Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ ΣΣΕ Εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 16-12-2010 Π.Κ. 62/28-12-2010)

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ
ΣΣΕ Εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 16-12-2010 Π.Κ. 62/28-12-2010)

Thu, Dec 16, 2010 12:00 AM

ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας

των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ. όλης της χώρας

 

            Σήμερα, την ..16..12/2010 στην Αθήνα, στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στην οδό Πλατεία Βικτωρίας 7, ενώπιον της Μεσολαβητού Μαρίας Ντότσικα υπογράφοντες:

 

Εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς:

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

 

Εκ μέρους της εργατικής πλευράς:

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Π.Ο.Ε.Κ» Η ΕΝΩΣΙΣ νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ΓΚΡΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Λαβαίνοντας υπόψη

 

Όλες τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. που απασχολούνται στα σφαγεία ολόκληρης της χώρας και στους ειδικούς χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες σφαγής, εκδοράς, τεμαχισμού, καθαρισμού άκρων και εντέρων και λοιπές εργασίες σε εισαγόμενα σφάγια και σε σφαγμένα και γδαρμένα κρέατα εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής από το Εξωτερικό, που έχουν περιληφθεί κωδικοποιημένα στην από 1.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 124/29.9.2008).

 

Συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με τους όρους της σύμβασης αυτής ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στα σφαγεία ολόκληρης της χώρας και στους ειδικούς χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες σφαγής, εκδοράς, τεμαχισμού, καθαρισμού άκρων και εντέρων και λοιπές εργασίες σε εισαγόμενα σφάγια και σε σφαγμένα και γδαρμένα σφάγια εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής από το εξωτερικό, εφόσον οι εργαζόμενοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Κ. και απασχολούνται από εργοδότες και επιχειρήσεις, μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.

 

Άρθρο 2

Αμοιβές και Εργασίες:

 

Ι. Αμοιβές Εργασίας σε Σφαγεία.

Οι γενικές αμοιβές των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή για κάθε εργασία, καθορίζονται στους πίνακες αμοιβών, που ακολουθούν, οι δε συγκεκριμένες εργασίες έχουν, κατά περίπτωση ως εξής:

 1. Οι αμοιβές του Πίνακα αμοιβών Εργασίας στα Σφαγεία και στους λοιπούς ειδικούς χώρους καθορίζονται στο Παράρτημα 1, οι δε εργασίες είναι κατά περίπτωση οι ακόλουθες:

 

Α. Εργασίες σε σφάγια αρνιών – αιγοπροβάτων

 

Σφαγή, εκδορά, παράδοση των σφαγίων και των δερμάτων τους στα άγκιστρα των σφαγείων

 

Β. Εργασίες σε σφάγια βοειδών

 

Σφαγή, εκδορά, τεμαχισμός σε δύο ημιμόρια ή τέσσερα τεταρτημόρια κατά περίπτωση και ακολούθως παράδοση των σφαγίων, των κεφαλών, των σπλάχνων και των δερμάτων στους δικαιούχους, στα άγκιστρα των σφαγείων.

 

Γ. Εργασίες σε σφάγια χοιρινών

Σφαγή, εκδορά ή αποτρίχωση (= μαδητά), τεμαχισμός σε δύο ημιμόρια και ακολούθως παράδοση των σφαγίων, των δερμάτων και των σπλάχνων στους δικαιούχους, στα άγκιστρα των σφαγείων.

 

 1. Οι αμοιβές του Πίνακα αμοιβών των Ακροκαθαριστών καθορίζονται στο Παράρτημα 2 και αφορούν στις ακόλουθες εργασίες:

 

Εκκοιλίαση, εκκένωση στομάχου, πλύσιμο και παράδοση στομάχου μαζί με τα πόδια του σφαγίου στους δικαιούχους

 

 1. Οι αμοιβές του Πίνακα αμοιβών Αφαίρεσης και Καθαρισμού Εντέρων καθορίζονται στο Παράρτημα 3 και αφορούν στις ακόλουθες εργασίες:

 

Αφαίρεση (= τράβηγμα) εντέρων ή κουλούρας κατά περίπτωση, καθαρισμός από υπολείμματα και παράδοση στους δικαιούχους.

 

Διευκρινίζεται ότι σε πόλεις όπου δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση Ακροκαθαριστών και Εργατών Κατεργασίας Εντέρων, οι σχετικές αμοιβές καταβάλλονται στους εκδοροσφαγείς, εφόσον αυτοί εκτελούν τις σχετικές εργασίες.

 

 1. Έναντι των αμοιβών του Πίνακα Αμοιβών για Εργασίες σε Σφαγμένα Ζώα Εγχώριας Παραγωγής ή Εισαγωγής από το Εξωτερικό του Παραρτήματος 4, που ακολουθεί, οι εκδοροσφαγείς, καλούμενοι από τους εργοδότες, υποχρεούνται να παρέχουν εργασία σε όσα εισαγόμενα σφαγμένα και γδαρμένα αιγοπροβατοειδή, χοίρους και βοειδή γενικά, που προέρχονται από το Εσωτερικό ή το Εξωτερικό, υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 αυτής της σύμβασης.

 

Καταμέτρηση, μερική εκδερμάτωση, κοπή κεφαλών, ανόρθωση, ειδική ταξινόμηση και προετοιμασία για την υγειονομική και κτηνιατρική επιθεώρηση καθώς και τον τυχόν αγορανομικό έλεγχο.

 

Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας, η οποία απαιτείται για την πλήρη προπαρασκευή των σφαγίων για χονδρική πώληση, τεμαχισμό των βοειδών, γενικά σε τέσσερα τεταρτημόρια, των δε χοιρινών σε δύο ημιμόρία, αποσπλάχνηση των αιγοπροβατοειδών και των αμνοεριφίων.

 

 

 1. Η είσπραξη των αμοιβών για τις κάθε είδους εργασίες που εκτελούνται από εργαζόμενους που υπάγονται σ’ αυτή την σύμβαση, πιστοποιείται με διπλότυπη απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση για κάθε εργοδότη. Η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων διενεργείται σ’ αυτούς από τη συνδικαλιστική Οργάνωση σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της και την επικρατούσα εργασιακή – επαγγελματική συνήθεια.

 

ΙΙ. Αμοιβές εργασιών σφαγής σε σύγχρονα σφαγεία

 

 1. Οι κάθε είδους εργασίες σφαγής και τεμαχισμού σφαγίων, που διεξάγονται σε σφαγεία, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΔ 410/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 203/1998 και ιδίως εκείνα τα σφαγεία, που ορίζονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 2 του ΠΔ 203/1998 και τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία σειρά παραγωγής (ως σειρά παραγωγής νοείται αυτή που εξυπηρετεί τις εργασίες σφαγής μιας κατηγορίας ζώων ήτοι: α) αμνοερίφια, β) αιγοπρόβατα, γ) χοιρινά, δ) χοιρίδια, ε) βοειδή, οι σχετικές αμοιβές ανά σφάγιο έχουν ως εξής:

 

Σφάγια

Από 1/12/2010

Όπως ίσχυαν από 1.5.2009

α) αμνοερίφια

1,89

β) αιγοπρόβατα

2,22

γ ΄) χοιρινά – μαδητά

3,50

γ΄΄) χοιρινά – γδαρτά

4,40

δ) χοιρίδια

2,63

ε) βοειδή

22,08

 

 1. Η αμοιβή ανά σφάγιο καλύπτει το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται κατά την συνήθη διαδικασία της σφαγής και του τεμαχισμού βοειδών ανεξάρτητα από την θέση εργασίας και τις εργασίες, που ανατίθενται ανά εργαζόμενο κατά την λειτουργία της γραμμής παραγωγής.
 2. Για τις πρόσθετες εργασίες ανά σφάγιο βοειδούς ή άλλου είδους ζώου, που επιβάλλονται για λόγους δημόσιας υγείας καταβάλλονται οι ακόλουθες πρόσθετες αμοιβές:

α) Εργασίες στην κεφαλή βοειδών (αφαίρεση γλώσσας και μασητήρων μυών (μάγουλα))

Από 1/12/2010 (όπως ίσχυε από 1.5.2009)           2,22 €

 

β) Πρόσθετες εργασίες σε αιγοπρόβατα (σχίσιμο):

 

Από 1/12/2010 (όπως ίσχυε από 1.5.2009)           0,87 €

 

ΙΙΙ. Αναπροσαρμογές Αμοιβών για το έτος 2011 και 2012.

 

1.   Από   1.7.2011 και από 1.7.2012 οι αμοιβές των κεφαλαίων Ι και ΙΙ αυτού του άρθρου   θα αναπροσαρμοσθούν σε ποσοστό ίσο με το μέσο ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό   μέσης ετήσιας  μεταβολής  έναντι του  προηγούμενου  έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostal. Τα ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του έτους 2011 και 2012 στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

3.   Η αναπροσαρμογή των αμοιβών για τα έτη 2011 και 2012 θα αποτυπωθεί και σε προσάρτημα της σύμβασης αυτής, που θα υπογραφεί από τις συμβαλλόμενες οργανώσεις και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της που θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1876/90.

 

Άρθρο 3

Επιδόματα.

Οι αμοιβές των Πινάκων Αμοιβών του άρθρου 2,Ι, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα καθώς και οι αμοιβές εργασιών σφαγής του άρθρου 2,ΙΙ προσαυξάνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με τα αντίστοιχα ποσοστά, ώστε να καταβάλλονται στους εργαζόμενους τα σχετικά επιδόματα:

___________________________________________________________                                                                                                                            

Ποσοστό 15% για τη χορήγηση Επιδομάτων Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα.

Ποσοστό 10% για ειδική αμοιβή λόγω ανθυγιεινής εργασίας.

Ποσοστό 15% για αποδοχές αδείας.

Ποσοστό 15% για επίδομα αδείας.

___________________________________________________________

5 Ποσοστό 10% για επίδομα γάμου.

___________________________________________________________

 

Τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία παροχής της Εργασίας.

 1. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών, νόμιμος εκπρόσωπος της συμβεβλημένης συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕΚ) τοποθετεί στο κατάστημα κάθε εργοδότη, ικανό αριθμό ειδικευμένων εργατοτεχνιτών αναλόγως του αριθμού των σφαγμένων ζώων, στα οποία θα διενεργηθούν κατά περίπτωση εργασίες που καθορίζονται στο άρθρο 2 ανωτέρω.
 2. Η οφειλόμενη από τον εργοδότη αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των σφαγίων, τα οποία πράγματι έχουν ανάγκη τέτοιων εργασιών και οι οποίες πράγματι προέρχονται ανεξάρτητα από τον αριθμό των σφαγίων που διακινούνται από τον εργοδότη.
 3. Κατά την εκτέλεση εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 και 3 δεν νοείται οποιαδήποτε αύξηση των προβλεπομένων αμοιβών. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών του άρθρου 2 η συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση αποζημιώνει τον εργοδότη και δεν εισπράττει αμοιβή για το σφάγιο, που υπέστη την βλάβη. Σε περίπτωση διαφωνίας η βλάβη σφαγίου διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο του σφαγείου.
 4. Οι κάθε είδους εργασίες θα εκτελούνται με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής τέχνης, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες του εργοδότη, με απαραίτητη την τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία στολών εργασίας και λοιπών μέσω που επιβάλλονται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και λόγους δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνηθεί την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και δημόσιας υγείας (π.χ. άρνηση χρήσης ειδικής στολής, κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος του σφαγείου για την τήρηση της νομοθεσίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο κτηνίατρο, επιβάλει την απομάκρυνση του εργαζόμενου από το χώρο εργασιών σφαγείου.
 5. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην σύμβαση αυτή αρχίζουν να παρέχουν τις εργασίες τους στις 06.00 π.μ. και για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Σε καμία περίπτωση όμως η διάρκεια της εργασίας δεν θα υπερβαίνει το πέρας του χρόνου λειτουργίας των καταστημάτων χονδρικής πώλησης κρέατος του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών την Δευτέρα από ώρα 00.05 και από Τρίτη έως και Σάββατο από ώρα 03.00.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εργαζόμενοι παραμένουν στον τόπο εργασίας και αναμένουν την προσκόμιση των σφαγίων και τις εντολές του εργοδότη μέχρι συμπληρώσεως του νομίμου ωραρίου.

Προκειμένου για σφάγια που προσκομίζονται στην Αγορά ή σε άλλους ειδικούς χώρους για πώληση για λογαριασμό τρίτων, τις ανωτέρω αμοιβές καταβάλλει ο Έμπορος, από το κατάστημα του οποίου διατίθενται τα σφάγια. Τις αμοιβές καταβάλλει ο διακινών σφάγια, εφόσον αυτά μεταφέρονται με αυτοκίνητο-ψυγείο και διατίθενται με τον τρόπο αυτό προς σφράγιση και επιθεώρηση.

 

Άρθρο 5

Κοινωνικοασφαλιστικές Κρατήσεις.

Ο εργοδότης παρακρατεί από τις προβλεπόμενες αμοιβές το νόμιμο ποσοστό της επιβάρυνσης των εργαζομένων για εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς και το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό της συνολικής αμοιβής των εργασιών που εισπράττει η συνδικαλιστική οργάνωση με βάση σχετική διπλότυπη απόδειξη. Η παρακράτηση του σχετικού ποσού σημειώνεται στη διπλότυπη απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση προς τον εργοδότη.

Εάν δεν παρακρατηθούν οι κοινωνικοασφαλιστικές κρατήσεις από τον εργοδότη, οι σχετικές εισφορές εισπράττονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση και εμφαίνονται στη διπλότυπη απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση προς τον εργοδότη και αποδίδονται στους δικαιούχους κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς από τη συνδικαλιστική οργάνωση.

 

Άρθρο 6

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής.

Κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που υπάγεται στην Π.Ο.Ε.Κ. παρακρατεί από τις προβλεπόμενες αμοιβές εργασιών των άρθρων 2, 3 και 4 αυτής της σύμβασης σε συνδυασμό με τα παραρτήματά της ποσό σε ευρώ συνδικαλιστικής συνδρομής, το οποίο υπολογίζεται για κάθε σφαγμένο ζώο ως εξής:

 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής από τις αμοιβές για εργασίες στα σφαζόμενα ζώα

α) από εργασίες σε βοειδή γενικά              ΕΥΡΩ 0,02 κατά κεφαλή

β) από εργασίες σε χοιρινά γενικά                 ¨      0,01 κατά κεφαλή

γ) από εργασίες σε αιγοπροβατοειδή-

αμνοερίφια                                                              ¨      0,01 κατά κεφαλή

 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής από τις αμοιβές για εργασίες στα σφάγια Εγχώριας παραγωγής ή εισαγόμενα από το Εξωτερικό.

 

α) από εργασίες σε βοειδή γενικά                              0,01 κατά κεφαλή

β) από εργασίες σε χοιρινά γενικά                              0,01 κατά κεφαλή

γ) από εργασίες σε αιγοπροβατοειδή-αμνοερίφια  0,01 κατά κεφαλή

 

Η συνδικαλιστική οργάνωση συντάσσει πίνακα μηνιαίο στον οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος του σφαγίου στο οποίο έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθώς και η ημερομηνία στην οποία αντιστοιχεί ο αριθμός των σχετικών σφαγίων ανά ημέρα. Η κατάσταση υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου που ανήκει στη δύναμη της Π.Ο.Ε.Κ. και θεωρείται από τον εργοδότη (= προϊστάμενο του σφαγείου ή του ειδικού χώρου εκτέλεσης εργασιών εκδοροσφαγής). Οι συνδικαλιστικές συνδρομές από τις δικαιούχες συνδικαλιστικές Οργανώσεις καταβάλλονται με ταχυδρομική επιταγή που απευθύνεται προς την Π.Ο.Ε.Κ.

Η Π.Ο.Ε.Κ. με σύμβαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της κατανέμει τις συνδικαλιστικές συνδρομές στις ακόλουθες συνδικαλιστικές οργανώσεις:

·        Στην Π.Ο.Ε.Κ.

·        Στα σωματεία – μέλη της

·        Στα Εργατικά Κέντρα, στα οποία ανήκουν τα μέλη της

·        Στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.

 

Άρθρο 7

Γενικές Ρυθμίσεις.

1.      Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ρυθμίζονται από νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

2.      Η σύμβαση αυτή περιέχει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, όπως αυτοί είχαν καταγραφεί και στην από της 1.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 124/29.9.2008) και επομένως παρέλκει η διατήρηση σε ισχύ των όρων προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων.

 

Άρθρο 8

Διάρκεια – Δεσμευτικότητα ΣΣΕ.

Η ισχύς αυτής της σύμβασης αρχίζει από την 1.12.2010.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΥ 2

 

 

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, ΕΚΔΟΡΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Πίνακας αμοιβής εργασιών στα σφαγεία και τους

 λοιπούς ειδικούς χώρους εκτέλεσης εργασιών εκδοροσφαγής

 

 

Από 1/12/2010

όπως ίσχυαν την 1/5/2009

Αμνοερίφια – Αιγοπρόβατα

 

Αρνιά–ερίφια γάλακατος κατά κεφαλή

1,39

Αρνιά-ερίφια ξένης προέλευσης κατά κεφαλή

2,19

Ζυγούρια κατά κεφαλή

2,75

Αιγοπρόβατα κατά κεφαλή

2,86

Βοειδή γενικώς

 

Μοσχάρια, αγελάδες ανεξαρτήτου βάρους κατά κεφαλή

18,95

Χοιρινά

 

Βάρους έως 25 κιλών κατά κεφαλή

4,17

Βάρους από 25 έως 50 κιλών κατά κεφαλή

6,07

Βάρους από 50 κιλών και άνω κατά κεφαλή

9,40

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

Πίνακας αμοιβών Ακροκαθαριστών

 

 

Από 1/12/2010

όπως ίσχυαν την 1/5/2009

τακίμια αμνοεριφίων κατά κεφαλή

1,52

τακίμια αιγοπροβατοειδών κατά κεφαλή

1,52

τακίμια βοειδών γενικά κατά κεφαλή

2,28

τακίμια χοιρινών γενικά κατά κεφαλή

1,15

αποτρίχωση κεφαλών αιγοπροβάτων κατά κεφαλή

0,76

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3

 

Πίνακας αμοιβών Αφαίρεσης και Καθαρισμού Εντέρων

 

 

Από 1/12/2010

όπως ίσχυαν την 1/5/2009

εργασίες σε αρνιά και αιγοπροβατοειδή κατά κεφαλή

0,77

εργασίες σε βοειδή γενικά κατά κεφαλή

0,77

εργασίες σε χοιρινά γενικά κατά κεφαλή

0,51

εργασίες σε βοειδή (έντερα – κουλούρα)

0,77

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4

 

Πίνακας αμοιβών για εργασίες σε σφαγμένα-εγχώριας παραγωγής ή εισαγόμενα από το εξωτερικό

 

Από 1/12/2010

όπως ίσχυαν την 1/5/2009

εργασίες σε αρνιά-ερίφια ανεξαρτήτως βάρους κατά κεφαλή

0,40

εργασίες σε αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως βάρους κατά κεφαλή

0,77

εργασίες σε βοειδή γενικά ανεξαρτήτως βάρους κατά κεφαλή

3,04

εργασίες σε χοιρινά γενικά ανεξαρτήτως βάρους κατά κεφαλή

2,30

εργασίες σε χοιρινά γάλακτος βάρους μέχρι 15kg κατά κεφαλή

1,09

 

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα ένα κρατείται στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. ένα έλαβε η εργοδοτική πλευρά και τρία έλαβε η εργατική πλευρά που θα επιμεληθεί τη νόμιμη κατάθεση της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ