Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας - Π.Κ.: 83/14.9.2007

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας - Π.Κ.: 83/14.9.2007

Wed, Sep 12, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 12.9.2007, οι υπογεγραμμένοι: α) Αναστασία Φραδέλου, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ? αριθ. 2/41029/0022/28.6.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και β) Άγγελος Ντόβας, Αλοΰσιος Ζαλώνης και Σαραντόπουλος Ηλίας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος, αντίστοιχα, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της από 12.6.2007 εξουσιοδότησης του ανωτέρω συνδέσμου, συνομολογήσαμε και συναποδεχτήκαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι αρχιφύλακες, φύλακες, νυχτοφύλακες και θυρωροί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ όλης της χώρας και είναι μέλη του παραπάνω συνδέσμου.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ορίζονται ως εξής:
Α. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.50/2001, καθορίζονται ως εξής:

Έτη υπηρεσίας

Βασικός μισθός σε ευρώ

0 έως 5

494,35

6 έως 10

505,79

11 έως 16

510,99

17 έως 21

516,19

22 έως 26

532,83

27 έως 30

592,11

30 και άνω

602,51

Β. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.50/2001 και έχει αποτελέσει προσόν διορισμού, καθορίζονται ως εξής:

Έτη υπηρεσίας

Βασικός μισθός σε ευρώ

0 έως 5

531,75

6 έως 10

542,19

11 έως 16

547,41

17 έως 21

552,63

22 έως 26

568,29

27 έως 30

625,72

30 και άνω

636,16

Άρθρο 3

Πέραν των ανωτέρω βασικών μισθών, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα κατά μήνα:
1. Επίδομα τριετιών, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία υπηρεσίας και μέχρι του συνολικού ποσοστού 60%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας.
Α. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω επιδόματος, καθώς και του βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσας, προσμετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας των ως άνω μισθωτών και κάθε προϋπηρεσία αυτών σε οποιονδήποτε εργοδότη, αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικά προηγούμενων εργοδοτών ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ, συνοδευόμενα με έντυπη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Δεν υπολογίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης από οποιοδήποτε ασφαλιστικό Ταμείο.
2. Α) Επίδομα συζύγου, οριζόμενο σε 35,22 ευρώ, ανεξαρτήτως αν ο ή η σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και
Β) επίδομα τέκνων, οριζόμενο σε 17,61 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τριών (3) τέκνων, εφόσον δεν εργάζονται, ηλικίας των αρρένων μέχρι 18 ετών και των θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον τυγχάνουν άγαμα.
Η επιδότηση των τέκνων παρατείνεται, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τόσα έτη σπουδών όσα προβλέπονται από τον Οργανισμό κάθε σχολής, ανεξαρτήτως δε ηλικίας, εφόσον αυτά είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα, βεβαιωμένης της ανικανότητας με επίσημη γνωμοδότηση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων, ο επιζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαμβάνει στο ακέραιο την παροχή της παρ. 2 του άρθρου αυτού, μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της προσαύξησης λόγω τέκνων.
Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί συζύγων που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, καθώς και για άγαμους γονείς.
3. Επίδομα εξομάλυνσης, που ορίζεται σε 118,00 ευρώ μηνιαίως και για όσους έχουν πέραν των δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας σε 127,00 ευρώ.
4. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας, που ορίζεται σε 56,00 ευρώ.
5. Σε όσους έχουν χαρακτηριστεί από την υπηρεσία τους ως αρχιφύλακες ή επόπτες μέχρι 31.12.1997 και λάμβαναν προσαύξηση 10% επί των προϊσχυόντων βασικών τους μισθών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 της από 11.2.1981 Σ.Σ.Ε., η οποία έχει καταργηθεί με τη Σ.Σ.Ε. Π.Κ.17/11.4.2000, από 1.1.1998 χορηγείται ειδικό επίδομα 40,00 ευρώ κατά μήνα. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε όσους χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία τους, με βάση τις οικείες οργανικές τους διατάξεις, ως αρχιφύλακες ή επόπτες.
6. Πριμ παραγωγικότητας ορίζεται, για τους υπαγόμενους στην παρ. Α? του άρθρου 2 της παρούσας στο ύψος των 102,71 ευρώ μηνιαίως και για τους υπαγόμενους στην παρ. Β? του άρθρου 2 της παρούσας στο ύψος των 129,00 ευρώ.
Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω πριμ παραγωγικότητας είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η μη αξιολόγησή του με δυσμενή βαθμό, καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντός του, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται καταρχήν περιορισμός του πριμ στο ήμισυ επί δίμηνο και, εφόσον οι λόγοι περικοπής του εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόμη δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση.
Το πριμ παραγωγικότητας περικόπτεται σε κάθε περίπτωση αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, καθώς και σε περίπτωση θέσης του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα για οποιονδήποτε λόγο. Το πριμ παραγωγικότητας εξακολουθεί να χορηγείται και κατά το διάστημα που οι υπάλληλοι τελούν στις ακόλουθες άδειες: κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές των άρθρων 58, 59 και 60 του Ν.2683/1999, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού, σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ? έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Στους εργαζόμενους της παρούσας που τυχόν δικαιούνται πριμ παραγωγικότητας και από άλλες διατάξεις, πλην της ανωτέρω ρύθμισης, καταβάλλεται το ένα εκ των δύο, μετά από επιλογή του εργαζομένου με υπεύθυνη δήλωση προς την υπηρεσία του, η οποία θα υποβληθεί εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης δήλωσης θα καταβάλεται το πριμ παραγωγικότητας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Η ειδική παροχή των 176,00 ευρώ, η οποία χορηγήθηκε με το άρθρο 4 της από 25/7/2002 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.85/25.7.2002) και η οποία μετατράπηκε σε προσωπική διαφορά με το άρθρο 3 της από 17.8.2005 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.91/23.8.2005), συνεχίζει και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προς αποφυγήν παρερμηνειών αναφέρονται παρακάτω:
Η ανωτέρω προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τα ποσά του άρθρου 3, παρ. 6 της παρούσας Σ.Σ.Ε., ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές ή αποζημιώσεις, που αθροιστικά υπερβαίνουν τα 129,00 ευρώ.
Η κατά τα ως άνω χορηγούμενη προσωπική διαφορά, δεν καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών και σε κάθε άλλη ειδική άδεια, πλην των θεσμοθετημένων αδειών, (κανονικές, εκπαιδευτικές, κύησης και λοχείας κ.λπ.), σε διαθεσιμότητα ή αργία και σε αναρρωτική άδεια, πλην αυτής που χορηγείται από τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας του Δημοσίου, τις Πανεπιστημιακές Κλινικές, τους νοσηλευτικούς σχηματισμούς του ΙΚΑ και τις Ιδιωτικές Κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, που αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά, (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Η προσωπική διαφορά δεν περικόπτεται για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων ή λόγω άσκησης καθηκόντων Προέδρων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων ή Προέδρων Επιτροπών Νομαρχιακών Συμβουλίων.
Η κατά τα ως άνω χορηγούμενη προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημίωσης ή από αύξηση των πριμ παραγωγικότητας του άρθρου 3 της παρούσας.
Μετά από την 1.1.2005 δεν καταβάλλεται σωρευτικά η ως άνω προσωπική διαφορά μαζί με οποιαδήποτε πρόσθετη μισθολογική παροχή που συμψηφίζονταν με αυτή.
Η ανωτέρω προσωπική διαφορά από 1.1.2005 καταβάλλεται και στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2005 σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ όλης της χώρα και είναι μέλη του παραπάνω Συνδέσμου.
Τέλος, η ανωτέρω προσωπική διαφορά η οποία από 1.1.2006 περικόπηκε στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 18.10.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.132/24.10.2006), από 1.1.2007 επαναχορηγείται σε αυτούς με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 5

Στους υπαγόμενους στην παρούσα απόφαση μισθωτούς:
α) Χορηγείται ένα ζεύγος υποδημάτων ανά έτος και ένα αδιάβροχο ανά τριετία που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη.
β) Χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια με αποδοχές τριών (3) εργασίμων ημερών, πέραν της κανονικής τους ετήσιας άδειας.
γ) Η καταβολή των αποδοχών τους γίνεται δεδουλευμένα την 1η και 16η κάθε μήνα και, εφόσον οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με αργίες, η καταβολή των αποδοχών γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
δ) Στις περιπτώσεις που παρέχεται στέγαση σε οικήματα, φωτισμός κ.λπ., αυτά δεν περικόπτονται ούτε συμψηφίζονται με τις αποδοχές.

Άρθρο 6

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., καθώς επίσης και η παρ. 3 του άρθρου 4 της Δ.Α.43/1999.
Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2006 ανώτερες αποδοχές, σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να διατηρούνται για τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007.