Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2009 Π.Κ.: 40/13.7.2009

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2009 Π.Κ.: 40/13.7.2009

Sun, Jul 5, 2009 12:00 AM Σήμερα την 5.7.2009, αφενός η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Νικόλαο Κωστόπουλο, Κωνσταντίνο Κρέτση, Αγγελική Σουλτανιά και Ελένη Παπαϊωάννου και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Γεώργιο Βιουγιούκα και Ιωάννη Καραμηνά, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αργύρη Πλακιώτη και Λεωνίδα Αναγνώστου, γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αναστάσιο Κρεμμύδα και Αντώνιο Πετμεζά και δ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Γεώργιο Ποταμίτη και Αργύρη Πλακιώτη, συμφώνησαν, μετά την παρέμβαση του διαιτητή του ΟΜΕΔ Α. Νικολόπουλου, στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό). 

Άρθρο 2 
Αποδοχές 

1. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3,60%.
2. Με το ίδιο ως άνω ποσοστό αυξάνονται αντίστοιχα όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα. 

Άρθρο 3 
Επεξεργασία νέου μισθολογίου 

Τα μέρη συμφωνούν στη συγκρότηση μικτής επιτροπής, με εναλλασσόμενη προεδρία κάθε πλευράς ανά εξάμηνο και διετή συνολικά διάρκεια, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα κατάρτισης νέου κωδικοποιημένου μισθολογίου με ενσωμάτωση των υφιστάμενων επιδομάτων στους βασικούς μισθούς. 

Άρθρο 4
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι. 

Άρθρο 5 
Συμπληρωματικές διατάξεις 

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της από 29.7.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.101/31.7.2008), καθώς και των όμοιων αυτής ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών, που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2009 και έχει διάρκεια ενός (1) έτους.