Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2008 - Π.Κ.: 101/31.7.2008

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2008 - Π.Κ.: 101/31.7.2008

Tue, Jul 29, 2008 12:00 AM

Σήμερα στις 29.7.2008, αφενός η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Κωνσταντίνο Κράτση και Ελένη Παπαϊωάννου και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Ποταμίτη, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Λ. Αναγνώστου, γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Α. Πετμεζά, συμφώνησαν στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό).

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Α. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 4%. Στη συνέχεια, οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2008 κατά 3,2%.
Β. Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.1.2008 και 1.9.2008 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα.

Άρθρο 3

Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη κατά μία (1) ημέρα.

Άρθρο 4
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι? αυτούς αντίστοιχοι όροι.

Άρθρο 5
Συμπληρωματικές διατάξεις

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της Π.Κ.56/26.6.2007, καθώς και των όμοιων αυτής ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών, που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 1.1.2008.