Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Κ. 13/31-7-2012 ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Π.Κ. 13/31-7-2012 ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Thu, Jul 26, 2012 12:00 AM
Π.Κ. 13/31.07.2012


Στην Αθήνα σήμερα 26.7.2012, οι υπογράφοντες: αφενός Βασίλειος Κορκίδης, πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, γενικός γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Δημήτριος Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν τα ακόλουθα:

Προοίμιο – Πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας και Συλλογικής Σύμβασης
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. στο εμπόριο διεξήχθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον έκτακτων και εξαιρετικά δυσμενών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι μέχρι σήμερα ασκηθείσες οικονομικές – φορολογικές πολιτικές και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου, αποδεικνύονται εξαιρετικά αναποτελεσματικές και έχουν οδηγήσει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο βαθιάς ύφεσης, δραματικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης και εξαιρετικά υψηλών και δυσβάσταχτων για την κοινωνική συνοχή ποσοστών ανεργίας.
Η συνεχής λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, εφαρμογής σκληρής λιτότητας και οριζόντιων χωρίς εξειδικευμένο στόχο περικοπών, καθώς και η επιβολή πολλαπλών δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις (ιδίως τις μικρομεσαίες), αλλά και στους εργαζόμενους, που συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση, είναι καταστροφικές και οδηγούν στην κατάρρευση τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, όσο και των εργαζομένων.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και της επιμονής της πολιτείας να αρνείται να διασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καθίσταται απολύτως αναγκαία η ανάληψη ενός πιο αποφασιστικού ρόλου των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον κλάδο του εμπορίου, ώστε να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν με δική τους ευθύνη κοινοί κανόνες και όροι λειτουργίας στον κλάδο που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών.
Κατά συνέπεια, τα μέρη, εκτιμώντας την εξαιρετικά αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να συζητηθούν και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις τόσο για τη συνολική λειτουργία του κλάδου και των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων, με την αποφυγή ενός μισθολογικού ντάμπιγκ μέσω της γενικευμένης χρήσης ατομικών συμβάσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. του εμπορίου θα πρέπει να καταστεί το αποφασιστικότερο μέσο της ρύθμισης και της διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, σεβαστή και εφαρμοστέα από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόσφατες κρατικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα και τη δομή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν.1876/1990 δίνουν προβάδισμα στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη την κήρυξη ως υποχρεωτικής της παρούσας Σ.Σ.Ε. και έχουν ακυρώσει τον ρόλο της διαιτησίας του ΟΜΕΔ.
Πέραν της παρούσας Σ.Σ.Ε., τα μέρη συνυπογράφουν το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012», η οποία αποτελεί ένα ευρύτερο και μεταξύ τους δεσμευτικό πλαίσιο κοινών θέσεων και αιτημάτων άμεσης εφαρμογής, αλλά και μεσομακροπρόθεσμης προοπτικής για τα κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του κλάδου του εμπορίου και με αποδέκτη την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα.
Συνεπώς και στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επείγουσες ανάγκες κοινωνικής προστασίας και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που καταρρέει από την έλλειψη οικονομικής και χρηματοδοτικής ρευστότητας, με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη δραματική αύξηση της ανεργίας.
Με βάση τα παραπάνω, τα μέρη συμφωνούν τα εξής:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. εμπορίου

Α. Η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
1. εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης,
2. σούπερ-μάρκετς και καταστήματα τροφίμων,
3. καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων,
4. καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων,
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των σούπερ-μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών – αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.),
2. γραμματείς προϊσταμένων,
3. προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες),
4. λογιστές και βοηθοί λογιστές,
5. καθαριστές-καθαρίστριες,
6. φύλακες – νυχτοφύλακες – θυρωροί,
7. οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων,
8. προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Επίσης, στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εντάσσονται οι ειδικότητες:
1. Εργατοτεχνίτες, με τους γενικούς όρους που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.
2. Διακοσμητές-διακοσμήτριες με τους όρους της Δ.Α.21/1996.
3. Ηλεκτρονικοί – τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών

1. Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία – ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:

Ειδικότητα Κατώτατος εισαγωγικός μισθός -
ημερομίσθιο βάσης
Μ.Κ.,
0-2 έτη προϋπηρεσίας (ευρώ)
Προσωπικό πώλησης (εμποροϋπάλληλοι – πωλητές) 860,00
Προσωπικό γραφείο 793,00
Εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες 785,00
Γραμματείς 843,00
Λογιστές και βοηθοί λογιστών άνω των 17 ετών προϋπηρεσίας 941,00
Βοηθοί λογιστών μέχρι 17 έτη προϋπηρεσίας 850,00
Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί 889,00
Καθαριστές-καθαρίστριες (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) 34,00
Οδηγοί 1 (έως 2 έτη στον ίδιο εργοδότη) 896,00
Οδηγοί 2 (με 2 έτη στον ίδιο εργοδότη) 961,00
Οδηγοί 3 (με 5 έτη στον ίδιο εργοδότη) 1.055,00
Οδηγοί 4 (με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη) 1.171,00
Οδηγοί 5 (με 15 έτη στον ίδιο εργοδότη) 1.277,00
Αναλυτές-αναλύτριες μηχανογράφησης 878,00
Προγραμματιστές-προγραμματίστριες μηχανογράφησης 867,00
Χειριστές-χειρίστριες Η/Υ 826,00
Ηλεκτρονικοί τεχνικοί Hardware μέσων σχολών 886,00
Διακοσμητές-διακοσμήτριες 860,00
Εργατοτεχνίτες (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) 33,00

2. Οι πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων για κάθε επιμέρους ειδικότητα ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας επισυνάπτονται στο Προσάρτημα 1, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3
Επιδόματα, άλλες παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις

1. Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ενσωματώνονται, διατηρούνται και χορηγούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα, παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας εργαζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και ισχύουν βάσει των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
2. Για την εφαρμογή τους ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις όπως αυτές καταγράφονται στην πλέον πρόσφατη σχετική κωδικοποίηση του ΟΜΕΔ έτους 2008, καθώς στις μετά από αυτή Σ.Σ.Ε.
3. Επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας υπολογίζονται, εφόσον ορίζονται σε ποσοστό, στους εκάστοτε βασικούς μισθούς που διαμορφώνονται από τη ρύθμιση αυτή, εκτός εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις οικείες Σ.Σ.Ε., Δ.Α., καθώς και από προηγούμενες ρυθμίσεις της Κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 4
Επιδόματα (Δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
4. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Διασφάλιση εφαρμογής της Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σ.Σ.Ε., προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή της από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, συμφωνούν τα ακόλουθα:
1. Τη δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου με αντικείμενο την πληροφόρηση για το περιεχόμενο της παρούσας Σ.Σ.Ε. και της Εθνικής Συμφωνίας Πλαισίου, την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Τη δυνατότητα συνυπογραφής – αποδοχής – προσχώρησης των οργανώσεων – μελών των εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων που υπογράφουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., μέσω υποδείγματος δήλωσης που προσαρτάται στην παρούσα.
3. Οι επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται από εργοδοτική οργάνωση, καλούνται να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. μέσω της υπογραφής του παραπάνω σχετικού υποδείγματος.
4. Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τον έλεγχο και διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5. Την πραγματοποίηση εκστρατείας για τη Σ.Σ.Ε. και την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.
6. Τη δημιουργία «λευκής» λίστας και τη σήμανση όλων εκείνων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη Σ.Σ.Ε. και κάλεσμα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από αυτές, με τη χρηματοδοτική συμβολή και της πολιτείας.
7. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΥΕ, έναν εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΛΠΕ, καθώς και από έναν κοινό εκπρόσωπο των οκτώ μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων, υποδεικνυόμενο από τις επιχειρήσεις αυτές.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν λήξει η καταγγελθεί.
2. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η Ιουλίου 2013.


Προσάρτημα 1

Πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα έτη

υπηρεσίας.

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

860

2-4

889

4-5

920

5-6

920

6-8

944

8-10

980

10-12

1000

12-14

1036

14-16

1074

16-18

1104

18-20

1134

20-21

1171

21-22

1208

22-23

1238

23-24

1268

24-25

1298

25-26

1320

26-27

1350

27-28

1372

28-29

1402

29-30

1424

30-31

1446

31-32

1467

32-33

1489

33-34

1511

34-35

1533

35-36

1558

36-37

1584

37-38

1610

38-39

1636

39-40

1661

 


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΤΗ ΠΡΟΎΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-2

793

2-4

830

4-6

839

6-8

905

8-10

980

10-12

987

12-14

992

14-16

996

16-18

1000

18-20

1004

20-21

1016

21-22

1041

22-23

1058

23-24

1066

24-25

1074

25-26

1107

26-27

1124

27-28

1132

28-29

1149

29-30

1157

30-31

1165

31-32

1177

32-33

1190

33-34

1198

34-35

1206

35-36

1232

36-37

1258

37-38

1284

38-39

1309

39-40

1337

 

3. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΎΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-2

785

2-4

830

4-6

835

6-8

905

8-10

980

10-12

987

12-14

992

14-16

996

16-18

1000

18-20

1004

20-21

1008

21-22

1012

22-23

1016

23-24

1020

24-25

1025

25-26

1033

26-27

1049

27-28

1058

28-29

1074

29-30

1091

30-31

1099

31-32

1107

32-33

1115

33-34

1124

34-35

1132

35-36

1158

36-37

1185

37-38

1209

38-39

1235

39-40

1261

 

 

 

 

4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

843

2-4

859

4-6

901

6-8

916

8-10

980

10-12

987

12-14

1000

14-16

1025

16-18

1058

18-20

1074

20-21

1082

21-22

1099

22-23

1107

23-24

1124

24-25

1132

25-26

1149

26-27

1157

27-28

1173

28-29

1190

29-30

1198

30-31

1206

31-32

1211

32-33

1215

33-34

1219

34-35

1223

35-36

1249

36-37

1274

37-38

1300

38-39

1326

39-40

1352


5. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-2

941

2-4

998

4-6

1032

6-8

1072

8-10

1121

10-12

1146

12-14

1185

14-16

1220

16-18

1258

18-20

1294

20-21

1307

21-22

1311

22-23

1326

23-24

1339

24-25

1352

25-26

1365

26-27

1377

27-28

1390

28-29

1402

29-30

1412

30-31

1429

31-32

1446

32-33

1464

33-34

1486

34-35

1505

35-36

1531

36-37

1557

37-38

1583

38-39

1608

39-40

1634

 

6. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (1)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

850

2-4

881

4-6

906

6-8

928

8-10

970

10-12

1006

12-14

1042

14-16

1087

16-17

1111


7. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-3

889

3-6

977

6-9

1063

9-12

1148

12-15

1232

15-35

1316

35-36

1342

36-37

1368

37-38

1393

38-39

1419

39-40

1445

 

14. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

0-3

34

3-6

36

6-9

37

9-12

39

12-15

41

15-35

42

35-36

43

36-37

44

37-38

45

38-39

46

39-40

47

 

9α. ΟΔΗΓΟΙ (ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-1

896

1-3

944

3-6

984

6-9

1022

9-12

1057

12-15

1078

15-18

1112

18-21

1146

21-24

1178

24-27

1209

27-30

1239

30-35

1257

35-36

1283

36-37

1308

37-38

1334

38-39

1360

39-40

1386

 

 

 

 

 

 

 


9β. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

2-3

961

3-6

1000

6-9

1038

9-12

1073

12-15

1094

15-18

1129

18-21

1162

21-24

1194

24-27

1225

27-30

1255

30-35

1273

35-36

1298

    36-37                 

1324

37-38

1350

38-39

1376

39-40

1401

 

9γ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

5-6

1055

6-9

1092

9-12

1126

12-15

1149

15-18

1183

18-21

1215

21-24

1248

24-27

1279

27-30

1309

30-35

1327

35-36

1353

36-37

1379

37-38

1405

38-39

1430

39-40

1456

 

 

 

 

 

 

 

9δ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

                            10-12

1171

12-15

1193

15-18

1227

18-21

1261

21-24

1292

24-27

1324

27-30

1354

30-35

1373

35-36

1398

36-37

1424

37-38

1450

38-39

1476

39-40

1502

 

 

9ε. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

15-18

1277

18-21

1310

21-24

1342

24-27

1374

27-30

1404

30-35

1423

35-36

1449

36-37

1475

37-38

1500

38-39

1526

39-40

1552

 

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Ύ: ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-3

878

3-6

970

6-9

1003

9-12

1037

12-15

1064

15-18

1100

18-21

1130

21-23

1157

23-27

1191

27-30

1227

30-33

1256

33-35

1285

35-36

1311

36-37

1336

37-38

1362

38-39

1388

39-40

1414

 

 

 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Ύ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-3

867

3-6

956

6-9

1000

9-12

1026

12-15

1052

15-18

1088

18-21

1119

21-23

1146

23-27

1176

27-30

1205

30-33

1234

33-35

1263

35-36

1289

36-37

1315

37-38

1340

38-39

1366

39-40

1392


 

12, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: Χ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΡΗΤ

ΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ Η/Υ & ΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-3

826

3-5

935

5-7

980

7-9

995

9-11

1005

11-14

1046

14-17

1070

17-20

1102

20-23

1129

23-27

1146

27-30

1169

30-33

1191

33-35

1212

35-36

1238

36-37

1264

37-38

1290

38-39

1315

39-40

1341

 

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

0-3

886

3-6

915

6-9

980

9-12

1023

12-15

1035

15-18

Ι                                       1049

18-21

1074

21-23

1108

23-25

1128

25-29

1145

29-32

1166

32-35

1180


14. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

860

2-4

889

4-5

920

5-6

920

6-8

944

8-10

980

10-12

1000

12-14

1036

14-16

1074

16-18

1104

18-20

1134

20-21

1171

21-22

1208

22-23

1238

23-24

1268

24-25

1298

25-26

1320

26-27

1350

27-28

1372

28-29

1402

29-30

1424

30-31

1446

31-32

1467

32-33

1489

33-34

1511

34-35

1533

35-36

1558

36-37

1584

37-38

1610

38-39

1636

38-39

1661

 

16. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

 

0-3

33

3-6

34

6-9

36

9-12

38

12-15

39

15-18

41

18-35

43


ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ (2012)ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012

Για τους λόγους που αναλυτικά αναπτύσσονται στο «Προοίμιο – Πλαίσιο» της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συναποδέχονται και δεσμεύονται ώστε από κοινού να ζητήσουν επειγόντως από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές ενέργειες που αποτελούν ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και αναφέρονται στην εν γένει λειτουργία του ελληνικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και του πλαισίου δραστηριοποίησης των εμπορικών επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων) μέσα στις σημερινές συνθήκες.
Ειδικότερα, ζητούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τα εξής:

Α. Εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις
- Αναθεώρηση του συστήματος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- Κατάργηση νομοθετικής ρύθμισης για μείωση κατώτατων εθνικών μισθών κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Διαμόρφωση των κατώτατων μισθών από τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) και όχι με νομοθετική πράξη.
- Επαναφορά διατάξεων κήρυξης ως υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν.1876/1990.
- Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παράτασης ισχύος και μετενέργειας των κανονιστικών όρων των Σ.Σ.Ε.

Β. Πλαίσιο λειτουργίας εμπορίου και επιχειρήσεων – Ζητήματα οικονομικής πολιτικής
- Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
- Προώθηση πολιτικών που συνδυάζουν τη διατήρηση θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.
- Αναμόρφωση φορολογικού συστήματος.
- Ορισμός και νομοθέτηση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διακανονισμό όλων των εκκρεμών φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, καθώς και αναστολή ποινικών διώξεων και αυτόφωρης διαδικασίας.
- Επιτάχυνση – αξιοποίηση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ): Επιτάχυνση των διαδικασιών και αναμόρφωση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης και τη σύσταση μηχανισμών εγγυοδοσίας, καθώς και βελτίωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.
- Διασφάλιση και μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χωρίς μισθολογικό ντάμπιγκ.
- Ρυθμίσεις αποπληρωμής δανείων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Μακροχρόνια ρύθμιση χρεών χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.
- Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεπείς και μόνο μικρομεσαίους εργοδότες, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ασφαλιστικών Ταμείων.
- Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης των ελληνικών προϊόντων.
- Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών.
- Μείωση του ΦΠΑ.
- Κατάργηση Ειδικού Τέλους Ακινήτων στα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.
- Καταπολέμηση του παραεμπορίου.
- Χωροταξικός σχεδιασμός της εμπορικής δραστηριότητας.
- Όροι και περιορισμοί στη λειτουργία εμπορικών κέντρων και υπερκαταστημάτων.
Τα μέρη δεσμεύονται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας να υποβάλουν αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο για όλα τα παραπάνω.