Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ενιαία ΣΣΕ ιατρικών επισκεπτών, ετών 2006-2007 - Π.Κ.: 122/4.10.2006

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ενιαία ΣΣΕ ιατρικών επισκεπτών, ετών 2006-2007 - Π.Κ.: 122/4.10.2006

Mon, Jun 26, 2006 12:00 AM Προς:

1.    Την    Ένωση    Τεχνικών    Ιδιωτικής    Τηλεόρασης    Βορείου    Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.), Αριστοτέλους 32, 546 31 Θεσσαλονίκη.

2.      Την Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (Ε.Π.Ε.Κ.), Πινδάρου 6, 106 71 Αθήνα.

3.      Την Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.)/ Πινδάρου 6, 106 71 Αθήνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2010

«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε. Π Ε. Κ. και Τ.Ε.Π.»

Αρ. Πρωτ. Διαιτησίας: 022/23.04.2010 Διαιτητής: Ελένη Πάτρα

1.      Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 022/23.04.2010 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή η «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (Ε.ΠΕ.Κ.) και β) Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.), επειδή αποδέχθηκε την υπ' αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 589/01.04.2010 Πρόταση Μεσολάβησης, την οποία αρνήθηκε η εργοδοτική πλευρά.

2.      Την 04.05.2010 αναδείχθηκα Διαιτητής με την πρώτη κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και τους κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ. και την 10.05.2010 ανέλαβα τα καθήκοντα μου.

3.      Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 849/11.05.2010 Πρόσκληση μου κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 18.05.2010, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στη Θεσσαλονίκη.

4.      Στην ανωτέρω συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι από όλες τις ανωτέρω, αναφερόμενες εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις, τις θέσεις και τα επιχειρήματα των φορέων που καθένας εκπροσωπεί και αναζητήθηκαν σημεία σύγκλισης, δεν υπήρξε όμως πεδίο συμφωνίας και σύγκλισης απόψεων, ώστε να υπογραφεί ΣΣΕ στο στάδιο της διαδικασίας της Διαιτησίας.

5. Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς ζήτησε προθεσμία για να υποβάλλει υπόμνημα μέχρι την 21.5.2010, το οποίο και υπέβαλε.

ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για τη σύναψη ΣΣΕ, μελέτησα όλα τα έγγραφα, τις εξουσιοδοτήσεις, τα πρακτικά της συζήτησης και τα στοιχεία και έγγραφα που περιέχονται στους φακέλους της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ:

1.      Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε νόμιμα από την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση της Μεσολάβησης, την οποία αρνήθηκαν οι εργοδοτικές οργανώσεις .

2.      Την από 11.1.2010 έγγραφη καταγγελία της προηγούμενης συλλογικής ρύθμισης (ΔΑ 21/2008), με πρόσκληση προς την εργοδοτική πλευρά για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ, η οποία κοινοποιήθηκε και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας.

3.      Τις προηγούμενες όμοιες ή συναφείς ρυθμίσεις.

4.      Την υπ'αριθ. πρωτ. 589/1.4.2010 Πρόταση Μεσολάβησης.

5.      Τις θέσεις και προτάσεις των μερών, που διατυπώθηκαν εγγράφως και προφορικώς, τα υπομνήματα και στοιχεία που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν για την υποστήριξη τους, τόσο κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης, όσο και στη διαδικασία της Διαιτησίας.

6.      Ειδικότερα στη συνάντηση της 18.5.2010 :

Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, όπως στο προτεινόμενο σχέδιο σσε και εστίασαν ειδικότερα στα εξής: (α) Η ρύθμιση να είναι μονοετής, (β) Η καταβολή των αποδοχών να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό, (γ) Οι τεχνικοί που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν έχουν τη σχετική άδεια, να πληρώνονται ανάλογα με την ειδικότητα τους.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξε ότι: (α) Με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται η ρύθμιση να είναι μονοετής, χωρίς να αμφισβητείται ιδιαίτερα η έναρξη της ρύθμισης από 1.1.2010, (β) Για τα οικονομικά θέματα εμμένουν στις απόψεις τους, δηλαδή αδυναμία χορήγησης αυξήσεων, (γ) Αποδέχονται τη χορήγηση επτά (7) ημερών άδειας γάμου, (δ) Αποδέχονται την καταβολή αποζημίωσης σε ποσοστό 50% στην περίπτωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης, (ε) Συμφωνούν με την καθιέρωση ως αργίας της εορτής του Αγίου Πνεύματος, (στ) Το ζήτημα της   καταβολής των αποδοχών μέσω τραπέζης είναι ατομικής φύσης και δεν είναι επιδεκτικό συλλογικής ρύθμισης, (ζ) Το αίτημα της πρότασης που περιέχεται στο άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο β' της πρότασης, (οι τεχνικοί που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν έχουν τη σχετική άδεια, να πληρώνονται ανάλογα με την ειδικότητα τους) φαίνεται καταρχήν λογικό. Διατηρούν όμως επιφυλάξεις για τη νομιμότητα υπό την έννοια της δυνατότητας αδειοδότησής τους με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.

7.              Το από 21.05.2010 (αρ. πρωτ. 937/21.05.2010) Υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς.

8.      Το γεγονός ότι από την κατάθεση των αποδοχών των εργαζομένων σε τραπεζικό λογαριασμό τους, αφ' ενός μεν δεν δημιουργείται οικονομική επιβάρυνση και αφ' ετέρου διευκολύνεται η οικονομική συναλλαγή.

9.      Τη διαμόρφωση του Εναρμονισμένου Δ.Τ.Κ. σε 2,3% για τον Ιανουάριο του 2010 και 2,9% για το Φεβρουάριο του 2010 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ), καθώς και την εκτίμηση ότι ο Εναρμονισμένος Δ.Τ.Κ. θα περιοριστεί σε ποσοστό περίπου 3% για το έτος 2010 (Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος - Μάρτιος 2010) αν και το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Ιανουάριος 2010) προβλέπει ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί εφέτος στο 1,4%, διότι μετά την κατάρτιση του λήφθηκαν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής.

 

10.       Τη γενικότερη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων συναφών επιχειρήσεων, κλάδων και επαγγελμάτων, δεδομένα που αφ' ενός επιβάλλουν τη βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, αφ' ετέρου δεν επιτρέπουν ικανοποίηση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν από την εργατική πλευρά.

11.       Τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, καθώς επηρεάζουν και την οικονομία της Ελλάδος, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2009 -2010 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (Μάρτιος 2010).

12.       Το γεγονός ότι η διαφημιστική αγορά παρουσιάζει κάμψη και πλήττει ιδιαίτερα τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια .

13.       Το γεγονός ότι οι εν γένει οικονομικές συνθήκες και οι όροι εργασίας δεν παρουσιάζουν σοβαρές διαφορές στις τέσσερις περιφέρειες, στις οποίες λειτουργούν περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ώστε να δικαιολογείται διαφορετική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται σ' αυτά. Εξ άλλου μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις είναι ίδιες.

                                       Μετά από τα παραπάνω

                                         Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

1. Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.) που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη της Ε.ΠΕ.Κ. και της Τ.Ε.Π. με τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1.                Διευθυντής φωτογραφίας

1.2.                Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3.                Τεχνικός ΕΝ6 (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)

1.4.                Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5.                Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.6.                Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων - Link

1.7.                Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής

1.8.                Μοντέρ (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)

1.9.                Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας (vision mixer and digital effects)

1.10.  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)

1.11.  Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.12.         Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.13.         Χειριστής autoque

1.14.         Γραφίστας

1.15.         Τεχνικός MASTER CONTROL (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.16.         Τεχνικός ροής προγράμματος (continuity)

1.17.         Μακιγιέζ - ιέρ

1.18.         Κομμωτής - τρία

1.19.         Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.20.         Σκηνοθέτης

1.21.         Βοηθός σκηνοθέτη

1.22.         Βοηθός παραγωγής

1.23.         Τεχνικός Σκηνικών

1.24.         Ενδυματολόγος – Αμπιγιέζ

 

2.      Για την πρόσληψη τεχνικού σε τηλεοπτικό σταθμό απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα του και τα καθήκοντα των τεχνικών είναι αυτά που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3057/02.

3.      Όσοι, μέχρι την έκδοση της παρούσης, εργάζονται με κάποια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού χωρίς την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης της μέχρι τις 31.12.2012. Μέχρι τότε θα αμείβονται με τις αποδοχές της ειδικότητας και της εργασίας που πραγματικά προσφέρουν.

4.      Σε περίπτωση που για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος προβλέπεται από τη νομοθεσία προηγούμενη προϋπηρεσία, οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί μπορούν να προσλαμβάνουν τεχνικούς χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τους απαραίτητους για την απόκτηση της άδειας τίτλους σπουδών και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να συμπληρώσουν την προϋπηρεσία αυτή.

5.      Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

6.      Το ημερήσιο ωράριο των εργαζομένων είναι συνεχές 8ωρο και το εβδομαδιαίο είναι 40 ώρες σε βάρδιες κυλιόμενες.

7.      Στο. μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα ανάπαυσης (ρεπό).

8.      Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται.

Άρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τρεις (3) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   (1η Κλίμακα)

1.  Τεχνικός ΕΝ6 ( Βοηθ. Εικονολήπτη - Βοηθ. Ηχολήπτη)

2.                  Τεχνικός Σκηνικών

3.                  Βοηθός Παραγωγής

4.                  Χειριστής autoque

5.                  Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

6.                  Κομμωτής - τρία

7.                  Μακιγιέρ - έζ

8.                  Ενδυματολόγος- Αμπιγιέζ

9.                  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor μαναger)

10.           Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β.  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   (2η Κλίμακα)

1.                   Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2.                   Τεχνικός ροής προγράμματος

3.                   Βοηθός Σκηνοθέτη

4.                   Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5.                   Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (link)

6.                   Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7.                   Μοντέρ

8.                   Ηχολήπτης Τηλεόρασης (Μηχανικός Ήχου)

9.                   Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής

Γ.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   (3η Κλίμακα)

1.                  Τεχνικός master control

2.                  Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3.                  Γραφίστας

4.        Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

5.                  Διευθυντής Φωτογραφίας

6.                  Σκηνοθέτης

 

2.        Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ' όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3.        Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό μέχρι και την έκδοση της παρούσας, λαμβάνεται υπ' όψιν και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4.   Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται:   -

α. Με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή

β. Με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής ή

γ. Με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας τότε θα πρέπει να προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου κατά το άρθρο 8, ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75) σε συνδυασμό πάντοτε με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την πρόσληψη του τεχνικού ή από την έκδοση της παρούσας για την πλήρη εφαρμογή της. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009 ανά μισθολογική κατηγορία σύμφωνα με την 21/2008 ΔΑ, αυξάνονται κατά ποσοστό 1,5% από 1.1.2010 και διαμορφώνονται ως κατωτέρω, στρογγυλοποιουμενοι στην αμέσως ακέραια μονάδα του ευρώ :Σήμερα 26.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Δ. Φιλιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), 2) Θ. Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), 3) Π. Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), 4) Θ. Γιαρμενίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), 5) Ε. Αδάμου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκάριων (ΠΣΦ) και 6) Σ. Μπαρμπατιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων (ΣΑΕΠΚΦ) και αφετέρου: Γ. Κονιδάρης και Α. Μαρσέλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών, αντίστοιχα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. των ιατρικών επισκεπτών και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι ιατρικοί επισκέπτες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, στον τομέα της ιατρικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαρμακοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, βιομηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, διαιτητικών προϊόντων και παιδικών τροφών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης που έχει άμεση εξάρτηση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 2

Ιατρικός επισκέπτης θεωρείται εκείνος που επισκέπτεται, για λογαριασμό τού εργοδότη του, τους ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, σε νοσοκομεία, ιδιωτικά και αγροτικά ιατρεία, καθώς και τους ιατρούς των κάθε είδους ασφαλιστικών ταμείων, οργανισμών, λοιπών ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα φαρμακεία, με σκοπό να τους ενημερώσει για τα ιδιοσκευάσματα που έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν, καθώς επίσης και για τα λοιπά προϊόντα της επιχείρησης, τα συμφέροντα της οποίας αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 3

Οι μισθοί και τα επιδόματα των ιατρικών επισκεπτών καθορίζονται στους επόμενους Πίνακες Α?, Β?, Γ?, Δ?, Ε?, Στ?, Ζ? και Η?. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: Για το 2006 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2005 (είτε υπό μορφή ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης), καθώς επίσης περιλαμβάνει τις αυξήσεις του 2006, που είναι 3,5% από 1.1.2006 και επιπλέον 3,5% από 1.9.2006.

Για το 2007 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2006 (είτε υπό μορφή ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης), καθώς επίσης περιλαμβάνει τις αυξήσεις για το 2007, που είναι 3% από 1.1.2007 και επιπλέον 3% από 1.9.2007.


Πίνακας Α? - Ιατρικοί Επισκέπτες Πτυχιούχοι
1.1.2006 - 31.8.2006

Έτη

Βασικός μισθός

Εμπορικό επίδομα 5%

Επίδ. γάμου 10%

1η τριετία 5%

2η τριετία 10%

3η τριετία 15%

4η τριετία 20%

5η τριετία 25%

1 έως 2

938,88

46,94

93,89

         

3

980,77

49,04

98,08

         

4

980,77

49,04

98,08

49,04

       

5 έως 6

1.012,97

50,65

101,30

50,65

       

7 έως 8

1.058,89

52,94

105,89

52,94

105,89

     

9

1.102,86

55,14

110,29

55,14

110,29

     

10

1.102,86

55,14

110,29

55,14

110,29

165,43

   

11 έως 12

1.142,69

57,13

114,27

57,13

114,27

171,40

   

13 έως 14

1.173,20

58,66

117,32

58,66

117,32

175,98

234,64

 

15

1.215,44

60,77

121,54

60,77

121,54

182,32

243,09

 

16

1.215,44

60,77

121,54

60,77

121,54

182,32

243,09

303,86

17 έως 18

1.255,31

62,77

125,53

62,77

125,53

188,30

251,06

313,83

19 έως 20

1.289,55

64,48

128,96

64,48

128,96

193,43

257,91

322,39

21 έως 22

1.309,48

65,47

130,95

65,47

130,95

196,42

261,90

327,37

23 έως 24

1.329,06

66,45

132,91

66,45

132,91

199,36

265,81

332,27

25 έως 26

1.348,27

67,41

134,83

67,41

134,83

202,24

269,65

337,07

27 έως 28

1.372,32

68,62

137,23

68,62

137,23

205,85

274,46

343,08

29 έως 30

1.395,84

69,79

139,58

69,79

139,58

209,38

279,17

348,96

31 έως 32

1.418,40

70,92

141,84

70,92

141,84

212,76

283,68

354,60

33 έως 34

1.440,63

72,03

144,06

72,03

144,06

216,09

288,13

360,16

35

1.462,58

73,13

146,26

73,13

146,26

219,39

292,52

365,65

Πίνακας Β? - Ιατρικοί Επισκέπτες Πτυχιούχοι
1.9.2006 - 31.12.2006

Έτη

Βασικός μισθός

Εμπορικό επίδομα 5%

Επίδ. γάμου 10%

1η τριετία 5%

2η τριετία 10%

3η τριετία 15%

4η τριετία 20%

5η τριετία 25%

1 έως 2

971,74

48,59

97,17

         

3

1.015,10

50,76

101,51

         

4

1.015,10

50,76

101,51

50,76

       

5 έως 6

1.048,43

52,42

104,84

52,42

       

7 έως 8

1.095,96

54,80

109,60

54,80

109,60

     

9

1.141,46

57,07

114,15

57,07

114,15

     

10

1.141,46

57,07

114,15

57,07

114,15

171,22

   

11 έως 12

1.182,69

59,13

118,27

59,13

118,27

177,40

   

13 έως 14

1.214,27

60,71

121,43

60,71

121,43

181,14

242,85

 

15

1.257,98

62,90

125,80

62,90

125,80

188,70

251,60

 

16

1.257,98

62,90

125,80

62,90

125,80

188,70

251,60

314,50

17 έως 18

1.299,25

64,96

129,93

64,96

129,93

194,89

259,85

324,81

19 έως 20

1.334,69

66,73

133,47

66,73

133,47

200,20

266,94

333,67

21 έως 22

1.355,32

67,77

135,53

67,77

135,53

203,30

271,06

338,83

23 έως 24

1.375,58

68,78

137,56

68,78

137,56

206,34

275,12

343,90

25 έως 26

1.395,46

69,77

139,55

69,77

139,55

209,32

279,09

348,87

27 έως 28

1.420,36

71,02

142,04

71,02

142,04

213,05

284,07

355,09

29 έως 30

1.444,70

72,24

144,47

72,24

144,47

216,71

288,94

361,18

31 έως 32

1.468,05

73,40

146,81

73,40

146,81

220,21

293,61

367,01

33 έως 34

1.491,06

74,55

149,11

74,55

149,11

223,66

298,21

372,77

35

1.513,77

75,69

151,38

75,69

151,38

227,07

302,75

378,44

Πίνακας Γ? - Ιατρικοί Επισκέπτες Μη Πτυχιούχοι
1.1.2006 - 31.8.2006

Έτη

Βασικός μισθός

Εμπορικό επίδομα 5%

Επίδ. γάμου 10%

1η τριετία 5%

2η τριετία 10%

3η τριετία 15%

4η τριετία 20%

5η τριετία 25%

1

743,80

37,19

74,38

         

2

786,74

39,34

78,67

         

3

850,67

42,53

85,07

         

4 έως 5

884,70

44,24

88,47

44,24

       

6

936,75

46,84

93,68

46,84

       

7

936,75

46,84

93,68

46,84

93,68

     

8 έως 9

979,40

48,97

97,94

48,97

97,94

     

10 έως 11

1.033,89

51,69

103,39

51,69

103,39

155,08

   

12

1.054,81

52,74

105,48

52,74

105,48

158,22

   

13

1.054,81

52,74

105,48

52,74

105,48

158,22

210,96

 

14 έως 15

1.070,05

53,50

107,01

53,50

107,01

160,51

214,01

 

16 έως 17

1.082,68

54,13

108,27

54,13

108,27

162,40

216,54

270,67

18 έως 19

1.097,78

54,89

109,78

54,89

109,78

164,67

219,56

274,45

20 έως 21

1.114,38

55,72

111,44

55,72

111,44

167,16

222,88

278,60

22 έως 23

1.130,29

56,51

113,03

56,51

113,03

169,54

226,06

282,57

24 έως 25

1.146,09

57,30

114,61

57,30

114,61

171,91

229,22

286,52

26 έως 27

1.157,28

57,86

115,73

57,86

115,73

173,59

231,46

289,32

28 έως 29

1.178,91

58,95

117,89

58,95

117,89

176,84

235,78

294,73

30

1.199,42

59,97

119,94

59,97

119,94

179,91

239,88

299,86

31 έως 32

1.209,63

60,48

120,96

60,48

120,96

181,44

241,93

302,41

33 έως 34

1.229,57

61,48

122,96

61,48

122,96

184,44

245,91

307,39

35

1.248,92

62,45

124,89

62,45

124,89

187,34

249,78

312,23

Πίνακας Δ? - Ιατρικοί Επισκέπτες Μη Πτυχιούχοι
1.9.2006 - 31.12.2006

Έτη

Βασικός μισθός

Εμπορικό επίδομα 5%

Επίδ. γάμου 10%

1η τριετία 5%

2η τριετία 10%

3η τριετία 15%

4η τριετία 20%

5η τριετία 25%

1

769,84

38,49

76,98

         

2

814,28

40,71

81,43

         

3

880,45

44,02

88,05

         

4 έως 5

915,67

45,78

91,57

45,78

       

6

969,54

48,48

96,95

48,48

       

7

969,54

48,48

96,95

48,48

96,95

     

8 έως 9

1.013,68

50,68

101,37

50,68

101,37

     

10 έως 11

1.070,08

53,50

107,01

53,50

107,01

160,51

   

12

1.091,73

54,59

109,17

54,59

109,17

163,76

   

13

1.091,73

54,59

109,17

54,59

109,17

163,76

218,35

 

14 έως 15

1.107,51