Π.Κ.: 6/13.6.2012

Στην Αθήνα σήμερα, στις 12.6.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός Marco Quagliarella και Mohd Ali Mohd Sarhan, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών» (ΕΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 9) και αφετέρου Χρήστος Καραγιάννης και Παναγιώτης Σαμαράς, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, του σωματείου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών» (ΟΠΑΜ), πρώην με την επωνυμία «Ομοσπονδία Προσωπικού Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών» (ΟΠΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), όλοι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τον νόμο, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των ξένων αεροπορικών εταιρειών για τα έτη 2012-2014 και η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

α) Κεκτημένα δικαιώματα, συμφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που υφίστανται μεταξύ των επιμέρους αεροπορικών εταιρειών και των απασχολούμενων σε αυτές, δεν θίγονται με την παρούσα.
β) Αυτά που συμφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια.
γ) Δεν θίγεται το σύστημα των ετήσιων αυξήσεων που τυχόν υπάρχει σε καθεμία αεροπορική εταιρεία (merit, annual increment κ.λπ.).
δ) Πέρα από τον βασικό μηνιαίο μισθό, καταβάλλονται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρούσα. Τα επιδόματα αυτά, όπου καθορίζονται σε ποσοστό, υπολογίζονται στον βασικό μηνιαίο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι ανεξάρτητα των καταβαλλόμενων βασικών μηνιαίων μισθών και δεν ενσωματώνονται στους εν λόγω βασικούς μηνιαίους μισθούς, με εξαίρεση το επίδομα ταμία του άρθρου 20 κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 2
Προγράμματα εργασίας

Το πρόγραμμα εργασίας θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα και θα αποστέλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
Η αποστολή (του προγράμματος στην Επιθεώρηση Εργασίας) θα γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του καλυπτόμενου από αυτό χρονικού διαστήματος. Κυρωμένα φωτοαντίγραφα του εν λόγω προγράμματος θα κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του προγράμματος στους εργαζόμενους και στο οικείο σωματείο.
Συνήθεις αλλαγές του τακτικού προγράμματος εργασίας δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου συλλόγου προσωπικού, στον οποίο κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του προγράμματος.
Τυχόν μεταβολές του προγράμματος εργασίας που θα απορρέουν από απρόβλεπτες συνθήκες ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ανωτέρα βία, τεχνικά προβλήματα αεροπλάνων, μη προγραμματισμένες πτήσεις, ακύρωση πτήσεων, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα), θα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου συλλόγου προσωπικού.
Τέτοιες μεταβολές στο πρόγραμμα εργασίας αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας και φωτοαντίγραφα του τροποποιημένου προγράμματος γνωστοποιούνται στον εργαζόμενο όπως και στον οικείο σύλλογο του προσωπικού.
Η εργασία θα παρέχεται αποκλειστικά είτε με βάση το κανονικό σύστημα πενθήμερης εργασίας είτε με βάση το σύστημα – απόκλιση όπως περιγράφεται συγκεκριμένα στην παρ. 12 του άρθρου 3.

Άρθρο 3
Κοινές αρχές κανονικής
πενθήμερης εργασίας και αποκλίσεων

1. Εβδομάδα, για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, νοείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 00:01 της Δευτέρας και λήγει την 24:00 της Κυριακής.
2. Το σύνολο των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται από 1.7.2012 σε σαράντα (40) ώρες, που κατανέμονται σε εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών.
3. Καθημερινό ωράριο μπορεί να παρέχεται μόνο μία φορά σε κάθε 24ωρο, με επιφύλαξη τον ειδικό τρόπο καθορισμού της απόκλισης που περιγράφεται κατωτέρω στην παρ. 12.
4. Η διάρκεια του καθημερινού ωραρίου εργασίας ορίζεται κατωτέρω στο κανονικό σύστημα πενθήμερης εργασίας και στην απόκλιση της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ημέρες εργασίας μεταξύ των ελεύθερων ημερών (days-off) δεν θα είναι περισσότερες από εννέα (9) συνεχείς εργάσιμες ημέρες.
6. Μεταξύ της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της καθημερινής εργασίας είτε με την κανονική λήξη του ωραρίου είτε με την με οποιονδήποτε τρόπο υπέρβαση της λήξης και της με οποιονδήποτε τρόπο εκ νέου ανάληψης της εργασίας, θα μεσολαβεί οπωσδήποτε χρόνος εννιάμιση (9,5) ωρών απολύτως ελεύθερος για ανάπαυση. Εφόσον στο μέλλον είτε με νόμο είτε με Εθνική Σ.Σ.Ε. ο πραγματικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των σαράντα (40) ωρών (στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα διαλείμματα) μειωθεί, ο ως άνω ελεύθερος χρόνος ανάπαυσης θα μειωθεί και πάλι στις εννέα (9) ώρες ή στον κατά τον χρόνο της μείωσης του εβδομαδιαίου ωραρίου νόμιμο χρόνο ανάπαυσης.
Σε περίπτωση που θα μικρύνει το διάστημα αυτό των εννιάμιση (9,5) ωρών, θα μετατοπίζεται η έναρξη της προγραμματισμένης εργασίας κατ’ αντίστοιχες ώρες, αποκλειομένης της μετατόπισης της προγραμματισμένης λήξης της εργασίας της επόμενης εργάσιμης περιόδου. Σε αδυναμία μετατόπισης της έναρξης κατά τόσες ώρες όσες μίκρυνε το ανωτέρω διάστημα, η σμίκρυνση θα αμείβεται με καταβολή της αποζημίωσης κάθε ώρας υπερωριακής εργασίας στο διπλό.
7. Σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα Κυριακής θα χορηγείται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ωρομισθίου.
8. Σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας θα χορηγείται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προσαύξηση κατά 25% υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας από 22:00 μέχρι 06:00.

Υπερωρία και υπερεργασία
9. α) Μισή (1/2) ώρα την ημέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών θα αμείβεται ως υπερεργασία σύμφωνα με τον νόμο, όπως ισχύει σήμερα.
β) Οι προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρία θα καθορίζονται από τον νόμο όπως ισχύει σήμερα.

Ωρομίσθιο – Ημερομίσθιο
10. Για την εξεύρεση του ωρομισθίου οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές θα πολλαπλασιάζονται από 1.7.2012 με τον αριθμό 0,006.
Για την εξεύρεση του ημερομισθίου οι πάσης φύσεως τακτικές μηνιαίες αποδοχές θα διαιρούνται με τον αριθμό 25 (ΣΣΕ της 6.12.1985).
11. Εάν μια νυχτερινή βάρδια προγραμματίζεται από τις 22:00 ή αργότερα, θεωρείται εργασία της επόμενης ημέρας και κάθε βάρδια που τελειώνει μέχρι τις 02:00 ή νωρίτερα, θεωρείται εργασία της προηγούμενης ημέρας. Ο προγραμματισμός αυτός δεν πρέπει να αφορά τον ίδιο εργαζόμενο για περισσότερες από τρεις (3) φορές την εβδομάδα, δεν ισχύει για τις ελεύθερες ημέρες, δεν ισχύει επίσης και κατά τις αργίες. Το ανώτατο όριο των ωρών εργασίας εντός του ημερολογιακού 24ώρου, δηλαδή από 00:01 μέχρι 24:00, δεν δύναται να υπερβαίνει, με τις προστιθέμενες δύο (2) ώρες, το σύνολο των οκτώμιση (8,5) ωρών εργασίας.

Άρθρο 4
Κανονική πενθήμερη εργασία

1. Θα παρέχεται εργασία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι, οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι κατ’ αρχήν ελεύθερες.
2. Σε περίπτωση εργασίας κατά Κυριακή, θα χορηγείται κατ’ αρχήν σε αναπλήρωση η ημέρα της προηγούμενης Παρασκευής και θα παραμένει ελεύθερη η ημέρα του Σαββάτου.
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα χορηγούνται δύο (2) συνεχόμενες ελεύθερες ημέρες μέσα στην εβδομάδα που προηγείται αυτής της Κυριακής.
3. Οι ελεύθερες ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής ή οποιεσδήποτε δύο (2) συνεχόμενες ημέρες σε αναπλήρωση αυτών θα είναι τελείως απαλλαγμένες από εργασία μεταξύ των ωρών 00:01 και 24:00.
4. Τα ωράρια κάθε προηγούμενης ημέρας (παραμονής) του Σαββάτου, της Κυριακής ή της προηγούμενης ημέρας των δύο (2) συνεχών ημερών σε αναπλήρωση αυτών, όπως και τα ωράρια της επόμενης μετά από καθεμία από αυτές πρώτης ημέρας εργασίας, θα ρυθμίζονται έτσι ώστε μεταξύ της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης του ωραρίου εργασίας (είτε του κανονικού ωραρίου είτε σε οποιαδήποτε τυχόν υπέρβασή του) κατά την παραμονή και με την με οποιονδήποτε τρόπο νέα ανάληψη εργασίας κατά την επόμενη θα μεσολαβούν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) αλλεπάλληλες συνεχείς ελεύθερες ώρες.
Οποιαδήποτε τυχόν σμίκρυνση της ως άνω περιόδου των σαράντα οκτώ (48) ελεύθερων ωρών λόγω τελείως απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης θα αμείβεται με καταβολή των αντίστοιχων ωρομισθίων προσαυξημένων προς 75% πέραν από τυχόν άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για νυχτερινή, Κυριακή ή άλλη εργασία. Κάθε τέτοια αμοιβή ή αποζημίωση θα υπολογίζεται χωριστά και ανεξάρτητα από τις λοιπές αλληλοδιάδοχα.
5. Σε περίπτωση μη χορήγησης δύο (2) πλήρων ελεύθερων και συνεχόμενων ημερών λόγω τελείως έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και παροχής εργασίας με τη συγκατάθεση προς τούτο και του εργαζόμενου θα παρέχεται προσαύξηση του ημερομισθίου εργασίας κατά 200%. Αποκλείεται πάντως η παροχή εργασίας σε περισσότερο από μία (1) των συνεχόμενων ημερών.
Αντί για προσαύξηση κατά 200% είναι δυνατή με απόφαση του εργοδότη η αντίστοιχη προσαύξηση των ημερών ετήσιας άδειας και η καταβολή ενός απλού ημερομισθίου.
6. α) Η ημερήσια εργασία από 1.7.2012 θα διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο συνολικά οκτώ (8) ώρες με μισάωρη υποχρεωτική διακοπή για φαγητό, η οποία προγραμματίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, όπως ορίζεται αμέσως κατωτέρω στο εδάφιο β’.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο ή στα εκδοτήρια ή στις κρατήσεις θέσεων είναι επιτρεπτή η παροχή καθημερινής εργασίας διάρκειας μεταξύ εξήμιση (6,5) και οκτώ (8) ωρών, που θα κατανέμονται σε πρόγραμμα μεταξύ επτά (7) και οκτώμισι (8,5) συνεχών ωρών, ώστε να συμπεριλαμβάνεται και η μισή (1/2) ώρα υποχρεωτικής διακοπής για φαγητό. Η στην πιο πάνω περίπτωση πέραν των επτάμιση (7,5) ωρών μισή (1/2) ώρα εργασίας δεν θεωρείται υπερωρία.
β) Όπου στην παρούσα συλλογική σύμβαση, στην περίπτωση κανονικού πενθήμερου, αναφέρεται διακοπή μισής (1/2) ώρας για φαγητό, αυτή είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικά προγραμματισμένη, ανάλογα βέβαια με τις λειτουργικές ανάγκες κάθε εταιρείας, και εμφανίζεται στα επίσημα προγράμματα της Επιθεώρησης Εργασίας.
γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε περίπτωση μισθωτός εργαστεί την υποχρεωτική αυτή μισάωρη διακοπή για φαγητό κατόπιν αιτήματος του εργοδότη, τότε την αμείβεται ως υπερεργασία.

Άρθρο 5
Ημέρες αργίας

Σαν ημέρες υποχρεωτικής αργίας έχουν καθοριστεί από 1.7.2012 οι ακόλουθες:
1. 1η Ιανουαρίου, Νέο Έτος.
2. 6η Ιανουαρίου, Θεοφάνια.
3. Καθαρά Δευτέρα.
4. 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού.
5. Μεγάλη Παρασκευή.
6. Δευτέρα του Πάσχα.
7. 1η Μαΐου.
8. 15η Αυγούστου.
9. 28η Οκτωβρίου.
10. 8η Νοεμβρίου – Αρχαγγέλου Μιχαήλ (προστάτη του επαγγέλματος).
11. Χριστούγεννα.
12. 26η Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα αργίας θα χορηγείται προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη κατ’ ελάχιστο όριο επί ημερήσιου ωραρίου επτά (7) ωρών, ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους, και μία (1) άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας σε αναπλήρωση. Ο προγραμματισμός της ημέρας αυτής θα γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες προηγουμένως.
Είναι επιτρεπτό αντί για τη χορήγηση άλλης ημέρας για αναπλήρωση να προσαυξάνεται το παραπάνω ωρομίσθιο κατά 175%. Σε περίπτωση σύμπτωσης ημέρας ανάπαυσης και ημέρας αργίας, η ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα και δεν χορηγείται μία (1) άλλη ημέρα ανάπαυσης.

Άρθρο 6
Ετήσιες άδειες

1. Η ετήσια άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει, και τον Ν.3302/2004.
2. Οι ετήσιες άδειες χορηγούνται ως εξής:
α) Μέχρι τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας για κάθε εργαζόμενο οι μισές κατ’ ελάχιστο όριο των οφειλόμενων σε αυτόν ημέρες άδειας θα χορηγούνται σε συνεχή περίοδο από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.
β) Μετά από τη συμπλήρωση 10ετίας για κάθε εργαζόμενο χορηγούνται κατ’ ελάχιστο όριο συνεχόμενα τα 2/3 των ημερών άδειας μέσα σε χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.
γ) Κατά τις ανωτέρω περ. α’ και β’ ο ίδιος ο μισθωτός δεν μπορεί να πάρει την ετήσια κανονική του άδεια περισσότερες από μία φορά μέσα στην ίδια πενταετία από 1ης Απριλίου μέχρι 15ης Ιουνίου και από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.
3. Για τον υπολογισμό των ημερών άδειας, εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της από 16.10.1980 Σ.Σ.Ε. Επιπρόσθετα, εάν η έναρξη ή και η λήξη της άδειας συμπίπτει σε δύο (2) προγραμματισμένες ελεύθερες ημέρες ή σε αναπλήρωση Σαββάτου ή Κυριακής, οι εν λόγω ημέρες δεν θα υπολογίζονται σαν ημέρες άδειας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν προγραμματιστεί δύο (2) συνεχόμενες ελεύθερες ημέρες ανάπαυσης κατά την εβδομάδα έναρξης της άδειας ή κατά την εβδομάδα επιστροφής από την άδεια μέχρι τέλους της ίδιας εβδομάδας (έναρξης ή λήξης της άδειας), τότε δεν θα υπολογίζονται ως άδεια δύο (2) ημέρες για καθεμία από τις εβδομάδες αυτές.
4. Η ετήσια άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες για τον μισθωτό που έχει 10ετή προϋπηρεσία και ο οποίος παίρνει κατά την περίοδο του χειμώνα τέσσερις (4) ημέρες από την άδεια που δικαιούται από τη 15η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου. Την ανωτέρω επιλογή δύναται να κάνει μόνο ο εργαζόμενος (ΣΣΕ της 30.4.1999 – Π.Κ.: 53/23.6.1999).

Άρθρο 7
Μισθολογικές και βαθμολογικές κλίμακες

Κάθε αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να έχει τρόπους και κανόνες μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των εργαζομένων σε αυτή, τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιεί στο προσωπικό της και στον οικείο σύλλογο.

Άρθρο 8
Ειδικές άδειες και παροχές

Σε περίπτωση ασθένειάς του, ο μισθωτός δικαιούται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της και η εργαζόμενη σε περίπτωση αποχής της από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης, με εξαίρεση τους τρεις (3) πρώτους μήνες, όπως ορίζεται πιο κάτω:
Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας, τις αποδοχές 1 μηνός.
- από 5 μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, τις αποδοχές 2 μηνών,
- από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, τις αποδοχές 3 μηνών,
- από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, τις αποδοχές 4 μηνών,
- από 20 μέχρι 25 έτη υπηρεσίας, τις αποδοχές 5 μηνών και
- από 25 έτη και πάνω υπηρεσίας, τις αποδοχές 6 μηνών.
Από τις αποδοχές αυτές ο εργοδότης δύναται να παρακρατεί τις χρηματικές παροχές τις οποίες κατέβαλε ή έπρεπε να καταβάλει κατά νόμο το ΙΚΑ.
Ο ανωτέρω χρόνος αποχής από την εργασία μετ’ αποδοχών, λόγω ασθένειας του μισθωτού, λαμβάνεται υπόψη για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συνέβη η ασθένεια, χωρίς να μπορεί ο χρόνος αυτός να προσμετρηθεί στον χρόνο του επόμενου έτους.
Για την ασθένειά του ο μισθωτός υποχρεούται να πληροφορήσει τον αρμόδιο προϊστάμενο ή τη Διεύθυνση Προσωπικού της εταιρείας στην οποία εργάζεται, κατά την ημέρα της ασθένειάς του ή το βραδύτερο την επομένη.
Οι άδειες εγκυμοσύνης και μητρότητας ρυθμίζονται σύμφωνα με τον νόμο και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εργαζόμενες οι οποίες είναι έγκυες ή σε άδεια μητρότητας την 1.7.2012, μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νόμου ή για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών που αρχίζει με την ανάληψη εκ νέου υπηρεσίας από αυτή μετά από τον τοκετό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από εξήντα τρεις (63) ημέρες από τον τοκετό, θα δικαιούνται να απασχολούνται επί δύο (2) ώρες λιγότερο από το κανονικό ημερήσιο ωράριο και για τους επόμενους έξι (6) μήνες (δηλαδή έως τη συμπλήρωση 24 μηνών) μία (1) ώρα λιγότερη από το κανονικό ημερήσιο ωράριο, με σκοπό να περιποιούνται το βρέφος τους. Μισθωτός που υποχρεούται σε αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας, υποχρεούται με την επιστροφή του στην εργασία να προσκομίσει το από το ΙΚΑ χορηγούμενο πιστοποιητικό ασθένειας, το οποίο δικαιολογεί τον χρόνο απουσίας.
Σε περίπτωση θανάτου γονέων, συζύγου ή τέκνου, θα χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές και σε περίπτωση θανάτου αδελφών, μίας (1) ημέρας.
Σε περίπτωση γάμου, θα χορηγείται πενθήμερη άδεια με αποδοχές.
Οι ανωτέρω ειδικές άδειες δεν συμψηφίζονται προς τις ημέρες της ετήσιας.

Άρθρο 9
Θάνατος

1. Η αποζημίωση των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης ή των απομακρυνόμενων λόγω συνταξιοδότησης ή των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των εδαφίων α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στον επιζώντα σύζυγο και τα παιδιά του δικαιούχου μισθωτού, ο οποίος αποβίωσε μετά από τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση που ο μισθωτός αποβιώσει πριν από τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας, χορηγείται ως αποζημίωση στα ανωτέρω μέλη οικογένειας ένας (1) μηνιαίος μισθός για κάθε χρόνο υπηρεσίας του αποβιώσαντος.
3. Απαλλάσσονται των παροχών, λόγω θανάτου, προς τα μέλη οικογένειας του αποβιώσαντος οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν ασφαλίσει το προσωπικό τους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καταβάλλουν τουλάχιστον ισόποσες παροχές και εφόσον η αεροπορική εταιρεία καταβάλλει πλήρη τα ασφάλιστρα και του μισθωτού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι παροχές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτουν μέρος μόνο των παραπάνω παροχών που χορηγούν οι αεροπορικές εταιρείες, τότε τη διαφορά τη συμπληρώνει η αεροπορική εταιρεία στην οποία απασχολούταν ο αποβιώσας μισθωτός.

Άρθρο 10
Μεταφορά

Α. Για το έτος 2012: Το επίδομα μεταφοράς, όπως καθορίστηκε την 31.12.2011, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 της από 21.5.2010 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 6/2.6.2010), θα καταβάλλεται από την 1.7.2012 μειωμένο κατά ποσοστό 5%.
Β. Για το έτος 2013: Το επίδομα μεταφοράς, όπως καθορίστηκε την 31.12.2012, θα καταβάλλεται από 1.1.2013 μειωμένο κατά ποσοστό 5%.
Γ. Για το έτος 2014: Το επίδομα μεταφοράς, όπως καθορίστηκε την 31.12.2013, θα καταβάλλεται από 1.1.2014 μειωμένο κατά ποσοστό 5%.
Σε συνέχεια των παραπάνω, το άρθρο 5 της από 21.5.2010 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 6/2.6.2010) τροποποιείται ως εξής:
Α. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Σπάτα): Η μεταφορά των εργαζομένων στο αεροδρόμιο μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορικά μέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές εταιρείες είτε με την καταβολή σε αυτούς του κομίστρου ταξί ή με την καταβολή σε αυτούς χιλιομετρικής αποζημίωσης. Το ως άνω επίδομα μεταφοράς ορίζεται ως κάτωθι:
α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία θα καταβάλει στους εργαζόμενους επίδομα μεταφοράς ποσού: (α) 121,99 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.7.2012 έως 31.12.2012, (β) 115,89 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και (γ) 110,09 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.
β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά από την 23:00 ή αρχίζει πριν από την 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή να τον αφήσει σε αυτή τουλάχιστον εξήντα λεπτά (60’) πριν από την έναρξη και το πολύ εξήντα λεπτά (60’) μετά από τη λήξη της εργασίας του, η εταιρεία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.
γ) Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφόσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρεία, θα παίρνουν αποζημίωση ισόποση προς ποσοστό 16% του 1/2 του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου Express και του κομίστρου αστικού λεωφορείου για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 06:30.
Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και ανώτατο 40 χιλιομέτρων, ασχέτως αν η αεροπορική εταιρεία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί.
δ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί στους οποίους η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.
Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών
α) (αα) Από 1.7.2012 μέχρι 31.12.2012 οι μισθωτοί Γραφείων Πόλεως τα οποία βρίσκονται πλησίον του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς 86,11 ευρώ, (ββ) από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 το επίδομα μεταφοράς ορίζεται στα 81,80 ευρώ και (γγ) από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 το επίδομα μεταφοράς ορίζεται στα 77,71 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.
β) (αα) Από 1.7.2012 μέχρι 31.12.2012 οι μισθωτοί όλων των άλλων Γραφείων Πόλεως (εκτός από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό α’) θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς 57,39 ευρώ, (ββ) από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 το επίδομα μεταφοράς ορίζεται στα 54,52 ευρώ και (γγ) από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 το επίδομα μεταφοράς ορίζεται στα 51,79 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και 0α συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.
γ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.
Γ. Θεσσαλονίκη: Για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη, το επίδομα μεταφοράς ρυθμίζεται από 1.1.2010 ως ακολούθως:
α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία θα καταβάλει στους εργαζόμενους το σχετικό επίδομα μεταφοράς: (α) ποσού 56,24 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.7.2012 έως 31.12.2012, (β) ποσού 53,42 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και (γ) ποσού 50,75 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζόμενου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά από την 23:00 ή αρχίζει πριν από τη 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή τον αφήσει σε αυτή τουλάχιστον εξήντα λεπτά (60’) πριν από την έναρξη και το πολύ εξήντα λεπτά (60’) λεπτά μετά από τη λήξη της εργασίας του, η εταιρεία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.
Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφόσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρεία, θα παίρνουν αποζημίωση (ανά χιλιόμετρο) για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 06:30, ισόποση προς ποσοστό 22,2% του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου Express Αερολιμένας – Θεσσαλονίκη και του κομίστρου αστικού λεωφορείου με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και ανώτατο τα 25 χιλιόμετρα, ασχέτως αν η αεροπορική εταιρεία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί.
γ) Για τους μισθωτούς των Γραφείων Πόλεως η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα καταβάλει επίδομα μεταφοράς: (α) ποσού 56,24 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.7.2012 έως 31.12.2012, (β) ποσού 53,42 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και (γ) ποσού 50,75 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί στους οποίους η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Άρθρο 11
Τρόπος εμφάνισης – Στολές

Η πολιτική του τρόπου εμφάνισης ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε μεμονωμένης αεροπορικής εταιρείας.

Άρθρο 12
Συνδρομές

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τον μισθό των εργαζομένων, μετά από την κατά νόμιμο τρόπο έγγραφη γι’ αυτόν τον σκοπό συγκατάθεσή τους, τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές τους και στη συνέχεια να τις καταβάλουν στον ταμία του οικείου συλλόγου προσωπικού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 13
Ειδική αποζημίωση

1. Για εργαζόμενους που προσλαμβάνονται την 1.7.2012 ή μετά από αυτή την ημερομηνία, η αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει την παραπάνω ημερομηνία. Οι διατάξεις του νόμου για την καταγγελία με προηγούμενη προειδοποίηση δεν ισχύουν.
2. Για τους εργαζόμενους στις ξένες αεροπορικές εταιρείες που έχουν προσληφθεί πριν από την 1.7.2012, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όλοι οι εργαζόμενοι στις ξένες αεροπορικές εταιρείες που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή απομακρύνονται λόγω συνταξιοδότησης ή των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, λαμβάνουν ως αποζημίωση το 100% των ακόλουθων τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με τα ακόλουθα έτη υπηρεσίας τους στην ίδια αεροπορική εταιρεία και με υπηρεσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
β) Επίσης, ως προϋπηρεσία θεωρείται και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η υπηρεσία στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, εφόσον ο μισθωτός δεν έλαβε αποζημίωση από έναν ή περισσότερους εργοδότες, βάσει νόμου ή της Σ.Σ.Ε.
γ) Ο πίνακας αποζημίωσης έχει ως εξής:

Χρόνος υπηρεσίας 100% των ακόλουθων
αποδοχών
2 μηνών μέχρι 1 έτους 1 μηνός
Άνω του έτους και μέχρι 2 ετών 2 μηνών
3 ετών 3 μηνών
4 ετών 4 μηνών
5 ετών 5 μηνών
6 ετών 6 μηνών
7 ετών 7 μηνών
8 ετών 8 μηνών
9 ετών 9 μηνών
10 ετών 10 μηνών
11 ετών 11 μηνών
12 ετών 12 μηνών
13 ετών 13 μηνών
14 ετών 14 μηνών
15 ετών 15 μηνών
16 ετών 16 μηνών
17 ετών 17 μηνών
18 ετών 18 μηνών
19 ετών 19 μηνών
20 ετών 20 μηνών
21 ετών 21 μηνών
22 ετών 22 μηνών
23 ετών 23 μηνών
24 ετών 24 μηνών
25 ετών 25 μηνών
26 ετών 26 μηνών
27 ετών 27 μηνών
28 ετών 28 μηνών
29 ετών 29 μηνών
30 ετών και άνω 30 μηνών

Ο ανώτατος αριθμός μηνών επί τη βάσει των οποίων υπολογίζεται η αποζημίωση, θα μειώνεται κατά έναν (1) μισθό κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών ως εξής:

2013 29 μηνών
2014 28 μηνών
2015 27 μηνών
2016 26 μηνών
2018 25 μηνών
2020 24 μηνών

3. Μισθωτοί που αποχώρησαν, αποβίωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας, καλύπτονται ως προς την αποζημίωση από τη συλλογική σύμβαση που ίσχυε κατά τον χρόνο διακοπής της εργασιακής τους σχέσης.
4. Μετά από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον εργαζόμενο.
5. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας για άλλον λόγο που συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα καταβάλλεται αποζημίωση σε όλο το προσωπικό, υπαλλήλους και εργάτες, με βάση το 100% των κλιμάκων της παρ. 2γ’ του παρόντος άρθρου των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης. Στην περίπτωση των εργατών, η βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών θα είναι το ημερομίσθιο πολλαπλασιασμένο επί 25.
6. Σε περίπτωση που μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες χορηγούν υψηλότερα ποσά από την παραπάνω αποζημίωση, είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν να καταβάλουν τα υψηλότερα ποσά.

Άρθρο 14
Αποζημίωση από ασφαλιστικό φορέα

1. Σε περίπτωση που συνταξιοδοτούμενος κατά τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου έχει δικαίωμα, εκτός από την προαναφερόμενη αποζημίωση, και παροχών καταβλητέων είτε από την εργοδότιδα αεροπορική εταιρεία είτε από ασφαλιστικό φορέα ή επιχείρηση λόγω ιδιαίτερης σχέσης και κάλυψης σύμφωνα με την οποία το ασφάλιστρο ή η σχετική συμβολή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εργοδότιδα αεροπορική εταιρεία, ο συνταξιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των δύο, δηλαδή της αποζημίωσης και των παροχών και να προτιμήσει το υψηλότερο από τα δύο ποσά, αποκλειομένου βεβαίως να λάβει και τα δύο. Εφόσον ο εργαζόμενος καταβάλλει μέρος του ασφάλιστρου ή της σχετικής συμβολής ή η παροχή δεν καταβάλλεται κατά τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να πάρει και την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου αλλά και τις παροχές.
Ιδιαίτερες σχέσεις και καλύψεις που υφίστανται και σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση, δεν δύνανται να διακοπούν.
2. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δικαιούται, πέρα από τα ανωτέρω, και άλλων απολαβών που προέρχονται από ασφαλιστική ή άλλη κάλυψη άσχετα με τη συνταξιοδότηση, δεν στερείται από αυτές και δεν είναι δυνατόν να διακοπούν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Άρθρο 15

Ο βασικός μηνιαίος μισθός διακρίνεται από τα καταβαλλόμενα επιδόματα.

Άρθρο 16
Οικογενειακό επίδομα

Το οικογενειακό επίδομα, όπως καθορίστηκε την 31.12.2011, θα καταβάλλεται από την 1.7.2012 μειωμένο κατά ποσοστό 5%.
Έτος 2012: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού από 1.7.2012, 1.231,69 ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται από 1.7.2012 σε 123,16 ευρώ.
Έτος 2013: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού 1.179,09 ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε 117,00 ευρώ.
Έτος 2014: Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού 1.111,58 ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε 111,15 ευρώ.
Το επίδομα συζύγου χορηγείται στους διαζευγμένους, σε αυτούς που βρίσκονται σε χηρεία και στους φυσικούς γονείς (single parents), ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν τουλάχιστον ένα (1) παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, εκτός αν μετά από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αναλάβει εργασία. Δεν διακόπτεται η καταβολή επιδόματος, αν το παιδί μετά από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του σπουδάζει, οπότε η καταβολή συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, ανεξαρτήτως αν στην περίπτωση αυτή εργάζεται. Αν το παιδί είναι ανίκανο για εργασία λόγω υγείας, το επίδομα εξακολουθεί να χορηγείται.

Άρθρο 17
Επίδομα τριετιών

1. Με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης υπηρεσίας στην ίδια αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο μισθωτός δικαιούται επίδομα για κάθε τριετία, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο ποσοστό 3% επί βασικού μισθού 1.200,00 ευρώ. Επομένως, το ανώτατο ύψος καθεμίας τριετίας καθορίζεται από 1.7.2012 σε 36,00 ευρώ.
2. Η ως άνω διάταξη δεν επηρεάζει το επίδομα τριετιών, το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί, μέχρι την υπογραφή της παρούσας, στο υπάρχον προσωπικό.
3. Το επίδομα τριετιών, το οποίο καταβάλλεται στο προσωπικό μέχρι σήμερα, παραμένει στο ποσό το οποίο έχει οριστεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας, ενώ η συμπλήρωση τριετίας και κάθε τριετίας μετά από την υπογραφή της παρούσας υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1.
4. Οι μισθωτοί που διέπονται από την παρούσα σύμβαση, δικαιούνται τόσες τριετίες, όσες ο χρόνος υπηρεσίας τους διαιρούμενος με τον αριθμό τρία (3).
5. Η κάθε τριετία θεωρείται συμπληρωμένη με την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή καταβάλλεται από την αρχή του τριμήνου του ημερολογιακού έτους στο οποίο αυτή συμπληρώνεται. Αρχή του τριμήνου θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, η 1η Απριλίου, η 1η Ιουλίου και η 1η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
6. Για τον υπολογισμό των τριετιών λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία, συνεχής ή διακεκομμένη, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα.

Άρθρο 18
Annual Increment, Merit κ.λπ.

1. Σε περίπτωση που το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα πέσει κάτω από 10%, θα καταβάλλεται μηνιαίο ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης των μηνιαίων αποδοχών που θα ανέρχεται σε 25,00 ευρώ, με οποιαδήποτε επωνυμία και αν καταβάλλεται (annual increment, merit κ.λπ.), χωρίς άλλη αναπροσαρμογή μέχρι το 2014 και θα ενσωματώνεται στον βασικό μηνιαίο μισθό.
2. Εξαιρούνται οι μισθωτοί που εξάντλησαν τη μισθολογική τους κλίμακα, στους οποίους το ανωτέρω ποσό θα ενσωματώνεται στο επίδομα τριετιών.
3. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε αεροπορικής εταιρείας, προβλέπεται ετήσια αύξηση, η ετήσια αύξηση που προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. δεν θα χορηγείται σε περίπτωση που η ετήσια αύξηση που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό είναι υψηλότερη, ενώ σε περίπτωση που είναι χαμηλότερη θα καταβάλλεται μόνο η διαφορά.

Άρθρο 19
Επίδομα τροφής

Σε όλους τους μισθωτούς ανεξαιρέτως καταβάλλεται μηνιαία επίδομα τροφής, που υπολογίζεται στα Δώρα εορτών και την άδεια.
Α. Έτος 2012: Το επίδομα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2011, δηλαδή στο ποσό των 122,24 ευρώ, από την 1.7.2012 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 116,12 ευρώ.
Β. Έτος 2013: Το επίδομα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2012, δηλαδή στο ποσό των 116,12 ευρώ, από την 1.1.2013 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 110,31 ευρώ.
Γ. Έτος 2014: Το επίδομα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2013, δηλαδή στο ποσό των 110,31 ευρώ, από την 1.1.2014 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 104,79 ευρώ.

Άρθρο 20
Επίδομα ταμία

Το επίδομα ταμία σε ταμίες και μισθωτούς που ασκούν διαχείριση ή διαχειρίζονται χρήματα, εκδίδουν εισιτήρια και/ή φορτωτικές και/ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ενεργούν εισπράξεις ή πληρωμές, καταργείται. Για τους μισθωτούς οι οποίοι την 1.7.2012 εισπράττουν επίδομα ταμία, το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα ταμία θα ενσωματωθεί στον βασικό μισθό.

Άρθρο 21
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (επίδομα ειδικών συνθηκών)

Σε όλους τους μισθωτούς καταβάλλεται επίδομα συνθηκών.
Α. Έτος 2012: Το επίδομα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2011, δηλαδή στο ποσό των 44,42 ευρώ, από την 1.7.2012 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 42,19 ευρώ.
Β. Έτος 2013: Το επίδομα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2012, δηλαδή στο ποσό των 42,19 ευρώ, από την 1.1.2013 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 40,08 ευρώ.
Γ. Έτος 2014: Το επίδομα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2013, δηλαδή στο ποσό των 40,09 ευρώ, από την 1.1.2014 καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 5% και καθορίζεται στο ποσό των 38,07 ευρώ.

Άρθρο 22
Μισθός ασφαλείας

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού μηνιαίου μισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του κλάδου, καθορίζεται από 1.7.2012 στο ποσό των 600,00 ευρώ, χωρίς άλλη αναπροσαρμογή μέχρι 31.12.2014.

Άρθρο 23
Εβδομαδιαία απασχόληση εργαζομένων
με μειωμένη απασχόληση

Η απασχόληση των εργαζομένων του κλάδου που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο, ρυθμίζεται από τον νόμο.

Άρθρο 24
Μετατροπή συμβάσεων μειωμένης απασχόλησης
σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης

Συμβάσεις εργασίας μισθωτών οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης αορίστου χρόνου, αλλά απασχολούνται μονίμως επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες με ωράριο πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το υποβαλλόμενο κατά νόμο στην Επιθεώρηση Εργασίας πρόγραμμα εργασίας, μετατρέπονται σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον, κατά το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, οι ανάγκες της αεροπορικής εταιρείας το επιτρέπουν.

Άρθρο 25
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα δικαιούνται τις αυξήσεις που προβλέπονται από τη Σ.Σ.Ε., αν οι αυξήσεις αυτές εμπίπτουν στη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους.

Άρθρο 26
Ρήτρα ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. η ΟΠΑΜ και τα επιμέρους σωματεία των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες δεν θα ζητήσουν αυξήσεις των ποσών και ποσοστών των βασικών μισθών και επιδομάτων και δεν θα διεκδικήσουν νέα επιδόματα.
Ρητά συμφωνείται κοινωνική ειρήνη μέχρι την 31.12.2014.

Άρθρο 27
Έναρξη και λήξη ισχύος

Η παρούσα ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.