Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών Τύπου - μελών της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - Π.Κ.: 100/30.7.2008

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών Τύπου - μελών της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - Π.Κ.: 100/30.7.2008

Wed, Jul 30, 2008 12:00 AM

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη, αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 9.11.2008 απόφαση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της και την από 10.7.2008 απόφαση του Δ.Σ., από τους Δημήτρη Καλοφωλιά, πρόεδρο του Δ.Σ. και Αλέξη Ζαούση, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. και η Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Αριστείδου, αριθ. 12) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 18.5.2008 απόφαση της Γ.Σ. των μελών της και την από 24.7.2008 απόφαση του Δ.Σ., από τους Γιώργο Μυλωνά, πρόεδρο του Δ.Σ. και Χρήστο Αμαραντίδη, γενικό γραμματέα του Δ.Σ., υπογράφουν Σ.Σ.Ε. με την οποία συμφωνούνται τα εξής:

Άρθρο 1

Στη συλλογική αυτή σύμβαση υπάγονται οι τεχνικοί Τύπου μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εργάζονται στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες των Αθηνών - μέλη της ΕΙΗΕΑ, αποκλειστικά με μία από τις εξής ειδικότητες:
α) Σελιδοποιός, ηλεκτρονικός ενθέτης, φωτοσυνθέτης, λινοτύπης, χειριστής σελιδοποιητικών μηχανημάτων, χειριστής scanner, μοντέρ, χειριστής φωτογραφικών μηχανών τυπογραφείου, πιεστής, ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος και μηχανικός πιεστηρίων.
β) Ο απασχολούμενος αποκλειστικά με τη λήψη μέσω τηλεφώνου μικρών αγγελιών και την πληκτρολόγησή τους σε Η/Υ.
γ) Ρολοφορέας, ενθέτης (περιοδικών, εντύπων κ.λπ.), χειριστής μηχανών συσκευασίας (Ferak).

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των τεχνικών Τύπου που εργάζονται στις εφημερίδες - μέλη της ΕΙΗΕΑ, καθορίζονται ως εξής:

 

Από 1.1.2008

Από 1.1.2009

α) Τεχνικοί με οποιαδήποτε από τις
ανωτέρω υπό 1α? ειδικότητες:

   

- Οι εργαζόμενοι σε πρωινές εφημερίδες
στις οποίες η εργασία των τεχνικών αρχίζει
μετά την 6η πρωινή

1.356,00

1.444,00

- Οι εργαζόμενοι στις λοιπές,
απογευματινές εφημερίδες

1.582,00

1.685,00

β) Οι εργαζόμενοι της υπό 1β? ειδικότητας,
σε οποιαδήποτε από τις εφημερίδες - μέλη
της ΕΙΗΕΑ

825,00

880,00

γ) Τεχνικοί με οποιαδήποτε από τις
ανωτέρω υπό 1γ? ειδικότητες, εργαζόμενοι
σε οποιαδήποτε από τις εφημερίδες - μέλη
της ΕΙΗΕΑ

950,00

1.015,00

Άρθρο 3

Εάν το ποσοστό αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας κατά το 2008, προσαυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών μισθών του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς μισθούς του 2009.

Άρθρο 4

Οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται:
α) Με επίδομα γάμου 10%, ανεξάρτητα από το αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
β) Με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% για κάθε τριετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη που συμπληρώνει ο τεχνικός Τύπου από 1.1.2002 και εφεξής και μέχρι δύο (2) τριετίες συμπληρωμένες και 5% για την μία (1) επόμενη μετά τις δύο (2) τριετίες πενταετία.

Άρθρο 5

Οι μηνιαίοι αυτοί μισθοί οφείλονται για εβδομαδιαία εργασία τριάντα οκτώ (38) ωρών με μισή (1/2) ώρα διακοπή την ημέρα.

Άρθρο 6

Για κάθε ώρα απασχόλησής τους από τις 10:00 μ.μ. μέχρι και την 06:00 π.μ. οι τεχνικοί Τύπου δικαιούνται προσαύξηση νυχτερινής εργασίας 25% επί του εκάστοτε νόμιμου ωρομισθίου τους.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού κατά ημέρα Κυριακή ή κατά νόμο αργία, οφείλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού του. Αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, οφείλεται στον τεχνικό και 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του.

Άρθρο 8

Στους εργαζόμενους στις εκτυπωτικές μονάδες χορηγούνται από τον εργοδότη, στην κυριότητα του οποίου ανήκουν, δύο φόρμες εργασίας (χειμερινή - καλοκαιρινή) και αντικαθίστανται κατ? έτος σε περίπτωση φθοράς τους.

Άρθρο 9

Στους εργαζόμενους στα computer της φωτοσύνθεσης και της σελιδοποίησης χορηγούνται ειδικά διαθλαστικά γυαλιά τα οποία αντικαθίστανται ανά διετία.

Άρθρο 10
Άδεια φροντίδας παιδιών

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ημερήσιας απουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το από τον νόμο καθοριζόμενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη σχέση του συμβατικού χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης της συγκεκριμένης τεχνικού προς το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση μειωμένο κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες, έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, κατ? ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειμενικές κρινόμενες ανάγκες της επιχείρησης και δεν μπορούν να διαρκούν επί μακρότερο διάστημα από την άδεια.

Άρθρο 11
Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Η ανωτέρω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.

Άρθρο 12
Δανεισμός τεχνικού

Ο δανεισμός τεχνικού σε τρίτον ή θυγατρική εταιρία απαγορεύεται κατά νόμο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού.

Άρθρο 13

Ο τεχνικός Τύπου που συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, αν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύμβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, πρόσθετη αποζημίωση η οποία είναι ίση με το 30% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 αν πρόκειται για υπάλληλο ή αυτής του Β.Δ.16/18.7.1920 αν πρόκειται για εργάτη. Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καταβάλλεται μετά την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης: α) σε μηνιαίες δόσεις, ισόποσες με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρησή του ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μήνα αν πρόκειται για τεχνικό με την ιδιότητα του υπαλλήλου και β) τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου εξοφλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση αν πρόκειται για τεχνικό που έχει την ιδιότητα του εργάτη.

Άρθρο 14

Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού Τύπου, πριν αυτός-ή συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του-της δικαιούνται να λάβουν από την εφημερίδα που εργαζόταν το 60% της αποζημίωσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου τεχνικού, ανέρχεται σε έναν (1) έως και έξι (6) μισθούς αποζημίωσης, καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των έξι (6) μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης καθεμίας με το 60% του μισθού αποζημίωσης. Αν πρόκειται για τεχνικό που είχε την ιδιότητα του εργάτη, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφάπαξ.

Άρθρο 15

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τεχνικού Τύπου με είκοσι πέντε (25) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην επιχείρηση, του οποίου η καταγγελία γίνεται κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης και προκειμένου αυτός να συμπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν θα συμμετέχει στις δαπάνες αυτασφάλισής του και ανεξαρτήτως του ύψους τους με ποσό ίσο προς το 10% επί του μισθού του τελευταίου μήνα πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.
Συμμετοχή στην αυτασφάλιση τεχνικού ο οποίος αυτασφαλίζεται λόγω του ότι κατέστη εργοδότης με οποιαδήποτε νομική μορφή, αποκλείεται.

Άρθρο 16

Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανίων, της 25ης Μαρτίου, της 1ης Μαΐου, της 15ης Αυγούστου και της 25ης Οκτωβρίου συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, μετατίθενται για την αμέσως προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 17

Οι εφημερίδες που τυχόν καταβάλλουν αποδοχές ανώτερες από εκείνες που προβλέπει η σύμβαση αυτή, θα εξακολουθήσουν να τις καταβάλουν μέχρι να καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 18

Οι εφημερίδες - μέλη της ΕΙΗΕΑ θα εξακολουθήσουν να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών - μελών της ΕΤΗΠΤΑ (3,00 ευρώ τον μήνα) και θα την αποδίδουν σε αυτή (την ΕΤΗΠΤΑ) εντός του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορά η μισθοδοσία.
Σε περίπτωση έγγραφης δήλωσης τεχνικού - μέλους της ΕΤΗΠΤΑ προς την εφημερίδα που εργάζεται ότι δεν επιθυμεί να του γίνεται η ανωτέρω κράτηση, η εφημερίδα δεν θα προβαίνει σε αυτή, αλλά θα κοινοποιεί τη δήλωση με οποιονδήποτε τρόπο στην ΕΤΗΠΤΑ.

Άρθρο 19

Ως προς την εφαρμογή του πενθημέρου εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 4.2.2003 Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 20

Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1.1.2008 έως 31.7.2008 που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θα εξοφληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008.

Άρθρο 21

Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.