Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ - Π.Κ.: 2/25.1.2007

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ - Π.Κ.: 2/25.1.2007

Thu, Jan 25, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 25.1.2007, οι υπογεγραμμένοι: α) Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της υπ? αριθ. 2/8734/0022/16.2.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και β) Αθανάσιος Κόλλιας, πρόεδρος και Ηλίας Τζώρτζος, γενικός γραμματέας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της υπ? αριθ. 4687/25.1.2007 εξουσιοδότησης του Δ.Σ. της παραπάνω ομοσπονδίας, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΜΕΡΟΣ Α?

Άρθρο 1

Α. Στο Μέρος Α? της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι απασχολούμενοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, που είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ).
Β. Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με βεβαίωση της ανωτέρω ομοσπονδίας.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις των άρθρων 2-13, 15-18, 20-26, του άρθρου 27, παρ. 2 και του άρθρου 28 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α?/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α?/20.4.2005) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α?/7.4.2006), επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό του άρθρου 1 του Μέρους Α? της παρούσας.

Άρθρο 3

Η διάταξη του άρθρου 16, παρ. 8 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α?/2005) επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό του άρθρου 1 του Μέρους Α? της παρούσας.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόμενους που υπάγονται σε αυτή, καταργείται κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή διάταξη νόμου ή προεδρικό διάταγμα ή κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 1 του Μέρους Α? της παρούσας.

Άρθρο 5

Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2005 ανώτερες αποδοχές, σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατά την 1.1.2006, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

ΜΕΡΟΣ Β?

Άρθρο 6

Α. Στο Μέρος Β? της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), οι οποίοι κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του Π.Δ.164/2004 και του Ν.3320/2005 και που είναι μέλη των σωματείων τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ).
Β. Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με βεβαίωση της ανωτέρω ομοσπονδίας.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κεφαλαίου ΣΤ? του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α?/23.12.2003), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α?/20.4.2005) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α?/7.4.2006), επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό του Μέρους Β? της παρούσας. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις του Μέρους Β? λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξής τους, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3320/2005.

Άρθρο 8

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόμενους που υπάγονται σε αυτή, καταργείται κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή διάταξη νόμου ή προεδρικό διάταγμα ή κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές του προσωπικού του Μέρους Β? της παρούσας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2006, εκτός από τους υπαγόμενους στο Μέρος Β? της παρούσας, για τους οποίους η ισχύς της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξής τους.