Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΣΕ: Εκπαιδευτικοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΣΕ από 3/11/2010 Π.Κ. 37/11-11-2010)

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΣΕ: Εκπαιδευτικοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΣΕ από 3/11/2010 Π.Κ. 37/11-11-2010)

Wed, Nov 3, 2010 12:00 AM ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση»

Στην Αθήνα σήμερα, 3/11/2010, ενώπιον της Μεσολαβητού Παναγιώτας Σαλίμπα, οι κάτωθι υπογρά­φοντες, αφ' ενός οι κ.κ. Κώστας Σουφλέρης, Πρόεδρος και Κώστας Κοροντζής Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.) και αφετέρου ο Γεώργιος Μαυρογιαννάκης, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 2/80863/0022/6-11-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου συμφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το προσωπικό με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι ιδιώτες ωρομίσθιοι καθηγητές της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, που είναι μέλη της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.)

Άρθρο 2
Μισθοί

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συμπληρώθηκαν με το άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010.

 
Άρθρο 3
α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ορίζονται από ατομική σύμβαση εργασί­ας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο­θεσία (νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις (σσε, ή δ.α), που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρη­τώς με τους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Κατά τα λοιπά υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α. 54/2009, (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 34/8.12.2009) καθώς και όλων των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποι­ούνται με την παρούσα.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ