 35mm και 11 μέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 16mm, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος  1597/86 άρ. 6, παρ. 1, ή όπως αυτός ήθελε τροποποιηθεί στο μέλλον.

Όταν χρησιμοποιείται βίντεο, ο αριθμός των Τεχνικών που απαιτούνται, καθορίζεται από κοινού από το Σκηνοθέτη, το Δ/ντή Παραγωγής και το Δ/ντή Φωτογραφίας, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής, και με την σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού.

 

Άρθρο 17.

Προκειμένου ο Τεχνικός να προσφέρει τις υπηρεσίες του κάτω από συνθήκες που συνεπάγονται κίνδυνο για την ακεραιότητα του, οι ιδιαίτερες προβλέψεις θα καθορίζονται από Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

 

Άρθρο 18.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει και «για κάθε κινηματογραφικό έργο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική μετάδοση κ.λ.π.», όπως σαφώς ορίζει ο νόμος 1597/21.5.86, στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

 

Άρθρο 19.

Για την εφαρμογή του άρθρου 2.5. και στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας χρήζουν κατ΄ εξαίρεση και λόγω εντελώς ειδικών συνθηκών οποιασδήποτε ειδικής ερμηνείας ή τροποποίησης περιεχομένου, τότε τόσο η αναγκαιότητα αυτή όσο και το διαφορετικό περιεχόμενο, θα συμφωνούνται από κοινού κι εγγράφως μεταξύ των δύο συμβαλλομένων πλευρών, αφενός χωρίς να απαιτείται η καταγγελία της παρούσας ΣΣΕ, αφετέρου με δυνατότητα χρήσης του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1876/90.

 

Άρθρο 20.

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 21.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 1/1/2010.

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο. Τ.             Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Π.Ο.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ (1/1/2010 ΕΩΣ 30/6/2011)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Δ/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

805 €

 

187 €

 

253 €

 

ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

 

618 €

 

134 €

 

196 €

 

Β. ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

Β’ Β.ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

 

375 €

 

85€

 

85 €

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΜΑΚΙΝΙΣΤΑΣ

 

525 

 

114 €

 

114 €

 

Β. ΜΑΚΙΝΙΣΤΑ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

 

Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

805 €

 

187 €

 

253 €

 

Β. Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

59 0€

 

128 €

 

128 €

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

 

535 €

 

118 €

 

118 €

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

375 €

 

 

 

85 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 

805 €

 

187 €

 

252 €

 

Β. ΣΚΗΝΟΓΡ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 

535 €

 

118 €

 

118 €

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ.-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

Β.ΤΕΧΝ.ΣΚΗΝ. – ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

Β.ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΑΜΠΙΓΙΕΖ

 

402 €

 

85 €

 

85 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

 

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

 

670 €

 

161 €

 

215 €

 

Β. ΗΧΟΛΗΠΤΗ

 

510

 

107

 

107

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΜΟΝΤΑΖ

 

ΜΟΝΤΑΖ ΘΕΤΙΚΟ

 

805 €

 

 

 

241 €

 

ΜΟΝΤΑΖ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

 

ΜΑΚΙΓΙΕΡ

 

535 €

 

118 €

 

118 €

 

Β. ΜΑΚΙΓΙΕΡ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

 

Β.ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

 

562 €

 

123 €

 

118 €

 

Β΄ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΣΚΡΙΠΤ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

Α’ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡ.ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΩΝ

 

525 €

 

114 €

 

114 €

 

Β΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Β. ΧΕΙΡ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ

 

510 €

 

107 €

 

107 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

 

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

 

616 €

 

135 €

 

135 €

 

Β. ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

 

429 €

 

97 €

 

97 €

 

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ VIDEO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TV)

 

643 €

 

150 €

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ VIDEO

 

510 €

 

107 €

 

 

ΜΟΝΤΕΡ

 

643 €

 

151 €

 

 

ΜΙΞΕΡ

 

510

 

107 €

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ο …………….. του ………….. κάτοικος …………. οδός κι αριθ…………………………….. που ενεργεί ατομικά ως «Παραγωγός» είτε ως εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία……………………….. και με έδρα ………………. κι αφετέρου ο …………… του………………… κάτοικος …………. οδός κι αριθ. ……………………….. Τεχνικός κινηματογράφου & τηλεόρασης με ειδικότητα ………………… και αριθ. Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του Υπ.Πο. ……………. συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

α) Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας αρχίζει την ……………… και τελειώνει την …………. κι ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του γι’ αυτό το χρονικό διάστημα και μόνο για την ειδικότητα με την οποία έχει προσληφθεί, για την κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο ………………………………………………………..

Παράταση χρόνου μπορεί να γίνει μόνον μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ Παραγωγού και Τεχνικού. Επίσης, ο Τεχνικός οφείλει να συνεργάζεται με το Σκηνοθέτη όσον αφορά το καλλιτεχνικό-δημιουργικό μέρος της εργασίας του και με τον Παραγωγό όσον αφορά το εργασιακό της μέρος.

β) Η μικτή αμοιβή του Τεχνικού συμφωνείται στο ποσό των € ……………. την ημέρα ή των € ………… την εβδομάδα, έναντι μισθοδοτικής κατάστασης του Παραγωγού κι εξοφλείται σε εβδομαδιαία βάση.

γ) Στην περίπτωση εκτός έδρας εργασίας κι εφόσον ο Τεχνικός διανυκτερεύσει, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να του εξασφαλίσει αξιοπρεπή στέγη σε μονόκλινο δωμάτιο, πρωινό και δύο (2) γεύματα ημερησίως κι επιπλέον να του καταβάλλει πρόσθετη αποζημίωση (για την οποία ως κατώτατο όριο ορίζεται αυτό της ΣΣΕ της ΕΤΕΚΤ), η οποία ορίζεται στα € ………. την ημέρα.

δ) Ο παραγωγός οφείλει να ασφαλίσει το σύνολο της παραγωγής καθώς και το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού τουλάχιστον ως προς την αστική ευθύνη, στην περίπτωση δε που ο Τεχνικός υποχρεωθεί να προσφέρει υπηρεσίες κάτω από συνθήκες που περικλείουν κίνδυνο για την ακεραιότητά του, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει –πέραν του ΙΚΑ- επιπλέον σε αναγνωρισμένης αξιοπιστίας ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ε) Στην περίπτωση που ο Παραγωγός διακόψει είτε την παραγωγή είτε τη συνεργασία με τον Τεχνικό πριν από το τέλος του συμφωνημένου χρόνου όπως αυτός ορίζεται παραπάνω και για λόγους ανεξάρτητους από τον Τεχνικό, πλην της ανωτέρας βίας –όπως αυτή ορίζεται από το Νόμο – τότε υποχρεούται να καταβάλλει στον Τεχνικό εν είδη αποζημίωσης τουλάχιστον το 50% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο χρόνο που υπολείπεται, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί.

στ) Στην περίπτωση που ο Τεχνικός επιθυμεί να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη παραγωγή προ της συμφωνημένης περάτωσής της, οφείλει να ενημερώσει ενόρκως τον Παραγωγό τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες προ της αποχωρήσεώς του.

Επίσης, αναίτια αποχώρηση, αδικαιολόγητη απουσία, συστηματική καθυστέρηση κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας, αντιεπαγγελματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας έναντι των συναδέλφων του είτε άλλων συνεργατών της παραγωγής, συνιστούν παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, την οποία ο Παραγωγός καλείται να γνωστοποιήσει με έγγραφο συνυπογεγραμμένο από το Δ/ντή Παραγωγής και το Δ/ντή Φωτογραφίας στην ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, προκειμένου να λάβει γνώση και να διευθετήσει το θέμα.

ζ) Υπεύθυνος για την έγκαιρη συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού, όπως ορίζεται και από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 είναι ο Διευθυντής Παραγωγής.

η) Τόσο ο Τεχνικός όσο και ο Παραγωγός δεν έχουν άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν: i) αυτών που απορρέουν από τη Γενική Εργατική Νομοθεσία, ii) αυτών που αναφέρονται στη Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ και του ΣΑΠΟΕ που δε θίγονται από το παρόν Συμφωνητικό και iii) αυτών που αναφέρονται στο παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ

                                    (σφραγίδα)      

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ο …………….. του ………….. κάτοικος …………. οδός κι αριθ…………………………….. που ενεργεί ατομικά ως «Παραγωγός» είτε ως εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία……………………….. και με έδρα ………………. κι αφετέρου ο …………… του………………… κάτοικος …………. οδός κι αριθ. ……………………….. Τεχνικός κινηματογράφου & τηλεόρασης με ειδικότητα ………………… και αριθ. Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του Υπ.Πο. ……………. συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

α) Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας αρχίζει την ……………… και τελειώνει την …………. κι ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του γι’ αυτό το χρονικό διάστημα και μόνο για την ειδικότητα με την οποία έχει προσληφθεί, για την τηλεοπτική παραγωγή με τίτλο ………………………………………………………..

Στην περίπτωση που το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό δεν καλύπτει το σύνολο του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγωγής, τότε παράταση χρόνου μπορεί να γίνει μόνο μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ Παραγωγού και Τεχνικού. Επίσης, ο Τεχνικός οφείλει να συνεργάζεται με το Σκηνοθέτη όσον αφορά το καλλιτεχνικό-δημιουργικό μέρος της εργασίας του και με τον Παραγωγό όσον αφορά το εργασιακό  της μέρος.

β) Η μικτή αμοιβή του Τεχνικού συμφωνείται στο ποσό των € ……………. την ημέρα ή των € ………… την εβδομάδα, έναντι μισθοδοτικής κατάστασης του Παραγωγού η δε εξόφλησή του δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικά τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της εργασίας του.

γ) Στην περίπτωση εκτός έδρας εργασίας κι εφόσον ο Τεχνικός διανυκτερεύσει, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να του εξασφαλίσει αξιοπρεπή στέγη σε μονόκλινο δωμάτιο, πρωινό και δύο (2) γεύματα ημερησίως κι επιπλέον να του καταβάλλει πρόσθετη αποζημίωση (για την οποία ως κατώτατο όριο ορίζεται αυτό της ΣΣΕ της ΕΤΕΚΤ), η οποία ορίζεται στα € ………. την ημέρα.

δ) Ο παραγωγός οφείλει να ασφαλίσει το σύνολο της παραγωγής καθώς και το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού τουλάχιστον ως προς την αστική ευθύνη, στην περίπτωση δε που ο Τεχνικός υποχρεωθεί να προσφέρει υπηρεσίες κάτω από συνθήκες που περικλείουν κίνδυνο για την ακεραιότητά του, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει –πέραν του ΙΚΑ- επιπλέον σε αναγνωρισμένης αξιοπιστίας ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ε) Στην περίπτωση που ο Παραγωγός διακόψει είτε την παραγωγή είτε τη συνεργασία με τον Τεχνικό πριν από το τέλος του συμφωνημένου χρόνου όπως αυτός ορίζεται παραπάνω και για λόγους ανεξάρτητους από τον Τεχνικό, πλην της ανωτέρας βίας –όπως αυτή ορίζεται από το Νόμο – τότε υποχρεούται να καταβάλλει στον Τεχνικό εν είδη αποζημίωσης τουλάχιστον το 50% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο χρόνο που υπολείπεται, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί.

στ) Στην περίπτωση που ο Τεχνικός επιθυμεί να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη παραγωγή προ της συμφωνημένης περάτωσής της, οφείλει να ενημερώσει ενόρκως τον Παραγωγό τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες προ της αποχωρήσεώς του.

Επίσης, αναίτια αποχώρηση, αδικαιολόγητη απουσία, συστηματική καθυστέρηση κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας, αντιεπαγγελματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας έναντι των συναδέλφων του είτε άλλων συνεργατών της παραγωγής, συνιστούν παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, την οποία ο Παραγωγός καλείται να γνωστοποιήσει με έγγραφο συνυπογεγραμμένο από το Δ/ντή Παραγωγής και το Δ/ντή Φωτογραφίας στην ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, προκειμένου να λάβει γνώση και να διευθετήσει το θέμα.

ζ) Υπεύθυνος για την έγκαιρη συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού, όπως ορίζεται και από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 είναι ο Διευθυντής Παραγωγής.

η) Τόσο ο Τεχνικός όσο και ο Παραγωγός δεν έχουν άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν: i) αυτών που απορρέουν από τη Γενική Εργατική Νομοθεσία, ii) αυτών που αναφέρονται στη Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ και του ΣΑΠΟΕ που δε θίγονται από το παρόν Συμφωνητικό και iii) αυτών που αναφέρονται στο παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ

                                    (σφραγίδα)      

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ο …………….. του ………….. κάτοικος …………. οδός κι αριθ…………………………….. που ενεργεί ατομικά ως «Παραγωγός» είτε ως εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία……………………….. και με έδρα ………………. κι αφετέρου ο …………… του………………… κάτοικος …………. οδός κι αριθ. ……………………….. Τεχνικός κινηματογράφου & τηλεόρασης με ειδικότητα ………………… και αριθ. Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του Υπ.Πο. ……………. συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

α) Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας αρχίζει την ……………… και τελειώνει την …………. κι ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του γι’ αυτό το χρονικό διάστημα και μόνο για την ειδικότητα με την οποία έχει προσληφθεί, για τη διαφημιστική παραγωγή με τίτλο ………………………………………………………..

β) Η μικτή αμοιβή του Τεχνικού συμφωνείται στο ποσό των € ……………. την ημέρα, η δε εξόφλησή του δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικά τις 30 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της εργασίας του.

γ) Στην περίπτωση εκτός έδρας εργασίας κι εφόσον ο Τεχνικός διανυκτερεύσει, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να του εξασφαλίσει αξιοπρεπή στέγη σε μονόκλινο δωμάτιο, πρωινό και δύο (2) γεύματα ημερησίως κι επιπλέον να του καταβάλλει πρόσθετη αποζημίωση (για την οποία ως κατώτατο όριο ορίζεται αυτό της ΣΣΕ της ΕΤΕΚΤ), η οποία ορίζεται στα € ………. την ημέρα.

δ) Ο παραγωγός οφείλει να ασφαλίσει το σύνολο της παραγωγής καθώς και το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού τουλάχιστον ως προς την αστική ευθύνη, στην περίπτωση δε που ο Τεχνικός υποχρεωθεί να προσφέρει υπηρεσίες κάτω από συνθήκες που περικλείουν κίνδυνο για την ακεραιότητά του, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει –πέραν του ΙΚΑ- επιπλέον σε αναγνωρισμένης αξιοπιστίας ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ε) Στην περίπτωση που ο Παραγωγός ακυρώσει το γύρισμα για λόγους ανεξάρτητους από τον Τεχνικό, πλην της ανωτέρας βίας (όπως αυτή ορίζεται από το Νόμο) σε χρόνο λιγότερο των 24 ωρών τότε υποχρεούται να καταβάλλει στον Τεχνικό το 100% και σε χρόνο μεταξύ των 25 και των 48 ωρών το 50% της αμοιβής του.

στ) Αναίτια αποχώρηση, αδικαιολόγητη απουσία, αντιεπαγγελματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας έναντι των συναδέλφων του είτε άλλων συνεργατών της παραγωγής, συνιστούν παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, την οποία ο Παραγωγός καλείται να γνωστοποιήσει με έγγραφο συνυπογεγραμμένο από το Δ/ντή Παραγωγής και το Δ/ντή Φωτογραφίας στην ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, προκειμένου να λάβει γνώση και να διευθετήσει το θέμα.

ζ) Υπεύθυνος για την έγκαιρη συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού, όπως ορίζεται και από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 είναι ο Διευθυντής Παραγωγής.

η) Τόσο ο Τεχνικός όσο και ο Παραγωγός δεν έχουν άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν: i) αυτών που απορρέουν από τη Γενική Εργατική Νομοθεσία, ii) αυτών που αναφέρονται στη Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ και του ΣΑΠΟΕ που δε θίγονται από το παρόν Συμφωνητικό και iii) αυτών που αναφέρονται στο παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                              Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ

                                    (σφραγίδα)