Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας - Π.Κ.: 27/2.6.2008

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας - Π.Κ.: 27/2.6.2008

Thu, May 22, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 22.5.2008, αφενός ο Αγγελίδης Γεώργιος, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνών Δερμάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου και αφετέρου οι Θεοδώρου Δημοσθένης, ως πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω, ως γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων και πλαστικών ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Ημερομίσθια

Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την από 29.5.2007 Σ.Σ.Ε. του κλάδου, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 3,5% και από 1.9.2008 κατά 3,3%. Κατόπιν αυτού, οι αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων καθορίζονται όπως στον προσαρτώμενο «Πίνακα Ημερομισθίων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 3

Χορηγείται μία (1) επιπλέον τριετία στους υπαγόμενους της παρούσας Σ.Σ.Ε., με τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας, ως εξής: από 1.1.2008 σε ποσοστό 2% και από 1.1.2009 σε ποσοστό 2%, ώστε το ποσοστό της τριετίας την 1.1.2009 να ανέλθει στο 4%.

Άρθρο 4
Υπολογισμός επιδομάτων

Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5

Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες-τριες που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού

Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Άρθρο 7
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια
εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων

Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία παιδιά και πάνω.

Άρθρο 8
Συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων

Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., των Σ.Σ.Ε. του κλάδου και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.

Άρθρο 9

Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται από την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Κλαδικές Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.

Ημερομίσθια εργατοτεχνιτών γαντοποιίας, δερμάτινων και
πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων και πλαστικών ειδών ταξιδίου

Από 1.1.2008 με αύξηση 3,5%

Ημ/σθιο 31/12

Αύξηση 3,50%

Προϋποθέσεις

Νέο βασικό

Επιδόματα

Σύνολο άγαμων

Σύνολο έγγαμων

Τριετίες

Γάμου

Μικτό

Καθαρό

Μικτό

Καθαρό

1. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ

31,00

1,09

0-1 έτη

32,09

 

3,21

32,09

26,96

35,30

29,65

32,14

1,12

1-3 έτη

33,26

 

3,33

33,26

27,94

36,59

30,74

32,47

1,14

3-4 έτη

33,61

 

3,36

33,61

28,23

36,97

31,05

32,89

1,15

4-6 έτη

34,04

 

3,40

34,04

28,59

37,44

31,45

33,17

1,16

6-9 έτη

34,33

 

3,43

34,33

28,84

37,76

31,72

33,17

1,16

9-12 έτη 6%

34,33

2,06

3,43

36,39

30,57

39,82

33,45

33,17

1,16

12-18 έτη 9%

34,33

3,09

3,43

37,42

31,43

40,85

34,31

   

18 έτη 11%

34,33

3,78

3,43

38,11

32,01

41,54

34,89

2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ

33,07

1,16

0-3 έτη

34,23

 

3,42

34,23

28,75

37,65

31,63

33,07

1,16

3-6 έτη 10%

34,23

3,42

3,42

37,65

31,63

41,07

34,50

33,07

1,16

6-9 έτη 20%

34,23

6,85

3,42

41,08

34,51

44,50

37,38

33,07

1,16

9-18 έτη 26%

34,23

8,90

3,42

43,13

36,23

46,55

39,10

33,07

1,16

18-35 έτη 28%

34,23

9,58

3,42

43,81

36,80

47,23

39,67

Από 1.9.2008 με αύξηση 3,3%

Ημ/σθιο 31/8

Αύξηση 3,30%

Προϋποθέσεις

Νέο βασικό

Επιδόματα

Σύνολο άγαμων

Σύνολο έγγαμων

Τριετίες

Γάμου

Μικτό

Καθαρό

Μικτό

Καθαρό

1. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ

32,09

1,06

0-1 έτη

33,15

 

3,32

33,15

27,85

36,47

30,63

33,26

1,10

1-3 έτη

34,36

 

3,44

34,36

28,86

37,80

31,75

33,61

1,11

3-4 έτη

34,72

 

3,47

34,72

29,16

38,19

32,08

34,04

1,12

4-6 έτη

35,16

 

3,52

35,16

29,53

38,68

32,49

34,33

1,13

6-9 έτη

35,46

 

3,55

35,46

29,79

39,01

32,77

34,33

1,13

9-12 έτη 6%

35,46

2,13

3,55

37,59

31,58

41,14

34,56

34,33

1,13

12-18 έτη 9%

35,46

3,19

3,55

38,65

32,47

42,20

35,45

   

18 έτη 11%

35,46

3,90

3,55

39,36

33,06

42,91

36,04

2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ

34,23

1,13

0-3 έτη

35,36

 

3,54

35,36

29,70

38,90

32,68

34,23

1,13

3-6 έτη 10%

35,36

3,54

3,54

38,90

32,68

42,44

35,65

34,23

1,13

6-9 έτη 20%

35,36

7,07

3,54

42,43

35,64

45,97

38,61

34,23

1,13

9-18 έτη 26%

35,36

9,19

3,54

44,55

37,42

48,09

40,40

34,23

1,13

18-35 έτη 28%

35,36

9,90

3,54

45,26

38,02

48,80

40,99

* Τα καθαρά ημερομίσθια προκύπτουν μετά την αφαίρεση του 16%.
** Δεν έχει αφαιρεθεί ο φόρος (ΦΜΥ) που αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις.