Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών, όλης της χώρας - Π.Κ.: 73/10.7.2006

ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών, όλης της χώρας - Π.Κ.: 73/10.7.2006

Tue, Jul 4, 2006 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 4.7.2006 στα γραφεία του ΟΜΕΔ και με την παρουσία του μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, οι αναφερόμενοι εκπρόσωποι των παρακάτω οργανώσεων: 1) Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδας, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας, 2) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής, 3) Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Δημήτριος Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας και 4) Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Γεώργιος Αναστασόπουλος, νομικός σύμβουλος, συμφώνησαν στην υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε. που έχει ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής - εξωτερικής καύσης και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές, οι κατέχοντες τα υπό του Ν.6422/1934 και του Β.Δ. της 16.3.1950, όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες, καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως βιομηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνίες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις εν γένει όλης της χώρας. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων του Ν.576/1977, όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8/Α?/18.1.1964), καθώς και οι ψυκτικοί του Π.Δ.87/1996 και εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αντίστοιχες προς τον τομέα ή την κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο τους και στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος, που απασχολούνται στις πάσης φύσεως βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Καθορισμός βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μισθοί όλων των παραπάνω μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση την από 20.6.2004 διετούς ισχύος Σ.Σ.Ε., αυξάνονται για το έτος 2006 κατά ποσοστό 3,1% από 1.1.2006 και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006 με την παραπάνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,1%.
2. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνονται για το έτος 2007 κατά ποσοστό 3% από 1.1.2007 και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3% επίσης και διαμορφώνονται ως εξής:

(1) Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Α?, αδειούχοι τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών του Π.Δ.87/1996, εργοδηγοί ψυκτικοί Γ? και Θ? ειδικότητας και μηχανολόγοι που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού Α? βαθμίδας
- 656,27 ευρώ από 1.1.2006 και 676,62 ευρώ από 1.9.2006
- 696,92 ευρώ από 1.1.2007 και 717,82 ευρώ από 1.9.2007

(2) Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Β? τάξης και ψυκτικοί με άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας του Π.Δ.87/1996
- 625,66 ευρώ από 1.1.2006 και 645,06 ευρώ από 1.9.2006
- 664,41 ευρώ από 1.1.2007 και 684,34 ευρώ από 1.9.2007

(3) Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Γ? τάξης, αρχιθερμαστές και ψυκτικοί που κατέχουν άδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων ή τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας του Π.Δ.87/1996
- 592,07 ευρώ από 1.1.2006 και 610,43 ευρώ από 1.9.2006
- 628,74 ευρώ από 1.1.2007 και 647,60 ευρώ από 1.9.2007

(4) Μηχανοδηγοί
- 586,52 ευρώ από 1.1.2006 και 604,70 ευρώ από 1.9.2006
- 622,84 ευρώ από 1.1.2007 και 641,52 ευρώ από 1.9.2007

(5) Θερμαστές
- 565,52 ευρώ από 1.1.2006 και 583,06 ευρώ από 1.9.2006
- 600,55 ευρώ από 1.1.2007 και 618,56 ευρώ από 1.9.2007

Επιδόματα

Στους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις του επαγγέλματος κατά κατηγορία, υπολογιζόμενα επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών μισθών της κατηγορίας τους, πλην του επιδόματος οικογενειακών βαρών (συζύγου, τέκνων) το οποίο υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το δικαιούμενο τυχόν επίδομα τριετιών.
Αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί Α?, Β? και Γ? κατηγορίας, εργοδηγοί ψυκτικοί Γ? και Θ? ειδικότητας, ψυκτικοί με άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας, τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, τεχνικοί ψυκτικοί 1ης, 2ης και 3ης ειδικότητας του Π.Δ.87/1996, θερμαστές, αρχιθερμαστές, μηχανολόγοι και μηχανοδηγοί που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού Α? βαθμίδας του Υπουργείου Βιομηχανίας.
1. Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη (1η), δεύτερη (2η) και τρίτη (3η) τριετία, 6% για την τέταρτη (4η) τριετία και 5% για τις υπόλοιπες έξι (6) τριετίες, του χρόνου υπολογιζόμενου από της το πρώτον ασκήσεως ομότιμων ή συναφών καθηκόντων.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών, οι οποίοι υποχρεούνται στη χορήγηση τούτων εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας από την πρόσληψη των ενδιαφερόμενων, η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μόνο από την ημέρα υποβολής αυτών στον εργοδότη.
2. Υπευθυνότητας: Σε κάθε ομάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος πρακτικός μηχανικός, στον οποίο καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού του μισθού. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους αρχιθερμαστές που ορίζονται υπεύθυνοι βάρδιας, όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.6442/1934 και του σχετικού Διατάγματος της 17.12.1953 (άρθρο 17, παρ. 13).
Σε περίπτωση σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο της παραπάνω ιδιότητας (υπεύθυνου βάρδιας) και υπεύθυνου προϊσταμένου εργοστασίου, στον οποίο καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 της υπ? αριθ. 53/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, τα δύο παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται σωρευτικά.
3. Ειδικών συνθηκών: Στους εργαζόμενους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισμού, ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας των μισθωτών στους χώρους αυτούς ή εντός ελλιμενισμένων πλοίων, χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%.
4. Ανθυγιεινής εργασίας: Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση πρακτικούς μηχανικούς, εργοδηγούς, μηχανολόγους, τους εγγεγραμμένους στα μητρώα εργοδηγών - μηχανολόγων του Υπουργείου Βιομηχανίας, αδειούχους εργοδηγούς μηχανολόγους, εργοδηγούς ψυκτικούς Γ? και Θ? ειδικότητας, θερμαστές, αρχιθερμαστές και μηχανοδηγούς, εξακολουθεί να χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδομα συμψηφίζεται με τις τυχόν ανώτερες της παρούσας καταβαλλόμενες αποδοχές.
5. Τεχνικό επίδομα: Σε όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται τεχνικό επίδομα 15% και υπολογίζεται στους νέους μισθούς, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
6. Γάμου: Στους πρακτικούς μηχανικούς κ.λπ. που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, για την ή τον σύζυγο. Ειδικότερα, το επίδομα γάμου χορηγείται στους χήρους - χήρες, διαζευγμένους - διαζευγμένες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
7. Τέκνων: Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης από τα μεν άρρενα του 18ου έτους της ηλικίας τους, των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όμως αμφότερα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωματικά ή πνευματικά, τέκνα η επιδότηση παρατείνεται επ? αόριστον.
Τα επιδόματα γάμου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών μηνιαίων μισθών προσαυξημένων με το επίδομα πολυετίας.
8. Προϊσταμένου: Οι από την επιχείρηση χαρακτηριζόμενοι ως υπεύθυνοι προϊστάμενοι πρακτικοί μηχανικοί δικαιούνται πρόσθετο επίδομα σε ποσοστό 10% επί του ως άνω βασικού μισθού. Υπό τις αυτές προϋποθέσεις δικαιούνται του εν λόγω επιδόματος και οι μηχανικοί μόνο των ατμομηχανών και μηχανών εσωτερικής καύσης.
9. Αρχιθερμαστών: Στους αρχιθερμαστές οι οποίοι, κατά το άρθρο 5 του Β.Δ. της 11-3/4.4.1955 «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων», ορίζονται από τον εργοδότη υπεύθυνοι για το σύνολο των φυλακών, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών τους μισθών.

Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Άδεια γάμου: Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, αν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
2. Ένδυση: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν μία φόρμα εργασίας κάθε εξάμηνο και ένα ζευγάρι υποδήματα μία φορά τον χρόνο για κάθε μισθωτό. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Ειδικά όσοι ψυκτικοί για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε ψυγεία, χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία (3) χρόνια ένα ειδικό ημίπαλτο ή μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.
3. Χρόνος εργασίας: Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η ρύθμιση αυτή, ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες. Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του ΣΕΒ, ισχύει η υπ? αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών σε ό,τι αφορά την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών και τη ρύθμιση των ημερών της εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
4. Γάλα: Χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή μία φιάλη γάλακτος 640 γραμ. για κάθε ημέρα εργασίας.
5. Αργία 14/9: Καθιερώνεται η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους (εορτή Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού) ως ημέρα προαιρετικής αργίας για τους εργαζόμενους που αφορά η παρούσα. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενο, υποχρεούται να τον πληρώσει την ημέρα αυτή με προσαύξηση 75%.
6. Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες), εφόσον δεν υφίσταται κατά τη νυχτερινή ομάδα εργασίας βοηθός του απασχολούμενου πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού, θερμαστή, η επιχείρηση υποχρεούται στην εγκατάσταση εύχρηστου σήματος κινδύνου που να ειδοποιεί είτε άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους της επιχείρησης είτε τον φύλακα ή θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο εντός του χώρου εργασίας για την πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού.
7. Ετήσια άδεια με αποδοχές: Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
8. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατήσουν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση.
Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα του σωματείου.
9. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
10. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3 1/2) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984.
11. Άδεια φροντίδας παιδιού
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
12. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
13. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
14. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
15. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
16. Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
17. Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα.
18. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών: Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
19. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ? έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
20. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.