Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Π.Κ.: 101/21.9.2005

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Π.Κ.: 101/21.9.2005

Tue, Sep 20, 2005 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2005 οι υπογεγραμμένοι: Α) Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με βαθμό Δ΄/ΤΕ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθ. πρωτ. 2/8734/0022/16.2.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Οικονομικών, Β) Άγγελος Φραγκόπουλος, Πρόεδρος του «Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος», νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της από 8/15.6.2005 εξουσιοδότησης του παραπάνω σωματείου, παρουσία και του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Ιωάννη Ληξουριώτη, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Η παρούσα Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους ΔΕ Τεχνικούς - Εργοδηγούς του Δημοσίου των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ καθώς και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Άρθρο 2

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28 του Ν.3205/2003 (297/A΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005, επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
2. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.3205/2003 θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι με άλλα αυξημένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά τη περίοδο της εργασίας τους.
3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς εκτός του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (δηλ. οι Υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα) δεν αναγνωρίζονται για τη μισθολογική εξέλιξη των πάρα πάνω υπαλλήλων.
4. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) η οποία ορίζει ότι «οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικού κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών - Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με τον Ν.576/1977 (ΦΕΚ 102 Α΄) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων», εφαρμόζεται και στους υπαγόμενους στην παρούσα.

Άρθρο 4

Τυχόν ισχύουσες προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις καταργούνται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 5
Ισχύς - Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αρχίζει από 1.1.2005.