Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κλαδική ΣΣΕ τεχνικού προσωπικού θεάτρου - Π.Κ.: 115/19.9.2008

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κλαδική ΣΣΕ τεχνικού προσωπικού θεάτρου - Π.Κ.: 115/19.9.2008

Tue, Sep 16, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα στις 16.9.2008, οι υπογράφοντες, ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της σύμβασης αυτής: (Α) αφενός οι: α) Κάτια Δανδουλάκη και β) Βασίλειος Πλατάκης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα και νόμιμοι εκπρόσωποι του σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου» (ΠΕΕΘ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη 11) και (Β) αφετέρου οι: α) Σπύρος Τζώρας και β) Παναγιώτης Πατέλης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα και νόμιμοι εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα (Ηλιού 31 - Μεταξουργείο) με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου», συνομολογήσαμε, συναποφασίσαμε και συνυπογράψαμε την παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1

Α. Στην παρούσα ειδική Σ.Σ.Ε. υπάγεται το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα θέατρα με τις εξής ειδικότητες:
α) ηλεκτρολόγου - φωτιστή (υπεύθυνου),
β) μηχανικού σκηνής (υπεύθυνου),
γ) βοηθού ηλεκτρολόγου,
δ) βοηθού μηχανικού σκηνής,
ε) ηχητικού,
στ) φροντιστή σκηνής και
ζ) αμπιγιέζ.
Β. α) Ηλεκτρολόγος - φωτιστής είναι ο τεχνικός που ασχολείται με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων στο θέατρο, με την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης, έχει δε την απαιτούμενη κατά τον νόμο άδεια.
β) Μηχανικός σκηνής (υπεύθυνος) είναι ο τεχνικός που απασχολείται με την κατασκευή και τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης του θεάτρου και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για τη λειτουργία (αλλαγή, συντήρηση σκηνικών, αυλαία κ.λπ.) και την ασφάλεια της σκηνής κατά τις παραστάσεις.
γ) Βοηθός ηλεκτρολόγου είναι ο τεχνικός που εργάζεται κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών, όταν -κατά την ελεύθερη εκτίμηση του επιχειρηματία- δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτόν ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος. Απαραίτητο τυπικό προσόν του βοηθού ηλεκτρολόγου είναι η κατοχή άδειας τεχνίτη.
δ) Βοηθός μηχανικού σκηνής είναι ο τεχνικός που εργάζεται κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού σκηνής και βοηθά στην κατασκευή των σκηνικών και στη λειτουργία της σκηνής στις παραστάσεις, όταν -κατά την ελεύθερη κρίση του επιχειρηματία- δεν επαρκεί ο υπεύθυνος μηχανικός για τον σκοπό αυτόν.
ε) Ηχητικός είναι ο ηλεκτρονικός - τεχνίτης ήχου, ηχολήπτης, που ασχολείται με εργασίες μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο, αποκατάστασης μικρών βλαβών και χειρισμού των μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου (μαγνητόφωνα, κονσόλες κ.λπ.), εντός ή εκτός της σκηνής.
στ) Φροντιστής σκηνής είναι ο τεχνικός που επιμελείται κυρίως την έγκαιρη εξεύρεση και προμήθεια όλων των υλικών και αντικειμένων που είναι χρήσιμα για την πραγματοποίηση των παραστάσεων, την παραλαβή και απόδοση ή επιστροφή τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, καθώς και για το σερβίρισμα των αξεσουάρ κατά την παράσταση.
ζ) Αμπιγιέζ (υπεύθυνη βεστιαρίου), σε συνεργασία με τον σκηνογράφο και φροντιστή, είναι υπεύθυνη για όλα τα ρούχα των ηθοποιών και μεριμνά για τη χρησιμοποίηση αυτών στην κατάλληλη σκηνή. Βοηθάει τους ηθοποιούς να ντυθούν πριν την παράσταση και φροντίζει επίσης για την καλή τους κατάσταση. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την τακτοποίηση των ρούχων κατά τις περιοδείες, έχει την ευθύνη διατήρησής τους σε καλή κατάσταση και, σε συνεργασία με τον εκάστοτε ενδυματολόγο, την ευθύνη αξιοποίησης των προσφερόμενων για τις ανάγκες των νέων έργων.

Άρθρο 2

Α. Τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των δεσμευόμενων με την παρούσα μισθωτών (τεχνικών), όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.5.2008 με βάση την Κλαδική Σ.Σ.Ε. έτους 2007, αυξάνονται ως εξής:
1. Την 1.6.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 6%.
2. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.5.2009 με βάση την προηγούμενη περ. 1, αυξάνονται από 1.6.2009 κατά ποσοστό 6%.
Μετά τις αυξήσεις της προηγούμενης παρ. Α, τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των δεσμευόμενων με την παρούσα μισθωτών (τεχνικών) διαμορφώνονται ως εξής:
1. Από 1.6.2008 μέχρι 31.5.2009
α) Για τους μηχανικούς σκηνής (υπεύθυνους) και τους ηλεκτρολόγους - φωτιστές (υπεύθυνους) στο ποσό των 996,00 ευρώ.
β) Για τους βοηθούς μηχανικούς σκηνής και τους βοηθούς ηλεκτρολόγους στο ποσό των 650,00 ευρώ.
γ) Για τους ηχητικούς, φροντιστές και αμπιγιέζ στο ποσό των 1.195,00 ευρώ.
2. Από 1.6.2009 μέχρι 31.5.2010
α) Για τους μηχανικούς σκηνής (υπεύθυνους) και τους ηλεκτρολόγους - φωτιστές (υπεύθυνους) στο ποσό των 1.056,00 ευρώ.
β) Για τους βοηθούς μηχανικούς σκηνής και τους βοηθούς ηλεκτρολόγους στο ποσό των 689,00 ευρώ.
γ) Για τους ηχητικούς, φροντιστές και αμπιγιέζ στο ποσό των 1.267,00 ευρώ.
Β. Ειδικά συνομολογείται ότι τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών καθορίζονται από 1.6.2008 μέχρι 31.5.2009 στο ποσό των 615,00 ευρώ για τους υπεύθυνους μηχανικούς σκηνής και ηλεκτρολόγους και των 750,00 ευρώ για τους ηχητικούς, φροντιστές και αμπιγιέζ, και από 1.6.2009 μέχρι 31.5.2010 στο ποσό των 652,00 ευρώ για τους υπεύθυνους μηχανικούς σκηνής και ηλεκτρολόγους και των 795,00 ευρώ για τους ηχητικούς, φροντιστές και αμπιγιέζ, σε περίπτωση παροχής της εργασίας τους σε θέατρα τα οποία διαθέτουν λιγότερες από διακόσιες (200) θέσεις (μόνιμα καθίσματα θεατών).
Εάν όμως τα άνω θέατρα επιχορηγούνται από την πολιτεία, τότε οι αποδοχές των τεχνικών που εργάζονται σε αυτά, θα είναι ίσες μ? εκείνες που καταβάλλονται στους συναδέλφους τους της ίδιας ειδικότητας που εργάζονται σε θέατρα τα οποία διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) θέσεων, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίζονται στην παρ. Α του παρόντος άρθρου.
Γ. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμφωνία για συμψηφισμό του μισθού με απαιτήσεις από εργασία σε συνεργεία και δοκιμές (όταν πραγματοποιούνται εκτός του καθημερινού μεταμεσημβρινού ωραρίου και επιπλέον του νόμιμου ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας του τεχνικού προσωπικού), από επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και άδειας, από προσαυξήσεις για εργασία κατά τις εξής ημέρες: Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, 25η Μαρτίου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου και από αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα.
Δ. Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού του μισθού περιόδου μικρότερης από ένα (1) μήνα, για κάθε ημέρα εργασίας πληρώνεται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Άρθρο 3

Α. Στους έγγαμους από τους δεσμευόμενους από την παρούσα τεχνικούς χορηγείται επίδομα γάμου, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% στον βασικό τους μισθό.
Β. Στους υπεύθυνους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους σκηνής χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% στον βασικό τους μισθό.
Γ. Στους υπεύθυνους μηχανικούς σκηνής και στους βοηθούς μηχανικούς σκηνής χορηγείται επίδομα σκηνής, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 20% στο σύνολο των αποδοχών τους.
Δ. Στους υπεύθυνους ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγους χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 20% στο σύνολο των αποδοχών τους.
Ε. Στο τεχνικό προσωπικό που δεσμεύεται με την παρούσα σύμβαση καταβάλλεται επίδομα χρόνου παραμονής στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% για την πρώτη 5ετία εργασίας και σε ποσοστό 5% για κάθε επόμενη 3ετία εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών συνολικής εργασίας στον ίδιο εργοδότη, υπολογιζόμενο στον βασικό μισθό.

Άρθρο 4

Το τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία κάθε θεάτρου, απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν (1) μηχανικό σκηνής και έναν (1) ηλεκτρολόγο οι οποίοι, με βεβαίωσή τους, πιστοποιούν για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θεάτρου σε σχέση με την ειδικότητά τους, στην επιτροπή αδείας θεάτρου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν ειδικές τεχνικές συνθήκες σ? ένα θέατρο (όπως μη ύπαρξη σκηνικών αλλαγών και αυλαίας) που αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο ως προς την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θεάτρου και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτόν, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η μη χρησιμοποίηση μηχανικού σκηνής κατά την ώρα λειτουργίας του θεάτρου, εφόσον το εγκρίνουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 5

Α. Ο τεχνικός και θεατρικός επιχειρηματίας υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση εργασίας, στην οποία πρέπει να περιέχονται οι επόμενοι τουλάχιστον όροι:
α) ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας,
β) ο μηνιαίος μισθός του τεχνικού,
γ) το θέατρο στο οποίο θα εργάζεται ο τεχνικός και, όταν πρόκειται για περιοδεία, η έδρα του τεχνικού και
δ) η ειδικότητα του τεχνικού.
Β. Σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για μία θεατρική περίοδο, αν ο χρόνος λήξης της δεν ορίζεται συγκεκριμένα στο έγγραφο της ατομικής σύμβασης, τότε η σύμβαση λήγει την Κυριακή των Βαΐων αν αναφέρεται σε χειμερινή και στις 30 Σεπτεμβρίου αν αναφέρεται σε θερινή περίοδο.
Γ. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας συνεχίσει τις παραστάσεις του θεάτρου και μετά την Κυριακή του Πάσχα, υποχρεούται να καταβάλει στον τεχνικό που θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των αποδοχών του για όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας (Κυριακή των Βαΐων μέχρι Κυριακή Πάσχα), έστω και αν το θέατρο δεν λειτούργησε εν όλω ή εν μέρει κατά την εβδομάδα αυτή. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον τεχνικό, ο τελευταίος δικαιούται τον νόμιμο μισθό για τέσσερις (4) ημέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ημέρες άδειας.

Άρθρο 6

Α. Ο τεχνικός, όταν μετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται:
α) Τα έξοδα του ταξιδιού του, μετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κ.λπ.), στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου του. Τον θεατρικό επιχειρηματία βαρύνει επίσης η μέριμνα για την έκδοση ή θεώρηση του διαβατηρίου του τεχνικού, με τον όρο ότι θα του παραδοθούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά.
β) Κατάλληλη θέση στα μεταφορικά μέσα, η οποία δεν μπορεί να είναι η Γ? στα πλοία, ενώ στους σιδηροδρόμους επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της Β? θέσης.
γ) Εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του και αποζημίωση η οποία ανέρχεται: (α) Στο ποσό των 130,00 ευρώ για τις κύριες ειδικότητες (ηλεκτρολόγου - φωτιστή, μηχανικού σκηνής, ηχητικού, φροντιστή σκηνής και αμπιγιέζ) και στο ποσό των 120,00 ευρώ για τις βοηθητικές ειδικότητες (βοηθού μηχανικού σκηνής και βοηθού ηλεκτρολόγου), για κάθε ημέρα παραμονής του στο εσωτερικό και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται και όταν εργαστεί σε τόπο που απέχει περισσότερο των 50 χλμ. από την έδρα του και επιστρέφει αυθημερόν σε αυτή. (β) Στο 300% του 1/25 του βασικού μηνιαίου μισθού του σε συνάλλαγμα του τόπου μετάβασης ή σε ευρώ (κατά την κρίση του θεατρικού επιχειρηματία) για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό.
δ) Στο εξωτερικό, τα έξοδα ξενοδοχείου κατηγορίας αντίστοιχης με τη Β? κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων και μετακίνησής του από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα.
ε) Την αποζημίωση εκτός έδρας στο εσωτερικό και όταν προσλαμβάνεται ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας και για τις ημέρες εκείνες της περιοδείας που παραμένει πρόσκαιρα στην έδρα του. Είναι δυνατόν όμως, στην περίπτωση που ορίζεται ορισμένος αριθμός ημερών ως χρόνος διάρκειας της σύμβασης, να συμφωνηθεί ότι για τις ημέρες αυτές θα καταβάλλεται ο μισθός της έδρας του.
Β. Οι ημέρες ταξιδιού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θεωρούνται ημέρες κανονικής εργασίας και αμείβονται με πλήρεις τις εκτός έδρας αποδοχές (μισθός, αποζημίωση κ.λπ.).
Γ. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία για πολλαπλή έδρα του τεχνικού.

Άρθρο 7

Α. Ημέρες αργίας των τεχνικών είναι και η Πρωτομαγιά, η 24η Δεκεμβρίου και η 31η Δεκεμβρίου.
Β. Οι τεχνικοί δικαιούνται εβδομαδιαίας ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων (24) συνεχών ωρών (ρεπό), που συμπίπτει με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας των θεάτρων, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής της εργασίας τους (εσωτερικό ή εξωτερικό). Για τις περιοδείες στο εξωτερικό είναι δυνατή, ιδιαίτερη, αντίθετη συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο θεατρικός επιχειρηματίας απαγορεύεται να απασχολεί τους τεχνικούς με οποιονδήποτε τρόπο.
Γ. Απαγορεύονται οι δοκιμές και τα συνεργεία: α) τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γ) την Πρωτοχρονιά, δ) τα Θεοφάνια, ε) την 25η Μαρτίου, στ) την Κυριακή του Πάσχα, ζ) την 28η Οκτωβρίου, η) την 15η Αυγούστου, θ) τη Μεγάλη Παρασκευή και ι) όλες τις άλλες αναφερόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ημέρες αργίας, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που ν? αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του θεάτρου ή συντρέχει περίπτωση αλλαγής έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός θα αμειφθεί με το 1/25 του μηνιαίου βασικού μισθού του, προσαυξανόμενο κατά 75%.
Δ. Μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων απαγορεύεται η απασχόληση των τεχνικών με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που ν? αφορούν την ασφαλή λειτουργία του θεάτρου.
Ε. Κατά τον χρόνο προετοιμασίας της παράστασης (συνεργεία), το ωράριο εργασίας καθορίζεται σε εξήμισι (6 1/2) ώρες, μετά τη συμπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους απασχολούμενους τεχνικούς το ωρομίσθιο με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Και κατά τη διάρκεια των συνεργείων, παρέχεται ανάπαυση (ρεπό) είκοσι τεσσάρων (24) συνεχών ωρών.
ΣΤ. Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις συμφωνούν ότι θα μεταφέρεται, μετά την έγκριση της αρμόδιας αρχής, η εβδομαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, αν συμπίπτει με μία από τις παρακάτω εορτές: α) Πρωτοχρονιά, β) Θεοφάνια, γ) 25η Μαρτίου, δ) Κυριακή του Πάσχα, ε) Δευτέρα του Πάσχα, στ) 15η Αυγούστου, ζ) 28η Οκτωβρίου και η) Χριστούγεννα.

Άρθρο 8

Α. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των τεχνικών αρχίζει μία (1) ώρα πριν από την παράσταση και λήγει δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την αποχώρηση και του τελευταίου θεατή, με την επιφύλαξη της τήρησης του νόμιμου ωραρίου.
Β. Ο τεχνικός υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον θεατρικό επιχειρηματία, εάν κωλύεται να εργαστεί.
Γ. Οι τεχνικοί απασχολούνται μόνο μέχρι την ώρα που ο νόμος επιτρέπει ανάλογα με τη θεατρική περίοδο να διαρκούν οι παραστάσεις.
Δ. Οι συμφωνούμενες με την παρούσα αποδοχές αντιστοιχούν σε δύο (2) την ημέρα και οκτώ (8) την εβδομάδα, κατ? ανώτατο όριο παραστάσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Απαγορεύεται να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση περιοδείας (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) και για περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες παραστάσεις, θα καταβάλλονται στον τεχνικό επιπλέον αποδοχές που θα καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία.
Ε. Οι παραστάσεις γίνονται μετά το μεσημέρι, αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρωινής και απογευματινής παράστασης την ίδια ημέρα, με εξαίρεση τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστάσεις σε χρόνο έξω από τις κανονικές παραστάσεις του κυρίου θεάτρου. Οι αποδοχές, σε περιπτώσεις παιδικών παραστάσεων, καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία τεχνικού και εργοδότη.

Άρθρο 9

Το τεχνικό προσωπικό παρέχει εργασία ανάλογη προς την ειδικότητά του, ενώ απαγορεύεται η απαίτηση παροχής οποιαδήποτε άλλης, έστω και παρεμφερούς, εργασίας.

Άρθρο 10

Ο τεχνικός που με ιδιαίτερη συμφωνία θα παρέχει εργασία κατά την προετοιμασία παράστασης ως έκτακτος ημερομίσθιος, θα αμείβεται με ημερομίσθιο καθοριζόμενο με ιδιαίτερη συμφωνία. Η συμφωνημένη αυτή αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 1/25 του μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων της αντίστοιχης κατηγορίας.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση τηλεοπτικής κάλυψης ολόκληρης της παράστασης, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον τεχνικό αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ τους, αν η συγκεκριμένη παράσταση που καλύπτεται τηλεοπτικά, δοθεί σε χρόνο που ο τεχνικός είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τους όρους της ατομικής σύμβασής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 12

Α. Όροι ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους τεχνικούς δεν θίγονται από την παρούσα ούτε επιτρέπεται η μείωση των καταβαλλόμενων ανώτερων από τις προβλεπόμενες σε αυτή αποδοχών.
Β. Για το δικαίωμα άδειας, τα επιδόματα άδειας και εορτών (Πάσχα - Χριστούγεννα) και για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, θα ισχύσουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Γ. Η παρούσα ισχύει για τις συμβάσεις που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).
Δ. Οι τεχνικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά από τους επιχειρηματίες στο ΙΚΑ. Χρόνος έναρξης της ασφάλισης είναι ο χρόνος έναρξης της σύμβασης εργασίας. Ο θεατρικός επιχειρηματίας υποχρεούται να ασφαλίζει τον τεχνικό καθ? όλο τον χρόνο που τον χρησιμοποιεί σε συνεργεία.

Άρθρο 13

Η παρούσα σύμβαση είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2008 και λήγει στις 31 Μαΐου 2010.