Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Αρχιφυλάκων - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας»

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Αρχιφυλάκων - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας»

Tue, Mar 16, 2010 12:00 AM ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 518

Προς:

1.      Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αρχιφυλάκων - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων & Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», Γ’ Σεπτεμβρίου 48β', 104 33 Αθήνα

2.      Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση Μισθολογίου, Τμήμα Β), Πανεπιστημίου 37, 101 82 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Αρχιφυλάκων - Φυλάκων -

Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας»

1.             Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών -Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων - Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας.

2.      Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αρχιφυλάκων –Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», με βάση το άρθρο 16§1 του Ν.1876/90, λόγω μη αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά.

3.      Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, κάλεσα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., σε κοινή συνάντηση στις 22/2/2010 τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Στις συναντήσεις αυτές προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα, έγγραφα και άλλα στοιχεία.


4.    Για   να   καταλήξω   στην   απόφαση   μου,   έλαβα   υπόψη   όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις των μερών καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

·         Την από 17/09/2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Αρχιφυλάκων - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

·         Την από 19-3-2009 εξώδικη δήλωση καταγγελίας της από 17.9.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. και πρόσκληση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση κα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2009.

·         Την υπ'αριθμ. 2242/131Μ/2-12-2009 αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αρχιφυλάκων – Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης

·         Την με αρ.πρωτ. 104/20-1-2010 πρόταση μεσολάβησης, τα στοιχεία του φακέλου μεσολάβησης, τα έγγραφα και υπομνήματα που είχαν υποβάλει το μέρη κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και τα πρακτικά μεσολάβησης,

·         Το από 27.1.2010 έγγραφο του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση του μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών και τα σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη της πρότασης μεσολάβησης έγγραφα των μερών της συλλογικής διαφοράς,

·         Την με αρ.πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 185/07Δ/2-2-2010 αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αρχιφυλάκων – Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», για προσφυγή στη διαιτησία.

·         Το από 22/2/2010 πρακτικό διαιτησίας, στο οποίο αναγράφεται, μεταξύ άλλων ότι «Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα αιτήματα της εργατικής πλευράς. Η εργατική πλευρά υποστήριξε ότι η μεσολαβητική πρόταση δεν έκανε δεκτά βασικά αιτήματα και ζητά να γίνουν δεκτά αυτά τα αιτήματα στην διαιτητική απόφαση ή τουλάχιστον να υιοθετηθεί στη διαιτητική απόφαση η πρόταση μεσολάβησης. Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξε τη χορήγηση της εφ' άπαξ οικονομικής παροχής του ν. 3758/09 και της σχετικής εγκυκλίου στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ».


·         Το από 23/2/2010 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αρχιφυλάκων – Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», με το οποίο με ενημερώνει ότι στη συζητούμενη σσε υπάγονται περίπου 30 εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπήγοντο σε όλες τις προηγούμενες όμοιες σσε.

·         Τις διατάξεις του όρθρου 17 του Ν. 3758/2009, στις οποίες δεν γίνεται διάκριση μεταξύ προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ούτε δίνεται εξουσιοδότηση για διαφοροποίηση του προσωπικού στο οποίο καταβάλλεται ή όχι το ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής με υπουργική απόφαση.

·         Το γεγονός ότι η καταγγελία της σσε και η πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις είχε γίνει την 19/3/2009 και ότι σύμφωνα με την απόφαση 223/2001 του Αρείου Πάγου δεν αποκλείεται η δυνατότητα του διαιτητή «να προσδώσει αναδρομική ισχύ στη διαιτητική απόφαση πέραν του χρόνου καταθέσεως της αιτήσεως για μεσολάβηση». Έτσι, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης ορίζεται η επομένη της πρόσκλησης σε διαπραγματεύσεις.

·         Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας,

Η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Στην παρούσα υπάγονται οι Αρχιφύλακες, Φύλακες, Νυχτοφύλακες και θυρωροί, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας και είναι μέλη του παραπάνω Συνδέσμου.

Άρθρο 2

1.        Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς εφαρμόζονται για το έτος 2009 οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009).

2.        Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου χορηγείται, εκ του ως άνω ποσού, η αναλογία που αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησης τους εντός του έτους 2009.

3.        Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί με βάση τα ανωτέρω, συμψηφίζονται με τα ποσά που χορηγούνται με την παρούσα ρύθμιση.


Άρθρο 3

1.             Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 17-9-2008 Σ.Σ.Ε. και των προηγουμένων ομοίων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων.

2.             Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας από αυτούς που καθορίζει η παρούσα ή από αυτούς που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

3.             Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2008 ανώτερες αποδοχές, σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας ΣΣΕ, εξακολουθούν να διατηρούνται, για τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών με εξαίρεση την παροχή, που χορηγείται με την παρούσα.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20 Μαρτίου 2009.

Ημερομηνία κατάθεσης: 16 Μαρτίου 2010