Π.Κ.: 5/24.4.2012

Σήμερα στις 4.4.2012, στο Ρέθυμνο, μεταξύ των:
1. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό της Μαρινάκη Γιώργη και
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δραγκόλα Παύλο, πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, γενικό γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.

Άρθρο 2
Άδειες

1. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου θα έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών.
2. Η κανονική άδεια δύναται να χορηγείται στους εργαζόμενους τμηματικά, μετά από αίτησή τους.
3. Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να λαμβάνουν ολιγόωρες άδειες μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ημερών της κανονικής τους άδειας.
4. Η παρ. 5 του άρθρου 6 της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. του έτους 2009 (Π.Κ.: 25/2.6.2009) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον εργαζόμενο γονέα, μητέρα ή πατέρα, χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο (2) ωρών ανά ημέρα για τα πρώτα δύο (2) έτη μετά από την άδεια τοκετού και λοχείας και μίας (1) ώρες ανά ημέρα για τα επόμενα δύο (2) έτη, με αποδοχές.
Ο εργαζόμενος γονέας, μητέρα ή πατέρας, μπορεί να επιλέξει, αντί του μειωμένου ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9) ημερολογιακών μηνών μετά από την άδεια τοκετού και λοχείας, με αποδοχές.
Ο εργαζόμενος πατέρας μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής παιδιού, στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής, με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.»

Άρθρο 3
Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια

Οι εργαζόμενοι της παρ. 6 του άρθρου 3 της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. του έτους 2009 (Π.Κ.: 25/2.6.2009) εντάσσονται μισθολογικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η προαναφερόμενη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη, υδραυλικού, μηχανοτεχνίτη, χειριστή μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούμενου, τεχνίτη ύδρευσης και αποχέτευσης, οικοδομικών έργων και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, χωρίς απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής: Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 25ο – Καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο 8ο.»
Η αλλαγή της παραγράφου ισχύει από 1.11.2011.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Η Κλαδική Σ.Σ.Ε. ισχύει με τους περιορισμούς που θέτουν οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι, που αφορούν το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο ψήφισε η ελληνική Βουλή.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών των ΔΕΥΑ κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Όσες διατάξεις των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. που υπέγραψαν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.