Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΣΣΕ Ιχθυολόγοι (Απόφοιτοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιχειρήσεων όλης της Χώρας (ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ. 37/25-11-2011)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΣΣΕ Ιχθυολόγοι (Απόφοιτοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιχειρήσεων όλης της Χώρας (ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ. 37/25-11-2011)

Thu, Dec 29, 2011 12:00 AM

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

(Δείτε το συννημένο αρχείο)

Για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων

(Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης)

που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας.

( Παραθέτουμε πίνακα με τις αμοιβές στο τέλος της ΣΣΕ )

Στην Αθήνα σήμερα, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφενός ο κ. Στέλιος Πιτάκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.)
και αφετέρου ο Δρ. Ηλίας Τυλιγάδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.), και οι δύο νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής:

1. Οι συμβαλλόμενοι με αίσθημα ευθύνης για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις του Κλάδου, και την οικονομική κατάσταση της Χώρας, διατύπωσαν αφενός την αναγκαιότητα να επιδιώξουν την συνέχιση του έως σήμερα μεταξύ τους διαλόγου, κι αφετέρου την στήριξη της προσπάθειας σταθεροποίησης κι ανάκαμψης,  παράλληλα με το να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθμίζουν το ρόλο τους σε κοινωνία και οικονομία, με την ουσιαστική συμμετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική, στα θέματα που τους αφορούν.

 

Στο πλαίσιο και των ανωτέρω θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στο οποίο θα καθορίζονται οι τομείς στους οποίους θα ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία μεταξύ των 2 Φορέων, και θα σχεδιασθούν κοινές δράσεις επ’ ωφελεία των Μελών τους.

 

2. Διαρκής στόχος και των δύο πλευρών, όπως συζητήθηκε και συμφωνήθηκε και στις πέντε (5) προηγούμενες Σ.Σ.Ε., είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων στο Κλάδο, η σταδιακή προσέγγιση των αποδοχών τους με τον Μέσο Όρο των αμοιβών των εργαζομένων των αντίστοιχων κλάδων στα 15 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της Ευρωζώνης.

 

3. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι, απόφοιτοι σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο την ελεγχόμενη εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, καθώς και σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους εξαρτάται ή συνδέεται με τις ανωτέρω ή έχουν συναφές αντικείμενο.

 

Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χαρακτηρίζονται οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιχθυοκομίας - Αλιείας και τμημάτων Τεχνολογίας Αλιείας ­ Υδατοκαλλιεργειών των Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, καθώς και πτυχιούχοι ισοτίμων και ομοταγών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως αυτό προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Ως προϋπηρεσία των Ιχθυολόγων της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον αυτό ή άλλο εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις των αντίστοιχων Ασφαλιστικών Φορέων (ή / και των επιθεωρήσεων εργασίας για την τελευταία πενταετία).

 

5. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των πτυχιούχων Ιχθυολόγων, που εργάζονται στις επιχειρήσεις της χώρας, τροποποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά, και απεικονίζονται συνολικά στον συνημμένο Πίνακα στο τέλος της παρούσας Σύμβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της:

 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών για τους νέο-προσληφθέντες εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη παραμένουν στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2009, και ειδικότερα στο ποσό των 1.070,00 ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθούν αυτό το χρονικό διάστημα οι προσλήψεις, και η είσοδος νέων Ιχθυολόγων στο επάγγελμα.

 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει δύο (2) και περισσότερα έτη, παραμένουν στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2009 (βλέπε πίνακα).

 

Όλοι οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί, για το έτος 2010 παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

 

Όλοι οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί, για το έτος 2011 παραμένουν στα ίδια επίπεδα και διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας.

 

Για το έτος 2012 οι ανωτέρω μηνιαίοι βασικοί μισθοί θα επαναδιαπραγματευθούν τον Δεκέμβριο του 2011, αρχής γενομένης την 01.12. 2011 και θα πρέπει να έχουν καθοριστεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2011.

 

6. Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1849/89.

 

7. Στους μισθωτούς που συντηρούν τέκνα χορηγείται επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί ως και τέσσερα (4) παιδιά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο  έτος της. ηλικίας τους, εφόσον τα τέκνα συντηρούνται από τον εργαζόμενο και είναι άγαμα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον μισθωτό ανεξάρτητα με το εάν ο άλλος σύζυγος παίρνει τέτοιο επίδομα.

 

Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε Κρατικές σχολές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόσον το τέκνο δεν εργάζεται και είναι άγαμο μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του, με βεβαίωση της οικείας σχολής περί φοιτήσεώς του.

Το παραπάνω επίδομα χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνει ειδικό επίδομα από αλλού.

 

8. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή Διδακτορικών ή άλλων ισοτίμων) ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επίδομα 12% για κάθε MSc συνολικά, και 15% για τα PhD συνολικά, το οποίο θα υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.

 

9. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας 6% συνολικά, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση πρόσληψης την επαρκή γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών ή αν η φύση της κύριας εργασίας τους επιβάλει την χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή τους.

 

10. Στον εκάστοτε οριζόμενο από την επιχείρηση Ιχθυολόγο ως Προϊστάμενο Ιχθυογεννητικού Σταθμού, Προϊστάμενο Πάχυνσης, και Προϊστάμενο Συσκευασίας των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα υπευθυνότητας 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, το οποίο επίδομα συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

 

11.Στους πτυχιούχους της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολούνται κυρίως σε χώρους στους οποίους το υπόλοιπο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό λαμβάνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (όχι επαγγέλματος) και παρέχουν παρόμοια εργασία - και μέχρι να συσταθεί η ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα καθορίσει χώρους που οι Ιχθυολόγοι θα λαμβάνουν αυτοτελώς επίδομα ανθυγιεινής εργασίας - θα το λαμβάνουν και αυτοί σε αντίστοιχο με τους άλλους εργαζόμενους ποσοστό και πάντως όχι κατώτερο του 7% υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το ανώτερο επίδομα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.

 

12. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος AquaSafe (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες), και συμφωνούν για την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για την νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Στο διάστημα ισχύος της παρούσας ΣΣΕ θα πρέπει να αναδιανεμηθούν τα σχετικά φυλλάδια (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) του ανωτέρω προγράμματος στο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού, αρχής γενομένης από τα μέλη του ΠΑΣΤΙ.

 

13. Στους Ιχθυολόγους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. και δεν διαθέτουν Άδεια Αυτοδύτη απαγορεύεται κάθε είδους και μορφής υποβρύχια δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται με χρήση αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής (π.χ. με φιάλες) είτε υποβοηθούμενη από την επιφάνεια (π.χ. με σκάφανδρο), σύμφωνα και με την κείμενη Νομοθεσία.

 

Για όσους διαθέτουν τέτοια άδεια και επιθυμούν να πραγματοποιούν και υποβρύχιες δραστηριότητες στον χώρο εργασίας τους, απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της κανονικής σύμβασης εργασίας. Η συμπληρωματική σύμβαση αυτή θα ορίζει ρητά τις επιπλέον εργασίες που θα πραγματοποιούνται, καθώς και την επιπλέον αμοιβή για αυτές τις εργασίες από τα ποσά που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. Η αμοιβή αυτή δεν δύναται να είναι κατώτερη της ανώτερης συμφωνηθείσας με τους κατ’ επάγγελμα και δραστηριότητα, δυτών και των επιχειρήσεων αυτών.

 

Οι ιχθυολόγοι που διαθέτουν τέτοια άδεια δύνανται να καταδύονται με δική τους πρωτοβουλία στα πλαίσια της επιστήμης τους, σύμφωνα με όσα ισχύουν διεθνώς για υποβρύχια επιστημονική έρευνα κι επιστημονικές παρατηρήσεις (όχι εργασίες).

 

Η επίβλεψη και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δυτών που εκτελούν τις υποβρύχιες ή άλλες εργασίες θεωρείται εργασία που χρήζει επιπλέον αμοιβής.

 

Όμοια, για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη ανάθεση καθηκόντων (π.χ. χειρισμός εξοπλισμού εργασίας), θα πρέπει να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

 

14. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού, ζητήματα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συμβατότητας που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες τους, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

15. Ο εργοδοτικός φορέας υπογραμμίζει προς τα μέλη τους τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νομοθετικό πλαίσιο καθόσον αφορά την προστασία του ατόμου σχετικά με θέματα προσωπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων.

 

16. Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία πρέπει να απολαμβάνουν ίση ή αναλογική κατά περίπτωση μεταχείριση με τους άλλους εργαζόμενους όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους.

 

Η ισότητα της μεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας, της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλλου, εθνικότητας ή φυλής, των πεποιθήσεων, της ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης, προστασίας της μητρότητας, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, του σεβασμού της ελευθερίας της συλλογικής οργάνωσης και δράσης, και διευκόλυνσης της πρόσβασης τους στα εθνικά ασφαλιστικά και εκπαιδευτικά συστήματα.

 

17. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε., στα θέματα που αφορούν την κανονική άδεια, την άδεια γάμου, την άδεια μητρότητας, το επίδομα άδειας, τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τον τρόπο υπολογισμό τους, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Σ.Σ.Ε. και της λοιπής εργατικής νομοθεσίας.

 

18. Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. ο Εργοδοτικός Φορέας υποχρεούται να προτρέπει τα μέλη του για την παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους που θα υπάγονται στην παρούσα Σ.Ε.Ε., την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το αντικείμενο της εργασίας τους.

Σε περίπτωση. που η συμμετοχή των εργαζόμενων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους ο Εργοδοτικός Φορέας πρέπει να προτρέπει επίσης τα μέλη του, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων των Ιχθυολόγων που θα μετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Επίσης, ο Εργοδοτικός Φορέας προτρέπει τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων αγοράς βιβλίων και επιμορφωτικού υλικού, έπειτα από σχετική πρόταση των Ιχθυολόγων και τα οποία θα παραμένουν σε βιβλιοθήκη για κοινή χρήση όλου του επιστημονικού προσωπικού, αξίας τουλάχιστον 150,00 ευρώ ετησίως.

 

19. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών του ΠΑ.Σ.Τ.Ι. και να την αποδίδουν τακτικά σε αυτόν.

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη θετική δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, με την οποία θα γνωστοποιείται το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε έτος) και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του Συλλόγου (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.). Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

 

20. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καθορίζεται ότι για το διάστημα των ετών 2010 – 2012 (3 έτη) ισχύει η εβδομαδιαία εργασία των σαράντα (40) ωρών.

 

21.Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή με ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δικαστικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

22. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

 

23. Με την υποχρέωση της ανάρτησης και κοινοποίησης της παρούσας σε όλα τα μέλη του ΣΕΘ καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα με αυτόν.

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας Σ.Σ.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(για το διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2012)

 

 

Βασικός Μισθός

 


Έτη Υπηρεσίας

Αμοιβές 2010

Αμοιβές 2011

Αμοιβές 2012                                     (Ως ελάχιστες οι αμοιβές 2011 - ο Μέσος Όρος του Ευρωπαϊκού Πληθωρισμού 2010-2011)      0- 2

1.070,00

1.070,00

 


  2- 3

1.090,00

1.090,00


  3- 6

1.112,07

1.112,07


  6- 9

1.156,55

1.156,55


  9-12

1.202,81

1.202,81


 12-15

1.250,93

1.250,93


 15-18

1.300,96

1.300,96


 18-21

1.353,00

1.353,00


 21-24

1.407,12

1.407,12


 24-27

1.463,41

1.463,41


 27-30

1.521,94

1.521,94


 30-33

1.582,82

1.582,82


 33-35

1.646,13

1.646,13