Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας 11506/22.4.2005

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ
Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας 11506/22.4.2005

Fri, Apr 22, 2005 12:00 AM

11506/22.4.2005

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν.1943/1991 και του άρθρου 29Α του νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154/Α?) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (38/Α?) και του άρθρου 5 του Π.Δ.368/1989 (163/Α?).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α?/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/28.5.2004).
5. Την υπ? αριθ. 201/2.2.2005 έγγραφη κοινή δήλωση -αίτημα του Σωματείου Σταυλιτών και Εργατών Ιπποφορβείων Λαζαρίνης και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.2.2005.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004).

Αποφασίζουμε

1. Το κατώτατο όριο ημερομισθίου των σταυλιτών, εργατών και λοιπών απασχολουμένων στα Ιπποφορβεία όλης της χώρας καθορίζεται από 1.1.2005 σε 25,56 ΕΥΡΩ και από 1.7.2005 σε 26,41 ΕΥΡΩ.
2. Στους εργαζόμενους της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης χορηγούνται τα κατωτέρω επιδόματα:
α) Γάμου εκ ποσοστού 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους εγγάμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους αγάμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.1849/1989).
β) Τριετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα και μέχρι συμπληρώσεως πέντε (5) τριετιών.
Τα ανωτέρω δύο επιδόματα υπολογίζονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) από 24.5.2004 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/28.5.2004).
γ) Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας εκ ποσοστού 20%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται όπως και το επίδομα τριετιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
3. Σε όλους τους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, χορηγούνται ετησίως ένα ζεύγος υποδημάτων (μπότες εξ ελαστικού) καταλλήλων για την εργασία τους και ένα αδιάβροχο που ανήκουν στη κυριότητα του εργοδότη.
4. Χρονικά όρια:
α) Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα (22:00 - 06:00), τις Κυριακές και με νόμο αργίες, ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του εργατικού δικαίου.
β) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
5. Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συμφωνηθεί έναντι της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2005. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.