Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά - Δ.Α.: 53/2008

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά - Δ.Α.: 53/2008

Fri, Jun 27, 2008 12:00 AM HTML clipboard

1. Με την αριθ. πρωτ. 037/27.6.2008 αίτησή της προς τον ΟΜΕΔ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις και η διαδικασία της μεσολάβησης, που διεξήχθη μεταξύ αυτής και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
2. Την 9.7.2008 η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τους Κανονισμούς του ΟΜΕΔ.
3. Την 14.7.2008 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
4. Με την αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1952/16.7.2008 έγγραφη πρόσκλησή μου, κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση για να εκθέσουν τις απόψεις τους την 21.7.2008 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, παρ. 5 και 15, παρ. 5 του Ν.1876/1990.
Κατά τη κοινή συνάντηση της 21.7.2008 παραστάθηκε, νόμιμα ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) Παν. Κυριακούλιας και ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θ. Καμενόπουλος, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν εκπροσωπήθηκαν.
[...]
Η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με αυτή τη διαιτητική απόφαση ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα γραφεία των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με την ως άνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.
Για τον καθορισμό των βασικών μηνιαίων μισθών, λαμβάνεται υπόψη και η διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε όμοια ή συναφή καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, των εκάστοτε μισθολογικών κλιμακίων.
α. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Το επίδομα γάμου χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους και ακόμα στους χήρους/ρες, διαζευγμένους/νες και στους άγαμους γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
β. Επίδομα οθόνης, σε ποσοστό 15%, για όσους χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
γ. Επιστημονικό επίδομα, σε ποσοστό 18%, στους πτυχιούχους ΑΕΙ και σε ποσοστό 14% στους πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ. Επίδομα ξένης γλώσσας, σε ποσοστό 5%, σε όσους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, κάνουν χρήση των γνώσεών τους, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών, επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου τίτλου προκειμένου για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού, μέσης, ανώτερης ή ανωτάτης εκπαίδευσης.
ε. Επίδομα παιδιού, σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για το τρίτο παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται ο άλλος γονέας και λαμβάνει το επίδομα αυτό από τον εργοδότη του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εφόσον το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή οποιασδήποτε βαθμίδας, το επίδομα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον της συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση απoδεικvύεται με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτά το παιδί. Για τα αγόρια που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

Άρθρο 4
Εφαρμογή όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα.

Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Δ.Α. 43/2006 καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος - Διάρκεια

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.