Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΡΜΑΤΩΝ (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 76/13.7.2007

ΔΕΡΜΑΤΩΝ (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ)
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 76/13.7.2007

Wed, Jul 11, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 11.7.2007, μεταξύ: 1. της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και 2. της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 24, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη, γενικό γραμματέα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που εργάζονται στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 30.4.2007, αυξάνονται από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,5%, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικά τους αφορούν.

Άρθρο 4

1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, επιχειρησιακές συνήθειες κ.λπ., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Όσες διατάξεις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας, δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ (Από 1.5.2007)

Χρόνια
προϋπ/σίας

Βασικό
ημερομίσθιο
Σ.Σ.Ε. 11.7.2007
Αύξηση 5,5%

Επίδομα
τριετίας
ανά 5%

Επίδομα
ανθυγιεινής
εργασίας
15%

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

0-3

29,89

0,00

4,48

2,99

34,37

37,36

3-6

29,89

1,49

4,48

2,99

35,86

38,85

6-9

29,89

2,99

4,48

2,99

37,36

40,35

9-12

29,89

4,48

4,48

2,99

38,85

41,84

12-15

29,89

5,98

4,48

2,99

40,35

43,34

15-35

29,89

7,47

4,48

2,99

41,84

44,83