Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ από 9.2.2012 Π.Κ. 2/26-1-2012 - Εμπορικά Καταστήματα μέλη του ΣΕΛΠΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ από 9.2.2012 Π.Κ. 2/26-1-2012 - Εμπορικά Καταστήματα μέλη του ΣΕΛΠΕ

Mon, Jan 9, 2012 12:00 AM ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ

Στην Αθήνα σήμερα, 9/1/2012, οι υπογράφοντες, αφενός Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Πεδίο ισχύος

Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ.

και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Πωλητές

2.Γραμματείς προϊσταμένων.

3.Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).

4.Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.

5.Καθαριστές - Καθαρίστριες.

6.Φύλακες - Νυχτοφύλακες - Θυρωροί.

7.Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.

8.Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Β.Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ έχουν ενταχθεί οι ειδικότητες:

1.Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόματα της παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.

2.Διακοσμητές - τριες με τους όρους της Δ.Α 21/97.

3.Ηλεκτρονικοί - Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Γ.Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων  σωματείων  που   ανήκουν  στη  δύναμη   της  Ομοσπονδίας   Ιδιωτικών

Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) . Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ, συνοδευόμενη από βεβαίωση της ΟΙΥΕ ότι το πρωτοβάθμιο αντίστοιχο σωματείο είναι μέλος της.

Άρθρο 2

Κατώτατα όρια αποδοχών

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, με βάση τις ρυθμίσεις της από 30.7.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 103/5.8.2008) ΣΣΕ, παραμένουν ως έχουν  για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Άρθρο 3

Τελικές Διατάξεις

Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. & ΔΑ που δεσμεύουν τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη και οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ δεν θίγονται.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1/1/2010.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΛΠΕ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ