Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΥΡΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΣΕ (2006-2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας - Π.Κ.: 55/28.6.2006

ΘΥΡΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΣΕ (2006-2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας - Π.Κ.: 55/28.6.2006

Tue, May 30, 2006 12:00 AM

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30.5.2006.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Α. Εργοδοτική οργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της Στράτο Παραδιά, εξουσιοδοτημένο με το από 28.1.2006 πρακτικό του Δ.Σ. της.
Β. Εργατική οργάνωση: Ομοσπονδία Θυρωρών Ελλάδος (ΟΘΕ), Μενάνδρου 47, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της Γεώργιο Βαμβακά και τον γενικό γραμματέα Χρήστο Τυρό, εξουσιοδοτημένο με το από 12.5.2006 πρακτικό του Δ.Σ. της.
Παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Κων/νου Κρεμαλή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αποδοχή στο σύνολό της, της από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2006-2007.
2. Καθιέρωση για πρώτη φορά:
α) Επιδόματος τέκνων για το τρίτο παιδί από 1.6.2006 και για το τέταρτο παιδί από 1.6.2007, ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού.
β) Επιδόματος επικινδυνότητας, ποσοστού 5% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους με αποκλειστικά νυχτερινό ωράριο.
γ) Προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα των Θεοφανίων.
δ) Επέκτασης του επιδόματος δωματίων, 3% σε θυρωρούς εργαζόμενους σε μέγαρα από 30 έως 49 δωμάτια.
ε) Δυνατότητας κατάργησης της παρακράτησης μισθού λόγω δωρεών στέγης και λοιπών παροχών για τους θυρωρούς που δεν κάνουν χρήση του χώρου κατοικίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Υπαγόμενοι εργαζόμενοι

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε., που αποτελεί συνέχεια της από 28.5.2004 όμοιας, υπάγονται:
1. Οι θυρωροί στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας με πλήρη απασχόληση, αμειβόμενοι με είκοσι έξι (26) ημερομίσθια και
2. Οι καθαριστές - καθαρίστριες και οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρά ημέρα), που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.

Άρθρο 2
Αποδοχή Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007

Γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της η από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2006-2007 και οι ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με αυτή επεκτείνονται στους θυρωρούς και στους καθαριστές-τριες των μεγάρων και των κτιρίων της χώρας.

Άρθρο 3
Κατώτατα όρια μισθών

1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. τα κατώτατα όρια μισθών των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005, αυξάνονται ως εξής:
α) Την 1.1.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,9% και διαμορφώνονται σε ποσό 720,30 ευρώ.
β) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006 με βάση την προηγούμενη περ. α?, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 2,9% και διαμορφώνονται σε ποσό 741,18 ευρώ.
γ) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2007 με βάση την προηγούμενη περ. β?, αυξάνονται από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1% και διαμορφώνονται σε ποσό 778,98 ευρώ.
2. Τα επιδόματα που προβλέπονται από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί των γενικών κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Καταγγελία σύμβασης εργασίας

Στις κατηγορίες των εργαζομένων που αναφέρονται περιοριστικά στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. (καθαριστές κ.λπ.), σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους η αποζημίωση που τους οφείλεται καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο της υπηρεσίας του εργαζόμενου, σύμφωνα με την από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως εξής:

Χρόνος απασχόλησης

Ύψος αποζημίωσης

Από 2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

165 ημερομίσθια

Άρθρο 5
Επίδομα τέκνων

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τέκνων 5% αποκλειστικά για το τρίτο τέκνο από 1.6.2006 και για το τέταρτο τέκνο από 1.6.2007. Το επίδομα αυτό χορηγείται για τα ανήλικα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και αν φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μέχρι το πέρας των σπουδών τους και όχι πέρα της συμπλήρωσης του 23ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 6
Επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας

Στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας τους παρέχουν την εργασίας τους με ωράριο αποκλειστικά νυχτερινό (νυχτερινή βάρδια), χορηγείται επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5%.

Άρθρο 7
Προσαύξηση αμοιβής εργασίας κατά την ημέρα των Θεοφανίων

Η εργασία των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων που παρέχεται κατά την ημέρα των Θεοφανίων, αμείβεται προσαυξημένη κατά ποσοστό 75%.

Άρθρο 8
Επέκταση του επιδόματος δωματίων

Το πρώτο κλιμάκιο του επιδόματος δωματίων ποσοστού 3% επεκτείνεται και στους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε πολυκατοικίες και μέγαρα όλης της χώρας από 30 έως 49 δωμάτια.

Άρθρο 9
Παρακράτηση για στέγη και λοιπές παροχές

Η παρακράτηση του ποσοστού 13% για την παρεχόμενη στέγη, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, όπως είχε ρυθμιστεί με την από 16.6.1993 Σ.Σ.Ε., θα υπολογίζεται πάνω στο ύψος του συνόλου των τρεχουσών ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των θυρωρών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα. Η παραπάνω παρακράτηση παύει όταν υπαγόμενος στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θυρωρός δηλώσει μονομερώς και εγγράφως προς τον διαχειριστή του κτιρίου, ότι δεν επιθυμεί να διαμένει δωρεάν στην παρεχόμενη για τον σκοπό αυτό κατοικία, αποδίδοντας αυτή και τα κλειδιά της ταυτόχρονα με την έγγραφη δήλωσή του, κενή από κάθε αντικείμενο και ελεύθερη προς χρήση.

Άρθρο 10
Τελικές και μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Όλοι οι τυχόν όροι που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και δεν αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Κάθε ευμενέστερη για τους εργαζόμενους ρύθμιση εργασιακών σχέσεων που τυχόν συμπεριληφθεί σε νεώτερη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο (2) ετών ισχύος της παρούσας, θα επεκτείνεται αυτόματα και στους εργαζόμενους της παρούσας.
3. Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι διετής. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της.