Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας - Π.Κ.: 10/2.4.2008

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας - Π.Κ.: 10/2.4.2008

Thu, Mar 27, 2008 12:00 AM

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 27.3.2008 και στα ενταύθα γραφεία του ΟΜΕΔ οι υπογεγραμμένοι αφενός Νικόλαος Αλλαμανής, πρόεδρος του Δ.Σ. και Νικόλαος Τζούμας, ταμίας και μέλος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και αφετέρου οι Σπύρος Παπαχρήστου, πρόεδρος, Νικόλαος Αθανασιάδης, γενικός γραμματέας και Μιχάλης Χαριτίδης, μέλος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι της «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ» (ΠΚΟ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού όλης της χώρας, καθώς και άλλες ειδικότητες που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καπνού και σε άλλες συναφείς με αυτές επιχειρήσεις (πλην σιγαρεττοβιομηχανίας) και είναι:
- Καπνεργάτες - καπνεργάτριες
- Ξυλουργοί - υδραυλικοί
- Ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές κ.λπ.
- Πρακτικοί μηχανικοί - θερμαστές κ.λπ.
- Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
- Αποθηκάριοι - φύλακες

Άρθρο 2

Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις, με την από 22.5.1998 υπογραφείσα Σ.Σ.Ε., πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση των ειδικοτήτων, η οποία ισχύει από 1.1.1998 και έχει ως ακολούθως:
Α. Ειδικότητα των στοιβαδόρων, ήτοι των απασχολούμενων στη συντήρηση των καπνών.
Β. Ειδικότητα των απασχολούμενων στην επεξεργασία (μεταποίηση) του καπνού με το ξεσπάγγιασμα, την τροφοδοσία των μηχανών επεξεργασίας, με το ξεφύλλισμα, τη διαλογή, την εξυπηρέτηση και τον χειρισμό των πατητικών μηχανών, το ράψιμο των δεμάτων και στα κόσκινα φυλλοτριμμάτων.
Γ. Ειδικότητα των μεταφορέων δεμάτων καπνού.
Δ. Ειδικότητα των απασχολούμενων με βοηθητικές και υπηρετικές εργασίες (όπως καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα κυλικεία, απασχολούμενοι στη μεταφορά των φύλλων του καπνού και το αμπαλάζ των δεμάτων καπνού) και των μαθητευόμενων στις εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. Β?.

Άρθρο 3

Α. Τα βασικά ημερομίσθια των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις επεξεργασίας (μεταποίησης) καπνού, όπως ανά κατηγορία κατατάσσονται στο άρθρο 2, αυξάνονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Το βασικό ημερομίσθιο των στιβαδόρων (ειδικότητα Α?), το οποίο είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 στα 42,90 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 44,19 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 45,96 ευρώ.
2. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων στην επεξεργασία φύλλων καπνού (ειδικότητα Β?), το οποίο είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 στα 40,10 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 41,30 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 42,95 ευρώ.
3. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων και υπαγόμενων στην ειδικότητα Γ?, το οποίο είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 στα 30,53 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 31,45 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 32,71 ευρώ.
4. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων και υπαγόμενων στην ειδικότητα Δ?, το οποίο είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 στα 30,39 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 31,30 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 32,55 ευρώ.
Β. 1. Ξυλουργοί - υδραυλικοί: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για τους οικοδόμους μόνιμων συνεργείων συντήρησης βιομηχανικών επιχειρήσεων.
2. Ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες που απασχολούνται στη βιομηχανία.
3. Πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί, συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές και κατέχοντες τα υπό του Ν.6422/1934 και του Β.Δ. της 16.5.1959 διπλώματα άδειας: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες που απασχολούνται στη βιομηχανία.
4. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για τους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.
5. Νυχτοφύλακες: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύει για τους νυχτοφύλακες που απασχολούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία.

Άρθρο 4

Όλα τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των καπνεργατών και καπνεργατριών προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επ? αυτών:
Α. Με επίδομα γάμου 10% υπέρ του εργαζόμενου συζύγου, ανεξαρτήτως του αν ο έτερος εξ αυτών εργάζεται ή μη, συνταξιοδοτείται ή μη. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.
Β. Όλοι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφόσον συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται, μετά από τη συμπλήρωση πλήρους υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο στην καπνεργασία, προσαύξηση στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια 5% για κάθε τριετία και μέχρι τεσσάρων (4) τριετιών, από την προσκόμιση και υποβολή αποδεικτικών αυτής πιστοποιητικών (βιβλιαρίων ΙΚΑ κ.λπ.).
Τριετία θεωρείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 550 ημερομισθίων αποκλειστικά στην καπνεργασία.
Επίσης, χορηγείται μετά από τη συμπλήρωση 4.500 ενσήμων πέμπτη (5η) τριετία, η οποία αμείβεται με ποσοστό 5%.
Γ. Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, χωρίς το επίδομα γάμου και τριετιών, προσαυξάνονται με επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 11%.
Δ. Κάθε εργοδότης υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, 0,03 ευρώ ανά πραγματοποιούμενο ημερομίσθιο όλων των εργαζομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2, για τις κατασκηνώσεις των παιδιών τους.
Ε. Τα χρονικά όρια εργασίας καθορίζονται ως εξής:
Καταρχήν, εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών. Μπορούν όμως οι μεταποιητικές επιχειρήσεις καπνού να εφαρμόζουν και την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δ.Α.25/1983 του ΔΔΔΔ Αθηνών.
ΣΤ. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καπνού θα συνεχίσουν τη χορήγηση δύο στολών στους άνδρες και μίας ρόμπας εργασίας στις γυναίκες.
Ζ. Συμφωνείται καθένας από τους εργοδότες να παρακρατεί από κάθε καπνεργάτη ή καπνεργάτρια υπέρ της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας ποσό ίσο με 1,5% επί του συνόλου των νόμιμων αποδοχών, το οποίο θα αποδίδεται από τις καπνικές επιχειρήσεις στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για συνδρομή αυτών στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
Η. Συμφωνείται, στους καπνεργάτες και τις καπνεργάτριες που εργάζονται στην καπνεργασία, να καταβάλλεται, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ως επίδομα, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε επτά (7) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια της χρονικής περιόδου ανάμεσα στις δύο γιορτές ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω των επτά (7) πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων και μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για το επίδομα Χριστουγέννων και δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για το επίδομα Πάσχα.
Ο υπολογισμός των επιδομάτων αυτών θα γίνεται με βάση το πραγματικά καταβαλλόμενο ημερομίσθιο σε κάθε τμήμα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου μέσα στην οποία θα γεννάται το δικαίωμα του επιδόματος Πάσχα και Χριστουγέννων.
Θ. Στους χώρους εργασίας πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες για τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Για την εφαρμογή αυτού του όρου ορίζεται σε επίπεδο επιχείρησης διμελής επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της επιχείρησης και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, η οποία θα ελέγχει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα εάν στους χώρους εργασίας τηρούνται οι κανονισμοί και θα προτείνει τις τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας.

Άρθρο 5
Εργασιακές σχέσεις - Λοιποί όροι

Α. Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εργασιακά τους καθήκοντα ανά ειδικότητα.
Β. Όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί στην καπνεργασία πριν από την 1.1.1997 και είχαν συμπληρώσει εκατό (100) ημερομίσθια μέχρι την 31.12.1997, υπάγονται υποχρεωτικά στις ειδικότητες των παρ. Α? και Β? του άρθρου 2, ανάλογα με τα εκτελούμενα μέχρι σήμερα καθήκοντα.
Γ. Υποχρεωτικά μετατάσσονται στις ειδικότητες Α? και Β? του άρθρου 2 από τις ειδικότητες Γ? και Δ? του άρθρου 2 οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι μετά από τη συμπλήρωση τριακόσιων (300) και εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερομισθίων, αντίστοιχα, που θα έχουν πραγματοποιήσει μετά από την 1.1.2002.
Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια επεξεργασίας και απομίσχωσης καπνών τύπου Βιρτζίνια και Μπέρλεϊ, το δικαίωμα αυτό της μετάταξης θα αποκτάται μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετήσιων περιόδων επεξεργασίας και τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού ημερομισθίων.
Δ. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καπνού υποχρεούνται, σε ετήσια βάση, να απασχολούν σε ποσοστό 60% εργαζόμενους που θα προέρχονται από τις ειδικότητες των παρ. Α? και Β? του άρθρου 2.
Ε. Τα εν ενεργεία μέλη των Δ.Σ. των καπνεργατικών σωματείων και μέχρι τέσσερα (4) μέλη εξ αυτών επαναπροσλαμβάνονται για εργασία από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν την προηγούμενη χρονική περίοδο, κατόπιν υποβολής αίτησης προς την επιχείρηση μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή θα βρίσκεται στον τόπο που εδρεύει το σωματείο.

Άρθρο 6

Αποδοχές ή επιδόματα ανώτερα στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε., Δ.Α., νόμους, νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν τροποποιούνται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται και δεν τροποποιούνται.

Άρθρο 7

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1.1.2008 και η ισχύς της μονοετής, με λήξη την 31.12.2008.