Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49539/2369/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49539/2369/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α?) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/A?/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τα υπομνήματα α) από 18.12.2007 του Σωματείου Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα και β) από 20.12.2007 του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.
7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.5.2008.
8. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
10. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το οποίο κατατάσσεται στις κατωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες ειδικοτήτων.
Α? Κατηγορία: Ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, γυμναστές, λογοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, μουσικοχοροθεραπευτές, θεραπευτές μέσω των εικαστικών τεχνών, πτυχιούχοι ξένων ή ελληνικών (όπου υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες) πανεπιστημίων.
Β? Κατηγορία: Πτυχιούχοι σχολών ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και λοιπών ισότιμων σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού (π.χ. εργοθεραπευτές, κοινωνικοί θεραπευτές και με τεχνικές ειδικότητες).
Γ? Κατηγορία: Εκπαιδευτές με τεχνικές ειδικότητες, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -κεραμιστές, μεταξοτύπες, τεχνίτες υφαντικής και πλεκτικής, κηπουροί, ξυλουργοί, τεχνίτες ζαχαροπλαστικής κ.ο.κ.- ειδικοί παιδαγωγοί, απόφοιτοι ΙΕΚ, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
Δ? Κατηγορία: Λοιπές πλην των ανωτέρω κατηγορίες ειδικοτήτων.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί σε ευρώ

Α? Κατηγορία (ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί,
γυμναστές, λογοθεραπευτές κ.λπ.)

Χρόνια
υπηρεσίας

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Από 1.5.2009

0-3

947,81

976,24

1.029,93

3-6

999,35

1.029,33

1.085,94

6-9

1.097,40

1.130,32

1.192,49

9-12

1.143,49

1.177,79

1.242,57

12-15

1.176,58

1.211,88

1.278,53

15-18

1.215,56

1.252,03

1.320,89

18-21

1.239,44

1.276,62

1.346,83

21-24

1.269,58

1.307,67

1.379,59

24-27

1.305,63

1.344,80

1.418,76

27-30

1.333,30

1.373,30

1.448,83

30-35

1.369,35

1.410,43

1.488,00

Β? Κατηγορία (πτυχιούχοι σχολών ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ κ.λπ.)

Χρόνια
υπηρεσίας

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Από 1.5.2009

0-3

849,77

875,26

923,40

3-6

911,76

939,11

990,76

6-9

947,81

976,24

1.029,93

9-12

968,75

997,81

1.052,69

12-15

999,35

1.029,33

1.085,94

15-18

1.029,93

1.060,83

1.119,18

18-21

1.041,24

1.072,48

1.131,47

21-24

1.064,29

1.096,22

1.156,51

24-27

1.102,96

1.136,05

1.198,53

27-30

1.140,56

1.174,78

1.239,39

30-35

1.166,09

1.201,07

1.267,13

Γ? Κατηγορία (εκπαιδευτές με τεχνικές ειδικότητες,
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Χρόνια υπηρεσίας

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Από 1.5.2009

0-3

774,34

797,57

841,44

3-6

812,45

836,82

882,85

6-9

853,52

879,13

927,48

9-12

895,85

922,73

973,48

12-15

922,67

950,35

1.002,62

15-18

950,75

979,27

1.033,13

18-21

979,21

1.008,59

1.064,06

21-24

1.008,59

1.038,85

1.095,99

24-27

1.038,73

1.069,89

1.128,73

27 και άνω

1.079,01

1.111,38

1.172,51

Δ? Κατηγορία (λοιπό προσωπικό): Ισχύουν οι αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας όπως ορίζονται από τις εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις για το προσωπικό των πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.).

β) Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα, υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών.
βα) Επίδομα οικογενειακών βαρών, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς, σε όλους τους εργαζόμενους, ως εξής:
- 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
- 5% για κάθε παιδί και έως τρία (3) παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% μόνο για όσους απασχολούνται σε θέσεις που απαραίτητο προσόν είναι η επάρκεια στην ξένη γλώσσα.
βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 8% για τους κατόχους Masters και 16% για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
βδ) Νοσοκομειακό επίδομα 20% σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε μονάδες νοσοκομειακού χαρακτήρα, όπως τούτο ορίζεται από τον Ν.201/1975.
βε) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 6%, υπολογιζόμενο στο α? μισθολογικό κλιμάκιο (0-3 χρόνια) του προσωπικού της Α? κατηγορίας ειδικοτήτων. Στους ψυχολόγους χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 8%, υπολογιζόμενο επίσης στο α? μισθολογικό κλιμάκιο (0-3 χρόνια) του προσωπικού της Α? κατηγορίας ειδικοτήτων.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Για τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των υπό στοιχεία Α? και Β? κατηγορίες εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης προσμετράται εκτός από τον χρόνο υπηρεσίας και κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη, καθώς και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος μετά από την κτήση του πτυχίου τους.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν οι εργαζόμενοι και, σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος, με πιστοποιητικό του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνει τον χρόνο της άσκησης.
β) Χρονικά όρια
1. Ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με σαράντα (40) ώρες εργασία την εβδομάδα.
2. Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις των διατάξεων του εργατικού δικαίου.
3. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο (2) φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία (1) τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόμενους -υψηλότερες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας- που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου, καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.