Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 2/13.03.2014 - αφορά για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 2/13.03.2014 - αφορά για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

Thu, Mar 13, 2014 12:00 AM

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της Χώρας.

Π.Κ. 2/13.03.2014

Σήμερα την 13/3/2014 στην Αθήνα μεταξύ των:

1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της, κ. Γιώργη Μαρινάκη.

2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Παύλο Δραγκόλα, Πρόεδρο και Αχιλλέα Μητράκο, Γενικό Γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Συνάπτεται μεταξύ των ανωτέρω νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας διάρκειας από 01.01.2014 έως 31.12.2016. Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει όλους τους όρους των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της Χώρας και είναι μέλη των σωματείων, που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 2

ΑΔΕΙΕΣ

Στα πλαίσια της ελευθερίας της συνδικαλιστικής δράσης, η οποία είναι απόλυτα σεβαστή από την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, διατυπώνεται στην παρούσα σύμβαση ρήτρα διατήρησης του συνόλου των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Επισημαίνεται, ότι διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 6 παρ. 7 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2009 και κάθε άλλη τροποποίηση μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά από νεότερη συμφωνία των δύο μερών.

Άρθρο 3

ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το άρθρο 4 της προηγούμενης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2011 - 2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαγόμενων στην παρούσα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μισθωτών και εργαζομένων, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μεταξύ των μερών συμφωνίες, οι οποίες θα αποτελέσουν παράρτημα της παρούσας, εφόσον συναφθούν έως την ημερομηνία τυπικής λήξης αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα με προηγούμενες Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις έχουν συμφωνηθεί Στην παρούσα συλλογική σύμβαση γίνεται κοινώς αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι τόσο λόγω της φύσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης όσο και των εκ του λόγου αυτού αναγκών, η ρύθμιση της μισθοδοσίας καί λοιπών παροχών του προσωπικού αυτών εξυπηρετείται βέλτιστα με τον θεσμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από τις εκάστοτε μεταξύ των μερών συμφωνίες ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κ.λ.π., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλούνται τα Δ.Σ. κάθε Δ.Ε.Υ.Α. να προβούν στα πλαίσια κοινωνικής προστασίας σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ασφάλιση του προσωπικού τους και ως προς τούτο στη σύναψη αποταμιευτικού - ασφαλιστικού προγράμματος με ασφαλιστικές επιχειρήσεις μετά από επιλογή διαμέσω διαδικασιών διαφάνειας για το σύνολο του τακτικού προσωπικού. Προτείνεται κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει κατά ποσοστό 3/4 και ο κάθε εργαζόμενος κατά ποσοστό 1/4 του συνολικού ετήσιου ποσού προς ασφάλιση, που τους αναλογεί. Εργαζόμενος, που δε θα συμμετέχει κατά το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό 1/4 του ποσού, δε θα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Η ασφάλιση θα αφορά μόνο το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης, ο δε κάθε νέος ασφαλισμένος θα εντάσσεται στο πρόγραμμα από το επόμενο έτος, από το οποίο προσελήφθη (μετά τη διάνυση της δοκιμαστικής περιόδου), το δε κεφάλαιο θα προσαυξάνεται αντίστοιχα κατά το αναλογούν για αυτόν ποσό. Το ποσό, που θα διατίθεται προς ασφάλιση για το τακτικό προσωπικό, θα αποφασίζεται με κοινή συμφωνία της επιχείρησης και του οικείου σωματείου. Η παραπάνω ενέργεια δε συνιστά λόγο νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης στους αρμόδιους φορείς, όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση, που σε κάποια ΔΕΥΑ υφίσταται ήδη ιδιωτική ασφάλιση του προσωπικού, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τους όρους της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης για την τροποποίηση των όρων ιδιωτικής ασφάλισης των εργαζομένων της επιχείρησης.

Άρθρο 5

Αμοιβή επιφυλακής

Σε περίπτωση, που οι εργαζόμενοι τίθενται σε επιφυλακή (απλή ετοιμότητα) εκτός του νομίμου ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση βλαβών των δικτύων καί εγκαταστάσεων δικαιούνται αποζημίωσης επιφυλακής. Την αποζημίωση επιφυλακής την καθορίζουν μετά από συμφωνία η κάθε ΔΕΥΑ και το σωματείο εργαζομένων. Σε περίπτωση ανυπαρξίας συμφωνίας θα εφαρμόζονται του κοινού εργατικού δικαίου. Διευκρινίζεται, ότι οι ώρες της πραγματικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της επιφυλακής αμείβονται ως υπερωρίακή εργασία, ενώ δεν απαγορεύεται ευνοϊκότερη συμφωνία μεταξύ Δ.ΕΎ.Α. και σωματείου Εργαζομένων.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε όσους εργαζόμενους Δ.ΕΎ.Α. χορηγείτο ένα λίτρο γάλα ημερησίως έως το έτος 2009 συνεχίζεται να χορηγείται κατά τη διάρκεια της παρούσας κλαδικής σύμβασης.

Όσες διατάξεις των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που υπέγραψαν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή Διαιτητικών Αποφάσεων, δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη συμφωνία ή τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01.01.2014 έως την 31.12.2016.