Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΞΕΝΕΣ) ΣΣΕ των μισθωτών ξένων αεροπορικών εταιρειών για τα έτη 2008 - 2009 - Π.Κ.: 29/6.6.2008

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΞΕΝΕΣ)
ΣΣΕ των μισθωτών ξένων αεροπορικών εταιρειών για τα έτη 2008 - 2009 - Π.Κ.: 29/6.6.2008

Thu, Jun 5, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, την 5.6.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μ. Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός Dieter Warnke, και Γεώργιος Αντώναρος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών» (ΕΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 9) και αφετέρου Γεώργιος Γαλίτης και Χρήστος Καραγιάννης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, του σωματείου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών» (ΟΠΑΜ), πρώην με την επωνυμία «Ομοσπονδία Προσωπικού Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών» (ΟΠΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), όλοι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το νόμο, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των ξένων αεροπορικών εταιρειών για τα έτη 2008 και 2009 και η οποία έχει ως εξής.

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

α) Κεκτημένα δικαιώματα, συμφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που υφίστανται μεταξύ των επιμέρους αεροπορικών εταιρειών και των απασχολούμενων σ? αυτές, δεν θίγονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε.
β) Αυτά που συμφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια.
γ) Δεν θίγεται το σύστημα των ετήσιων αυξήσεων που τυχόν υπάρχει σε κάθε μία αεροπορική εταιρεία (merit, annual increment κ.λπ.).
δ) Πέρα από τον βασικό μηνιαίο μισθό, καταβάλλονται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρούσα. Τα επιδόματα αυτά, όπου καθορίζονται σε ποσοστό, υπολογίζονται στον βασικό μηνιαίο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι ανεξάρτητα των καταβαλλόμενων βασικών μηνιαίων μισθών και δεν ενσωματώνονται στους εν λόγω βασικούς μηνιαίους μισθούς.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Έτος 2008
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της 31.12.2007 αναπροσαρμόζονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,2% χωρίς κλιμάκωση.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της 30.6.2008 αναπροσαρμόζονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 1,4% χωρίς κλιμάκωση.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 2 του Ν.1876/1990, καμία άλλη αναπροσαρμογή των ανωτέρω μισθών και των κατωτέρω επιδομάτων, όπως και του μισθού ασφαλείας, δεν θα γίνει μέχρι 31.12.2008.
Έτος 2009
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της 31.12.2008 αναπροσαρμόζονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 4,1% χωρίς κλιμάκωση.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 2 του Ν.1876/1990, καμία άλλη αναπροσαρμογή των ανωτέρω μισθών και των κατωτέρω επιδομάτων, όπως και του μισθού ασφαλείας, δεν θα γίνει μέχρι 31.12.2009.

Άρθρο 3
Μισθός ασφαλείας

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού μηνιαίου μισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του κλάδου, καθορίζεται: α) από 1.1.2008 στο ποσό των 604,10 ευρώ, β) από 1.7.2008 στο ποσό των 612,56 ευρώ και γ) από 1.1.2009 στο ποσό των 637,67 ευρώ χωρίς άλλη αναπροσαρμογή μέχρι 31.12.2009.

Άρθρο 4
Επιδόματα

Τα επιδόματα που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της από 24.6.1988 Σ.Σ.Ε., όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν: α) με το άρθρο 4 της από 1.8.1989 Σ.Σ.Ε., β) με το άρθρο 4 της από 9.7.1990 Σ.Σ.Ε., γ) με το άρθρο 4 της από 2.7.1991 Σ.Σ.Ε., δ) με το άρθρο 4 της από 29.6.1993 Σ.Σ.Ε., ε) με το άρθρο 4 της από 29.5.1995 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 76/26.6.1995), στ) με το άρθρο 4 της από 17.5.1996 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 62/13.6.1996), ζ) με το άρθρο 4 της από 7.5.1997 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 31/15.5.1997), η) με το άρθρο 4 της από 19.5.1998 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 25/11.6.1998), θ) με το άρθρο 4 της από 30.4.1999 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 53/23.6.1999), ι) με το άρθρο 4 της από 26.4.2000 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 26/5.5.2000), κ) με το άρθρο 4 της από 21.5.2001 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 41/23.5.2001), λ) με το άρθρο 4 της από 31.7.2002 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 99/2.8.2002), μ) με το άρθρο 4 της από 27.5.2004 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/28.4.2004) και ν) με το άρθρο 4 της από 28.6.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 56/28.6.2006) και με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα πιο πάνω άρθρα, αναπροσαρμόζονται:

Έτος 2008
Α. Από 1.1.2008 κατά ποσοστό αύξησης 3,2% πλην του επιδόματος τριετιών, ως κάτωθι:
α) Οικογενειακό επίδομα: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού 1.167,96 ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε 116,80 ευρώ.
β) Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης: Το ελάχιστο όριο της ετήσιας αύξησης (annual increment) καθορίζεται σε 22,72 ευρώ.
γ) Επίδομα τροφής: Το επίδομα τροφής καθορίζεται σε 110,12 ευρώ.
δ) Επίδομα ταμία: Το ανώτατο όριο του επιδόματος ταμία καθορίζεται σε 40,02 ευρώ.
ε) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Το επίδομα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε 40,02 ευρώ.
Επίδομα τριετιών: Το ανώτατο όριο του βασικού μισθού επί του οποίου υπολογίζεται το επίδομα τριετιών αυξάνεται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 7% χωρίς περαιτέρω αύξηση κατά το έτος 2008. Το επίδομα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού 910,00 ευρώ. Επομένως το ανώτατο ύψος κάθε μιας τριετίας καθορίζεται σε 45,50 ευρώ.
Β. Τα ανωτέρω επιδόματα αναπροσαρμόζονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό αύξησης 1,4%, ως κάτωθι:
α) Οικογενειακό επίδομα: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού 1.184,31 ευρώ. Επομένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε 118,43 ευρώ.
β) Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης: Το ελάχιστο όριο της ετήσιας αύξησης (annual increment) καθορίζεται σε 23,04 ευρώ.
γ) Επίδομα τροφής: Το επίδομα τροφής καθορίζεται σε 111,66 ευρώ.
δ) Επίδομα ταμία: Το ανώτατο όριο του επιδόματος ταμία καθορίζεται σε 40,58 ευρώ.
ε) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Το επίδομα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε 40,58 ευρώ.
Καμία άλλη αναπροσαρμογή των παραπάνω επιδομάτων δεν πρόκειται να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2008.

Έτος 2009
Τα ως άνω επιδόματα αναπροσαρμόζονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 4,1% ως κάτωθι:
α) Οικογενειακό επίδομα: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού 1.232,87 ευρώ. Επομένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε 123,29 ευρώ.
β) Επίδομα τριετιών: Το επίδομα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού 947,31 ευρώ. Επομένως το ανώτατο ύψος κάθε μιας τριετίας καθορίζεται σε 47,37 ευρώ.
γ) Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης: Το ελάχιστο όριο της ετήσιας αύξησης (annual increment) καθορίζεται σε 23,98 ευρώ.
δ) Επίδομα τροφής: Το επίδομα τροφής καθορίζεται σε 116,24 ευρώ.
ε) Επίδομα ταμία: Το ανώτατο όριο του επιδόματος ταμία καθορίζεται σε 42,24 ευρώ.
στ) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Το επίδομα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε 42,24 ευρώ.
Καμία άλλη αναπροσαρμογή των παραπάνω επιδομάτων δεν πρόκειται να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2009.

Άρθρο 5
Μεταφορά

Χορηγείται αύξηση του επιδόματος μεταφοράς κατά 7% από 1.1.2008 και κατά 8% από 1.1.2009 και το άρθρο 5 της από 28.6.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 56/28.6.2006) τροποποιείται ως κάτωθι:
«Α. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Σπάτα)
Η μεταφορά των εργαζομένων στο αεροδρόμιο μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορικά μέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές εταιρείες είτε με την καταβολή σ? αυτούς του κομίστρου ταξί ή με την καταβολή σ? αυτούς χιλιομετρικής αποζημίωσης. Η ως άνω μεταφορά από 1.1.2006 ορίζεται ως κάτωθι:
α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 6:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία θα καταβάλει στους εργαζόμενους επίδομα μεταφοράς ποσού (α) 111,56 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και (β) 120,48 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2009 έως 31.12.2009. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και άδειας.
β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από την 6:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή να τον αφήσει σ? αυτή τουλάχιστον 60? πριν από την έναρξη και το πολύ 60? μετά τη λήξη της εργασίας του, η εταιρεία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.
γ) Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο της εταιρείας μεταβεί στην οικία του εργαζόμενου νωρίτερα σχετικά με την έναρξη της εργασίας ή αργότερα σχετικά με τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφερόμενων 60?, ο υπερβάλλων χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση.
δ) Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφόσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρεία, θα παίρνουν αποζημίωση ισόποση προς ποσοστό 16% του μισού (1/2) του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου express (σήμερα 1,60 ευρώ) και του κομίστρου αστικού λεωφορείου (σήμερα 0,80 ευρώ) για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 6:30.
Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με κατώτατο όριο 4 χλμ. και ανώτατο 40 χλμ., άσχετα εάν η αεροπορική εταιρεία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί.
Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών
α) Από 1.1.2008, οι μισθωτοί γραφείων πόλεως τα οποία βρίσκονται πλησίον του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς 78,74 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και άδειας. Το ως άνω επίδομα αναπροσαρμόζεται την 1.1.2009 κατά 8% και ορίζεται στο ποσό των 85,04 ευρώ.
β) Από 1.1.2008, οι μισθωτοί όλων των άλλων γραφείων πόλεως [εκτός από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό (α)] θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς 52,49 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και άδειας. Το ως άνω επίδομα αναπροσαρμόζεται την 1.1.2009 κατά 8% και ορίζεται στο ποσό των 56,69 ευρώ.
γ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των γραφείων πόλεως στους οποίους η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.
Γ. Θεσσαλονίκη
Για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη, το επίδομα μεταφοράς ρυθμίζεται από 1.1.2008 ως ακολούθως:
α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 6:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία θα καταβάλει στους εργαζόμενους το σχετικό επίδομα μεταφοράς (α) ποσού 51,43 ευρώ μηνιαίως, για την περίοδο από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και (β) ποσού 55,55 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2009 έως 31.12.2009. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και άδειας.
β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από την 6:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή τον αφήσει σ? αυτή τουλάχιστον 60? πριν από την έναρξη και το πολύ 60? μετά τη λήξη της εργασίας του, η εταιρεία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.
Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο της εταιρείας μεταβεί στην οικία του εργαζόμενου νωρίτερα σχετικά με την έναρξη της εργασίας ή αργότερα σχετικά με τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφερόμενων 60?, ο υπερβάλλων χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση.
Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφόσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρεία, θα παίρνουν αποζημίωση (ανά χιλιόμετρο) για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 6:00, ισόποση προς ποσοστό 22,2% του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου express (Αερολιμένας - Θεσσαλονίκη) και του κομίστρου αστικού λεωφορείου (σήμερα 1,20 ευρώ συνολικά), με κατώτατο όριο 4 χλμ. και ανώτατο τα 25 χλμ., άσχετα εάν η αεροπορική εταιρεία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί.
γ) Για τους μισθωτούς γραφείων πόλεως, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα καταβάλει επίδομα μεταφοράς (α) ποσού 51,43 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και (β) ποσού 55,55 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2009 έως 31.12.2009.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των γραφείων πόλεως στους οποίους η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Άρθρο 6
Ειδική αποζημίωση

Το άρθρο 6 της από 28.6.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 56/28.6.2006) τροποποιείται ως κάτωθι:
1. α) Όλοι οι εργαζόμενοι στις ξένες αεροπορικές εταιρείες που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή απομακρύνονται λόγω συνταξιοδότησης ή των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, λαμβάνουν ως αποζημίωση το 100% των ακολούθων τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με τα ακόλουθα έτη υπηρεσίας τους στην ίδια αεροπορική εταιρεία και με υπηρεσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
β) Επίσης ως προϋπηρεσία θεωρείται και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η υπηρεσία στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, εφόσον ο μισθωτός δεν έλαβε αποζημίωση από έναν ή περισσότερους εργοδότες, βάσει νόμου ή Σ.Σ.Ε.
γ) Ο πίνακας αποζημίωσης έχει ως εξής:

Χρόνος υπηρεσίας

100% των ακολούθων αποδοχών

2 μηνών μέχρι 1 έτους

1 μηνός

Άνω του έτους και μέχρι 2 ετών

2 μηνών

3 ετών

3 μηνών

4 ετών

4 μηνών

5 ετών

5 μηνών

6 ετών

6 μηνών

7 ετών

7 μηνών

8 ετών

8 μηνών

9 ετών

9 μηνών

10 ετών

10 μηνών

11 ετών

11 μηνών

12 ετών

12 μηνών

13 ετών

13 μηνών

14 ετών

14 μηνών

15 ετών

15 μηνών

16 ετών

16 μηνών

17 ετών

17 μηνών

18 ετών

18 μηνών

19 ετών

19 μηνών

20 ετών

20 μηνών

21 ετών

21 μηνών

22 ετών

22 μηνών

23 ετών

23 μηνών

24 ετών

24 μηνών

25 ετών

25 μηνών

26 ετών

26 μηνών

27 ετών

27 μηνών

28 ετών

28 μηνών

29 ετών

29 μηνών

30 ετών και άνω

30 μηνών

2. Μισθωτοί που απεχώρησαν, απεβίωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν προ της ισχύος της παρούσας, καλύπτονται ως προς την αποζημίωση από τη συλλογική σύμβαση που ίσχυε κατά τον χρόνο διακοπής της εργασιακής τους σχέσης.
3. Άνδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το 60ό και 55ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα ή να παραμείνουν στην εργασία μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο έτος οι άνδρες και το 57ο οι γυναίκες ή να αποχωρήσουν συνταξιοδοτούμενοι παίρνοντας την παραπάνω αποζημίωση. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον εργαζόμενο για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στην συνταξιοδότηση ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του εφόσον ο εργαζόμενος ζητήσει να αποχωρήσει.
4. α) Μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 57ου για τις γυναίκες, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον εργαζόμενο.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 57ου για τις γυναίκες, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου που έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να κρατήσει τον μισθωτό στην υπηρεσία.
γ) Έτσι σύμφωνα με τα πιο πάνω, σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο εργαζόμενος από τον εργοδότη ή σε περίπτωση που μονομερώς αποχωρήσει για σύνταξη ο εργαζόμενος που δεν συμφωνεί για την παραμονή του στην υπηρεσία και στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται στον εργαζόμενο η πιο πάνω αποζημίωση.
5. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του μισθωτού μόλις αυτός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και της μισθωτού, μόλις αυτή συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της.

Άρθρο 7
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα δικαιούνται τις αυξήσεις που προβλέπονται από τη Σ.Σ.Ε., εάν οι αυξήσεις αυτές εμπίπτουν στη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους.

Άρθρο 8
Ρήτρα ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. η ΟΠΑΜ και τα επιμέρους σωματεία των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες δεν θα ζητήσουν αυξήσεις των ανωτέρω ποσών και ποσοστών αυξήσεων των βασικών μισθών και επιδομάτων και δεν θα ζητήσουν νέα επιδόματα.
Ρητά συμφωνείται ότι για το αίτημα της ΟΠΑΜ περί αύξησης των αποδοχών για τα έτη 2008 και 2009 και για τα λοιπά αιτήματα που αναφέρονται στην εξώδικη δήλωση της ΟΠΑΜ της 7.1.2008 προς την ΕΞΑΕ, συμφωνείται κοινωνική ειρήνη για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε., ήτοι μέχρι της 31.12.2009.

Άρθρο 9

Οι όροι και συμφωνίες των Σ.Σ.Ε. των προηγούμενων ετών εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 10

Τα ανωτέρω συμφωνηθέντα καλύπτουν τις απαιτήσεις των μισθωτών για τα έτη 2008 και 2009.

Άρθρο 11

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.