Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΣΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ Σ.Ε.Η.-ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 8/14.6.2013)

ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΣΣΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ Σ.Ε.Η.-ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 8/14.6.2013)

Fri, May 17, 2013 12:00 AM ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ Σ.Ε.Η.-ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 8/14.6.2013)


Σήμερα την 17η Μαΐου 2013 μεταξύ:

Α) του εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Θέατρο που εδρεύει στην Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου, Γιάννη Χουβαρδά, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και

Β) των εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Η.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33):

1 Υρώς Μανέ, Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2.Δημήτρη Παλαιοχωρίτη, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ.,

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τους όρους εργασίας των ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει ρόλο, έστω και βουβό. Κομπάρσος είναι το πρόσωπο που δεν εκφράζεται με λόγο και ενώ δεν προβλέπεται ρητά από το κείμενο του έργου μετέχει στην παράσταση.

2. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.

3. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια εκτέλεση έργου (ή αποσπάσματος έργου) οποιασδήποτε μορφής (πρόζας, μελοδραμάτων, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών μελοδραμάτων, μουσικών χορευτικών έργων, έργων παντομίμας κ.λπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και από το σκοπό της.

4. Εκτός έδρας/θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας των ηθοποιών. Δεν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - θεσμικές ρυθμίσεις

1. Η ατομική σύμβαση πρέπει να αναφέρει: α) την έναρξη και τη λήξη της β) το μισθό του ηθοποιού γ) την έδρα του Εθνικού Θεάτρου

2. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας συντάσσεται με ευθύνη του Θεάτρου στο οποίο θα εργασθεί ο ηθοποιός σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο ηθοποιός αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Θέατρο. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Θέατρο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

3. Το Σ.Ε.Η. αποδέχεται κατά τη διάρκεια που ισχύει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασία την υπογραφή τουλάχιστον 100 συμβάσεων, 8μηνης διάρκειας (Σεπτέμβριος- Απρίλιος) και 100 τουλάχιστον, 5μήνης διάρκειας για τη θερινή περίοδο (Μάιος- Σεπτέμβριος), αντί των 100 τουλάχιστον ετησίων συμβάσεων που είναι αμετακίνητη θέση του Σ.Ε.Η.

4. Η ανανέωση της σύμβασης εργασίας είναι υποχρεωτική: α) όταν κατά την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ατομικής σύμβασης, γυναίκα ηθοποιός βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ιατρικά βεβαιωμένης ή έχει παιδί έως ενός έτους και β) όταν υπολείπεται χρονικό διάστημα έως ενός έτους για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ηθοποιού.

5. Παράταση ατομικής σύμβασης εργασίας ηθοποιού επιτρέπεται μόνον υπό τις εξής, σωρευτικά ισχύουσες προϋποθέσεις

α) την παράταση επιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες

β) ειδοποίηση του ηθοποιού, του οποίου, το Εθνικό Θέατρο επιθυμεί παράταση της ατομικής σύμβασης, ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ατομικής σύμβασης.

γ) έγγραφη συναίνεση του ηθοποιού στον οποίο αφορά

Η παράταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

6. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.

7. Η αδικαιολόγητη απουσία του ηθοποιού από μία παράσταση ή από τρεις (3) δοκιμές στο ίδιο έργο παρέχει το δικαίωμα στο Θέατρο να καταγγείλει τη σύμβαση.

8. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε μία παράσταση ημερησίως υποχρεούται την

ίδια ημέρα να απασχοληθεί και σε δοκιμή διάρκειας μέχρι το πολύ (5) πέντε ωρών πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε δύο παραστάσεις ημερησίως, υποχρεούται την ίδια μέρα να απασχοληθεί σε δοκιμές διάρκειας μέχρι το πολύ τριών (3) ωρών και πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου (για τον ηθοποιό που έχει

παράσταση οι δοκιμές είναι συνεχείας και όχι διακεκομμένες). Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται συνεννόηση με την αντιπροσωπευτική επιτροπή.

9. Σε περίπτωση διπλής διανομής και οι δύο ηθοποιοί πραγματοποιούν ίσες δοκιμές, μία τουλάχιστον γενική δοκιμή, η συμμετοχή τους δε στις παραστάσεις ορίζεται το ένα δεύτερο για τον καθένα.

Εάν στη διπλή διανομή ο ένας εκ των δύο ηθοποιών δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μία πενταετία στο επάγγελμα του ηθοποιού από την ημέρα αποφοίτησης του από τη Σχολή, τότε οι δοκιμές και οι παραστάσεις στις οποίες θα συμμετάσχει ορίζονται από τη Διεύθυνση του Θεάτρου.

10. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση.

11. Οι διπλές διανομές γνωστοποιούνται στους ηθοποιούς πριν από την έναρξη των δοκιμών κάθε έργου.

12. Οι παραστάσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο την ημέρα. Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράματος δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από έξι (6) την εβδομάδα και μία την ημέρα, ανεξάρτητα αν δίδονται στην ημεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.

13. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται δύο παραστάσεις, ο χρόνος της έναρξης και της λήξης τους θα ρυθμίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει ημίωρη ανάπαυση μεταξύ των δύο παραστάσεων.

14. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται τέσσερις (4) γενικές δοκιμές. Σε περίπτωση διπλής διανομής στους κύριους ρόλους επιτρέπονται πέντε (5) γενικές δοκιμές. Μπορούν επίσης να γίνονται και τρεις (3) 5ωρες προγενικές δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ.

15. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες εκτός από τα μέλη χορού αρχαίου δράματος, η διάρκεια εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. Δοκιμή σε άλλο έργο προ της έναρξης της παράστασης δεν επιτρέπεται. Για τους ηθοποιούς που έχουν παράσταση την ίδια μέρα, η δοκιμή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του 5ωρου δεν περιλαμβάνονται οι δοκιμές των κοστουμιών και λοιπές συναφείς με την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι τη συμπλήρωση του ισχύοντος ωραρίου και εφόσον ο ηθοποιός δεν έχει παράσταση. Υπέρβαση του 5ωρου επιτρέπεται στις τέσσερις (4) γενικές δοκιμές και μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου. Εάν οι γενικές δοκιμές γίνονται για την επανάληψη έργου στην ίδια θερινή ή χειμερινή περίοδο και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι τέσσερις γενικές δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες, έστω και αν αλλάξει ο χώρος της παράστασης. Ο ηθοποιός δικαιούται διαλείμματος δέκα λεπτών για κάθε ώρα εργασίας. Τα διαλείμματα περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας.

16. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ηθοποιού σε δοκιμές περισσοτέρων από ένα έργο την ίδια μέρα.

17. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει το αργότερο κάθε Σάββατο τον προγραμματισμό (ημέρα-ωράριο) για τις δοκιμές και τις παραστάσεις της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

18. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών για κάθε έργο πρέπει να είναι 45, μη συμπεριλαμβανομένων σ' αυτές των γενικών δοκιμών. Συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση του αριθμού δοκιμών, πέραν του ελαχίστου των 45, ανάλογα και με τη δυσκολία του εκάστοτε έργου, ως μέτρο ενίσχυσης της καλλιτεχνικής ποιότητας των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου. Σε περίπτωση διπλής διανομής για τους κύριους ρόλους ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών είναι 60 δοκιμές.

19. Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου.

20. Οι δοκιμές όταν γίνονται τις πρωινές ώρες δεν μπορεί να αρχίζουν πριν από τις 10.00 π.μ. Οι βραδινές δοκιμές - εκτός από τις γενικές δοκιμές - δεν επιτρέπεται να παραταθούν το καλοκαίρι μετά την 1.15'ώρα και το χειμώνα μετά την 0.15'ώρα. Δοκιμές μετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος σ'αυτή, επιτρέπονται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πάντως και σ' αυτή την περίπτωση θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας που αναφέρονται πιο πάνω.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εργασία των ηθοποιών κατά τις ώρες της μεσημβρινής ανάπαυσης 15.00-17.00.

Α) όταν οι απασχολούμενοι ηθοποιοί συμφωνούν σ' αυτό

Β) όταν πρόκειται για πραγματοποίηση παραστάσεων παιδικού έργου.

21. Τα θέατρα είναι υποχρεωμένα να έχουν έτοιμα τα σκηνικά μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μικρών βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωματισμοί, λεπτομέρειες φροντιστηρίου). Τα κοστούμια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιμα τουλάχιστον στις προγενικές και στις γενικές δοκιμές.

22. Στις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει ο νόμος δεν πραγματοποιούνται δοκιμές. Ειδικά την 1η Μαΐου δεν πραγματοποιούνται ούτε παραστάσεις. Επίσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις τις παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο. Δεν πραγματοποιούνται επίσης δοκιμές την παραμονή των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο, εκτός εάν πρόκειται για γενικές δοκιμές ή τελικές δοκιμές επαναλήψεων ή περιοδείας.

23. Ο ηθοποιός δικαιούται μία ημέρα την εβδομάδα ανάπαυση. Η υποχρέωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό.

24. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις, δοκιμές, γενικές δοκιμές, ηχογραφήσεις, ταξίδια και γενικά κάθε εργασία του ηθοποιού.

25. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία του ηθοποιού.

26. Η αργία της Δευτέρας μπορεί να μετατεθεί αν συμπέσει με άλλη ημέρα αργίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

27. Ο χρόνος της άδειας για τους ηθοποιούς που έχουν ετήσιο συμβόλαιο, γνωστοποιείται στον ηθοποιό το λιγότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της και δεν μετατίθεται χωρίς γραπτή συναίνεση του ηθοποιού. Η άδεια πρέπει να δίνεται στο χρονικό διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

28. Ο ηθοποιός δεν έχει δικαίωμα να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο θέατρο ή άλλο παρεμφερή τομέα. Επιτρέπεται όμως στον ηθοποιό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο, σε ώρες που δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις προς το Θέατρο στη δύναμη στην οποίαν ανήκει. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου σε ιδιωτικά, επιχορηγούμενα ή Δημοτικά Θέατρα.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί μετά τη λήξη της σύμβασης του με το Εθνικό Θέατρο και οπωσδήποτε του παρέχεται κάθε ευχέρεια τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της συμβάσεως του.

29. Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή (1/2) ώρα πριν από την παράσταση και 15 λεπτά πριν από τη δοκιμή και έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κωλύεται. Ο ηθοποιός έχει δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει το Θέατρο: α) αν με τη σύμβαση του έχει καθορισθεί ειδική χρησιμοποίηση του, β) αν η εκτέλεση του ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

30. Σ' όλες τις Σκηνές πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης κατά τη διάρκεια των παραστάσεων πρέπει να παρίσταται γιατρός στην έδρα του Εθνικού Θεάτρου.

31. Ο χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισχύον ωράριο, εκτός εάν το ταξίδι πραγματοποιείται αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές ο ηθοποιός δικαιούται συμπληρωματικής ανάπαυσης άλλη μέρα της εβδομάδας ισόχρονη με το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου.

32. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες, απαγορεύεται κάθε περαιτέρω απασχόληση του ηθοποιού την ίδια μέρα είτε σε δοκιμές είτε σε παραστάσεις. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες, τότε επιτρέπεται η απασχόληση του ηθοποιού σε δοκιμές ή παραστάσεις την ίδια μέρα μέχρις συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου.

33. Στις περιοδείες απαγορεύεται να ταξιδεύουν οι ηθοποιοί μετά την παράσταση εκτός εάν η παράσταση έχει δοθεί σε οικισμό που δεν διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και επίσης δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη της περιοδείας.

34. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών τα ταξίδια δεν επιτρέπεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ. εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή αν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυκτερινή ή εβδομαδιαία ανάπαυση του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη μέρα της εβδομάδας που θα καθορίζεται σε συμφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., χωρίς να παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των παραστάσεων.

35. Τα έξοδα του ταξιδιού μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Θέατρο το οποίο έχει και την ευθύνη μεταφοράς των ηθοποιών και των αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης ή θεώρησης διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτική η χρήση (Α) πρώτης θέσης στα πλοία και στα τραίνα εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους και πάντως όχι υπαιτιότητα του Θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τραίνα. Εάν η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του Θεάτρου, τούτο είναι υποχρεωμένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρμανση- κλιματισμός-καθαριότητα- μηχανική ασφάλεια).

36. Ο ηθοποιός οφείλει να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συνήθειες της χώρας στην οποία περιοδεύει έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τα κρατούντα στη χώρα του.

37. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο εάν το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο δίνεται το αντίτιμο μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά των υπόλοιπων ηθοποιών. Η χρησιμοποίηση ιδίου μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης του Θεάτρου. Ο ηθοποιός δεσμεύεται με προσωπική του ευθύνη να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιμής ή της παράστασης.

38. Το Θέατρο οφείλει στις περιοδείες του εξωτερικού να παρέχει στον ηθοποιό στέγη σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Α' κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων μαζί με πρωινό continentalΐ και μεταφορικό μέσο για την μετακίνηση των ηθοποιών από το ξενοδοχείο στο τόπο εργασίας και αντίστροφα.

39. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στους ηθοποιούς τον προγραμματισμό των περιοδειών-ταξιδιών:

α) για περιοδεία εξωτερικού ένα μήνα ενωρίτερα της ημέρας αναχώρησης β) για περιοδείες στην Ελλάδα 15 ημέρες ενωρίτερα της ημέρας αναχώρησης.

40. Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον μία (Ι) πρόβα σε κάθε νέο χώρο.

41. Σε εφαρμογή του ν. 1264/82 άρθρο 6 παρ. 2 συμφωνείται το Ε.Θ. να παρακρατά τη συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η., το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και να την αποδίδει στο Σ.Ε.Η. στο τέλος κάθε μήνα.

42. Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993, ο ηθοποιός αμείβεται τουλάχιστον με 500 ευρώ.

Διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις του τρίτου κεφαλαίου της από 16 Μαρτίου 2011 συλλογικής σύμβασης εργασίας ηθοποιών Σ.Ε.Η-Εθνικού Θεάτρου α) όπως αυτές εφαρμόζονται μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου Ι του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40) περί "Προστασίας της Εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης" και των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65) "Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο" και β) με την επιφύλαξη της τήρησης της εκδοθησομένης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, προς το σκοπό του καθορισμού των αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως ορίζεται στην παρ.2 άρθρου 1 Κεφαλαίου Α της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 237/05.12.2012).

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 17-05-2013 έως 17-05-2014.