Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ενιαία ΣΣΕ (ΠΟΙΕ - ΦΣΕΚ) ιατρικών επισκεπτών, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 157/5.12.2008

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ενιαία ΣΣΕ (ΠΟΙΕ - ΦΣΕΚ) ιατρικών επισκεπτών, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 157/5.12.2008

Wed, Jul 23, 2008 12:00 AM

Σήμερα 23.7.2008, οι υπογράφοντες, αφενός 1. Δ. Φιλιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), 2. Θ. Κωλέτης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), 3. Π. Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), 4. Θ. Γιαρμενίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), 5. Ε. Αδάμου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκάριων (ΠΣΦ) και 6. Χ. Τζωρτζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων (ΣΑΕΠΚΦ) και αφετέρου Γ. Κονιδάρης και Κ. Κωστούρος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών - Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων - Κλάδων, αντίστοιχα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. των ιατρικών επισκεπτών και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι ιατρικοί επισκέπτες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, στον τομέα της ιατρικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαρμακοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, βιομηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, διαιτητικών προϊόντων και παιδικών τροφών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης που έχει άμεση εξάρτηση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 2

Ιατρικός επισκέπτης θεωρείται εκείνος που επισκέπτεται, για λογαριασμό τού εργοδότη του, τους ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, σε νοσοκομεία, ιδιωτικά και αγροτικά ιατρεία, καθώς και τους ιατρούς των κάθε είδους ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών, λοιπών ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα φαρμακεία, με σκοπό να τους ενημερώσει για τα ιδιοσκευάσματα που έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν, καθώς επίσης και για τα λοιπά προϊόντα της επιχείρησης, τα συμφέροντα της οποίας αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 3

Οι μισθοί και τα επιδόματα των ιατρικών επισκεπτών καθορίζονται στους επόμενους Πίνακες Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: Για το 2008 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2007 (είτε υπό μορφή ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης), καθώς επίσης περιλαμβάνει τις αυξήσεις του 2008, που είναι 3,5% από 1.1.2008 και επιπλέον 3,65% από 1.9.2008.
Για το 2009 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2008 (είτε υπό μορφή ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης), καθώς επίσης περιλαμβάνει τις αυξήσεις για το 2009, που είναι 4,25% από 1.1.2009.

Άρθρο 4
Τριετίες

Στους ιατρικούς επισκέπτες χορηγείται επίδομα τριετιών 5% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε (5) τριετίες, ανεξαρτήτως του εργοδότη που σήμερα απασχολεί τον ιατρικό επισκέπτη, με την προϋπόθεση να έχει απασχοληθεί μόνο στον κλάδο του φαρμάκου και να αποδεικνύεται. Επίσης, στους ιατρικούς επισκέπτες που επισκέπτονται φαρμακεία και εκτός από την ενημέρωση παίρνουν παραγγελίες και απαραίτητα εισπράττουν χρήματα (έστω και αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή), χορηγείται επίδομα εμπορικού σε ποσοστό 5%. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού.

Άρθρο 5
Έξοδα κίνησης

Από 1.1.2008 χορηγείται στους ιατρικούς επισκέπτες επί έντεκα (11) μήνες το ποσό των 345,00 ευρώ κάθε μήνα για έξοδα κίνησης, όταν δεν υπάρχει συμφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. Από 1.1.2009 το ποσό αυτό αυξάνεται στα 370,00 ευρώ.

Άρθρο 6
Εκτός έδρας διατροφή

Στους ιατρικούς επισκέπτες που εργάζονται εκτός έδρας, χορηγείται από 1.1.2008, για κάθε εργάσιμη ημέρα, το ποσό των 58,00 ευρώ για έξοδα διατροφής, για τα οποία δεν τους παρακρατείται φόρος, εφόσον δαπανώμενα καλύπτονται από σχετικά παραστατικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Ν.2065/1992, άρθρο 11). Τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά και λοιπά έξοδα δικαιολογούνται με τιμολόγιο.
Είναι εργασία εκτός έδρας η εργασία εκτός μείζονος πολεοδομικού συγκροτήματος της έδρας της εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό των 58,00 ευρώ χορηγείται και κατά την ημέρα της επιστροφής στην έδρα, εφόσον αυτή πραγματοποιείται μετά από τις 18:00, μειώνεται δε στα 35,00 ευρώ, όταν η επιστροφή γίνεται πριν από τις 18:00.
Για το 2009 το ποσό για έξοδα διατροφής εκτός έδρας αυξάνεται στα 62,00 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το ανωτέρω ποσό των 62,00 ευρώ χορηγείται και κατά την ημέρα επιστροφής στην έδρα, εφόσον αυτή πραγματοποιείται μετά από τις 18:00, μειώνεται δε στα 37,00 ευρώ, όταν η επιστροφή γίνεται πριν από τις 18:00.

Άρθρο 7
Ομαδική ασφάλεια

Οι ιατρικοί επισκέπτες ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια λόγω ατυχήματος, ύψους 70.000,00 ευρώ για το 2008 και 75.000,00 ευρώ για το 2009, για τις περιπτώσεις: (α) θανάτου και (β) μόνιμης, μερικής και ολικής ανικανότητας.

Άρθρο 8

Στους ιατρικούς επισκέπτες που απασχολούνται σε ιατρικά συνέδρια ή σεμινάρια πέραν των συμβατικών ωρών εργασίας ή Σάββατα ή Κυριακές ή αργίες, χορηγείται αντίστοιχος αριθμός εργασίμων ωρών ως άδεια, εντός εύλογου διαστήματος που θα συμφωνείται. Επιπλέον, αν οι παραπάνω απασχολήσεις γίνονται Κυριακές ή αργίες, θα χορηγείται και προσαύξηση ίση με το 75% των αποδοχών.

Άρθρο 9
Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

Άρθρο 10
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών

1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες επί ένα (1) χρόνο μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άντρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άντρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
3. Λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του ιατρικού επισκέπτη, οι μητέρες εργαζόμενες που καλύπτονται από την παρούσα, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής:
α) Στα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β) Δύο (2) απογεύματα ελεύθερα εργασίας την εβδομάδα για δύο (2) χρόνια.
γ) Μία (1) ημέρα ελεύθερη εργασίας την εβδομάδα για ένα (1) χρόνο.
Η παράγραφος αυτή αφορά μόνο στις εργαζόμενες μητέρες.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. α) Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο εργαζόμενος με αίτησή του να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά (άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004 - Π.Κ.: 16/28.5.2004).
β) Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις (άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).
6. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).
7. α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).
β) Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (άρθρο 12 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004 - Π.Κ.: 16/28.5.2004).
8. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, καθώς και του α’ βαθμού συγγένειας των συζύγων, αντίστοιχα, και μία (1) ημέρα για συγγενείς β’ βαθμού.
9. Άδεια λόγω AIDS: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί για εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές (άρθρο 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004 - Π.Κ.: 16/28.5.2004).
10. Αλλοδαποί εργαζόμενοι: Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα (άρθρο 19 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004 - Π.Κ.: 16/28.5.2004).
11. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004 - Π.Κ.: 16/28.5.2004).
12. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Χορηγείται άδεια τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 9/3.4.1996), για συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης από 1.1.1998 και στους εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Άρθρο 11
Γονική άδεια ανατροφής

Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984.

Άρθρο 12

1. Σε όσους καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή, χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό το λαμβάνουν και: (1) οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά, (2) οι διαζευγμένοι, επίσης ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά και (3) οι άγαμοι γονείς.
2. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου δικαιούνται οκτώ (8) ημέρες εργάσιμες άδεια, με αποδοχές, που δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν.539/1945 κανονική ετήσια άδεια. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
3. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 ετών, δικαιούνται επτά (7) ημέρες άδεια τον χρόνο, με αποδοχές, για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
4. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τρία (3) παιδιά και πάνω (άρθρο 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2008 - Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Μετά από τη συμπλήρωση δέκα (10) μηνών από την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι της σύμβασης αυτής δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος, έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες (άρθρο 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
Από 1.1.2008, μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες άδεια (άρθρο 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2008 - Π.Κ.: 13/18.4.2008).

Άρθρο 13
Επαγγελματική ταυτότητα

1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά η επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρικού επισκέπτη, η οποία θα εκδίδεται από την ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ, θα συνυπογράφεται από τον εκάστοτε εργοδότη και θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) χρόνια.
2. Την ταυτότητα αυτή υποχρεούται ο ιατρικός επισκέπτης να τη φέρει μαζί του στους χώρους που αναπτύσσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και να την επιδεικνύει σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή του το ζητήσει.
3. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο εργαζόμενος, για οποιονδήποτε λόγο, από την εταιρεία που εργάζεται, υποχρεούται να παραδίδει την ταυτότητα στην εταιρεία του.

Άρθρο 14

Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, θα καταβάλλεται στον/στη σύζυγο ή τα άγαμα τέκνα η πλήρης αποζημίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια με την εργασία.

Άρθρο 15
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

1. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
2. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων Οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Η δήλωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
3. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου.

Άρθρο 16

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά (άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).

Άρθρο 17
Προστασία της απασχόλησης
ηλικιωμένων εργαζομένων - ανέργων

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
α) Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - επανειδίκευσης.
β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (αν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας (άρθρο 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 - Π.Κ.: 19/29.4.2002).

Άρθρο 18
Επίδομα παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

Στους ιατρικούς επισκέπτες που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, χορηγείται επίδομα παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού 320,00 ευρώ μικτά ετησίως για το 2008 και 342,00 ευρώ μικτά ετησίως για το 2009, για καθένα παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, μέχρι δύο (2) παιδιά έως τεσσάρων ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

Άρθρο 19
Ασφαλιστικά και άλλα ζητήματα

Τα μέρη συμφώνησαν, στο πλαίσιο ενός διαρκούς, γόνιμου και επ’ αμοιβαίου οφέλους διάλογο, να συζητούν όλα τα θέματα που αφορούν στον κλάδο γενικότερα, καθώς και τα ασφαλιστικά ζητήματα μετά από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Η επιτροπή του άρθρου 19 της Ενιαίας Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007 (Π.Κ.: 122/4.10.2006) παραμένει ενεργή, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Άρθρο 20
Επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης

Τα μέρη συμφώνησαν ότι, σε περίπτωση που προκύψει επαναδιαπραγμάτευση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της ΓΣΕΕ για το 2009, αυτό δημιουργεί υποχρέωση επαναδιαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων της παρούσας σύμβασης για το έτος 2009.

Άρθρο 21

1. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των ιατρικών επισκεπτών υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/1981 πράξη κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και την από 30.6.1982 Σ.Σ.Ε.
2. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων της παρούσας ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
3. Οι ιατρικοί επισκέπτες που καλύπτονται από την παρούσα συλλογική σύμβαση, θα έχουν μία (1) ημέρα της εβδομάδας συνεχές ωράριο οκτώ (8) ωρών. Η ημέρα αυτή θα καθορίζεται έως δύο (2) φορές τον χρόνο από κάθε εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η έναρξη του σχετικού ωραρίου θα καθορίζεται επίσης από την κάθε εταιρεία, μεταξύ 08:00 - 09:00 π.μ.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που αφορά στους ιατρικούς επισκέπτες, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο μία φορά σε ποια Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. θέλει να υπάγεται.
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Διμερείς Συμβάσεις, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 26.6.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 122/4.10.2006).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.