Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ Καθορισμός αποδοχών προσωπικού ιπποφορβείων όλης της χώρας - 49536/2367/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ
Καθορισμός αποδοχών προσωπικού ιπποφορβείων όλης της χώρας - 49536/2367/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

49536/2367/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β?/17.7.2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α?) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α?/ 4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 2.6.2008.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
9. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

1. Το κατώτατο όριο ημερομισθίου των σταυλιτών, εργατών και λοιπών απασχολούμενων στα ιπποφορβεία όλης της χώρας καθορίζεται από 1.1.2008 σε 30,40 ευρώ, από 1.9.2008 σε 31,32 ευρώ και από 1.5.2009 σε 33,04 ευρώ.
2. Στους εργαζόμενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης χορηγούνται τα κατωτέρω επιδόματα υπολογιζόμενα στα βασικά ημερομίσθια:
α) Γάμου, εκ ποσοστού 10%, ανεξαρτήτως φύλου, σε όλους τους έγγαμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
β) Τριετούς υπηρεσίας, εκ ποσοστού 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα και μέχρι συμπλήρωσης έξι (6) τριετιών.
γ) Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας εκ ποσοστού 20%.
3. Σε όλους τους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, χορηγούνται ετησίως ένα ζεύγος υποδημάτων (μπότες εξ ελαστικού) κατάλληλων για την εργασία τους και ένα αδιάβροχο, που ανήκουν στη κυριότητα του εργοδότη.
4. Χρονικά όρια:
α) Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00), τις Κυριακές και με νόμο αργίες ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
β) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
5. Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συμφωνηθεί έναντι της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.