Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΣΕ των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας (ΣΣΕ από 22-9-2010 Π.Κ. 26/23-9-2010)

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΣΕ των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας (ΣΣΕ από 22-9-2010 Π.Κ. 26/23-9-2010)

Wed, Sep 22, 2010 12:00 AM ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

 

Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Σήμερα την 22/09/2010 στα Τρίκαλα, μεταξύ των:

1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της κ. Ταμήλο Μιχαήλ.

2. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. - Δ.ΕΥ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τους κ.κ. Δραγκόλα Παύλο, Πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, Γεν. Γραμματέα συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Άδειες
 

1. Χορηγείται μία επιπλέον ημέρα άδεια:

α) Στον πατέρα εργαζόμενο για τον τοκετό της συζύγου.

β) Λόγω θανάτου συγγενών πρώτου βαθμού.

2. Η άδεια λόγω θανάτου συγγενών χορηγείται και για συγγενείς εξαγχιστείας (πεθερός-α, κουνιάδος-α).

3. Στην άδεια αιμοδοσίας των δύο ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα που πραγματοποιείται η αιμοδοσία και χορηγείται  εντός του ημερολογιακού έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Μεταβατικές διατάξεις
 

1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κλπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όσες διατάξεις των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2010.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ