Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας - Π.Κ.: 35/11.6.2008

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας - Π.Κ.: 35/11.6.2008

Thu, Jun 5, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 5.6.2008, οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Κορδάτος Αναστάσιος, πρόεδρος και Δρακούλης Βουδικλάρης, ειδικός γραμματέας της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδας και 2. Ανδρεάδης Ανδρέας, πρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία τού κατά το άρθρο 15 του Ν.1876/1990 μεσολαβητή Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδας.

Άρθρο 2
Αποδοχές

1. Οι συνολικές νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,5% και περαιτέρω, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,1%.
2. Οι ανωτέρω συνολικές νόμιμες αποδοχές, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%.

Άρθρο 3
Έκπτωση στις τιμές

Η χορηγούμενη στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση έκπτωση 20% στις τιμές των ξενοδοχείων (δυνάμει της από 20.5.1994 Σ.Σ.Ε.), αυξάνεται σε 30% από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα, οι όροι τής από 29.5.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 32/1.6.2006), καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τους δενδροανθοκηπουρούς που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.