Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2007 - Π.Κ.: 56/26.6.2007

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2007 - Π.Κ.: 56/26.6.2007

Thu, Jun 21, 2007 12:00 AM

Σήμερα στις 21.6.2007, αφενός η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Νικόλαο Κωστόπουλο, Δημήτρη Κοτροκόη, Νικόλαο Καββαδά, Ελένη Παπαϊωάννου και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Ποταμίτη, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ανάργυρο Πλακιώτη, γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Α. Κρεμμύδα, συμφώνησαν στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Α. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια, οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2007 κατά 3,1%.
Β. Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.1.2007 και 1.9.2007 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα.

Άρθρο 3
Προσθήκη μισθολογικού κλιμακίου

Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια των ειδικοτήτων χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων - εμφανιστών πλακών, χειριστικών αξονικών και ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων, τεχνολόγων, παρασκευαστών, βοηθών εργαστηρίων την 31.12.2006, προστίθεται από 1.1.2007 ένα ακόμα μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 33-35. Ο βασικός μισθός του κλιμακίου 30-32 ετών υπηρεσίας είναι αυτός του παλαιού καταληκτικού κλιμακίου 30-35, ενώ ο βασικός μισθός του νέου καταληκτικού κλιμακίου 33-35 ετών υπηρεσίας ορίζεται για τους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων - εμφανιστών πλακών χωρίς τριετία στα 861,12 ευρώ και με τριετία στα 874,03 ευρώ, για τους χειριστές αξονικών και ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στα 943,84 ευρώ, για τους τεχνολόγους, παρασκευαστές, βοηθούς εργαστηρίων στα 943,84 ευρώ, για τους τεχνολόγους, παρασκευαστές και βοηθούς τμημάτων βιοχημείας, ιστοχημείας στα 845,67 ευρώ. Τα νέα αυτά μισθολογικά κλιμάκια αυξάνονται από 1.1.2007 και από 1.9.2007 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι κατά 3% και 3,1%, αντίστοιχα.
Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια της ειδικότητας συντηρητών ιατρικών μηχανημάτων την 31.12.2006, προστίθεται από 1.1.2007 ένα ακόμα μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 30-33, το οποίο ορίζεται σε 1.862,00 ευρώ. Το νέο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο αυξάνεται από 1.1.2007 και από 1.9.2007 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι κατά 3% και 3,1%, αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Επίδομα ισολογισμού των λογιστών
και βοηθών λογιστών

Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις που απασχολούνται στις υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις, ορίζεται από 1.2.2007 σε ποσοστό 80%, υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Άρθρο 5
Συμπληρωματικές διατάξεις

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της Δ.Α.20/2006, καθώς και των όμοιων αυτής ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών, που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 1.1.2007, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.