Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΝΠΙΔ Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ (ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49545/2371/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΝΠΙΔ
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ (ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49545/2371/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Το από 6.5.2008 αίτημα της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος.
7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 26.5.2008.
8. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
10. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

α) Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ (ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β) Κατηγορίες ειδικοτήτων και προσδιορισμός αυτών: Οι δενδροανθοκηπουροί διακρίνονται σε βοηθούς - μαθητευόμενους, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες και εργοδηγούς.
1. Σαν βοηθοί - μαθητευόμενοι χαρακτηρίζονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι, αδιακρίτως ηλικίας, που εκτελούν βοηθητικές εργασίες σχετικές με το επάγγελμα δενδροανθοκηπουρού δίπλα στον τεχνίτη και υπό τις οδηγίες αυτού.
2. Τεχνίτες δενδροανθοκηπουροί θεωρούνται: (α) οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού δενδροανθοκηπουρού ως ανωτέρω και (β) οι έχοντες πτυχίο Γεωργικής Σχολής και οι οποίοι εντάσσονται μισθολογικά στο κλιμάκιο 3-6 χρόνια υπηρεσίας, γιατί η διάρκεια της φοίτησής τους αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία τριών (3) ετών.
3. Αρχιτεχνίτες δενδροανθοκηπουροί χαρακτηρίζονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία ως τεχνίτες δενδροανθοκηπουροί.
4. Εργοδηγοί χαρακτηρίζονται οι δενδροανθοκηπουροί γενικά που έχουν συμπληρώσει εννεαετή πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία στο επάγγελμα αυτό, εφόσον κατέχουν πτυχίο Γεωργικής Σχολής και 12ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία χωρίς πτυχίο Γεωργικής Σχολής.

Άρθρο 2
Αποδοχές των στο άρθρο 1
περιλαμβανόμενων δενδροανθοκηπουρών

α) Βασικά ημερομίσθια: Σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης το βασικό ημερομίσθιο ορίζεται από 1.1.2008 σε 30,63 ευρώ, από 1.9.2008 σε 31,55 ευρώ και από 1.5.2009 σε 33,44 ευρώ.
β) Επιδόματα
1. Χορηγούνται δέκα (10) τριετίες επί των βασικών ημερομισθίων, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες επτά (7) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
2. Επίδομα ειδικότητας: Οι δενδροανθοκηπουροί όταν, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις του άρθρου 1, χαρακτηρίζονται αρχιτεχνίτες, δικαιούνται επίδομα ειδικότητας σε ποσοστό 4% και όταν χαρακτηρίζονται εργοδηγοί, δικαιούνται επίδομα ειδικότητας σε ποσοστό 8%. Τα ποσοστιαία αυτά επιδόματα υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων.
3. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις προσαυξήσεις λόγω χορήγησης τριετιών (παρ. 1β?). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 30%, υπολογιζόμενο επί του ποσού των 17,00 ευρώ.
5. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 15%, υπολογιζόμενο επί του ποσού των 17,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Παροχές σε είδος κ.λπ.

Στους εργαζόμενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης χορηγούνται τα εξής:
1. ένα σακάκι (τζάκετ) ανά διετία,
2. δύο στολές εργασίας ετησίως, εκ των οποίων τη χειμερινή έως τη 10η Οκτωβρίου και τη θερινή έως τη 10η Μαΐου έκαστου έτους,
3. δύο ζεύγη υποδημάτων, ένα χειμερινό και ένα θερινό, ετησίως,
4. δύο ζεύγη γαντιών ετησίως,
5. ένα πηλίκιο χειμερινό και ένα θερινό ετησίως,
6. ένα κιλό σαπούνι μηνιαίως,
7. δύο προσόψια ετησίως, μεγάλου μεγέθους και
8. ένα λίτρο γάλακτος για κάθε ημέρα εργασίας ή το αντίτιμο αυτού σε χρήμα.
Από τα χορηγούμενα αυτά είδη, μόνο η στολή εργασίας περιέρχεται στην κυριότητα του εργοδότη κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας των μισθωτών.
Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ανωτέρω ειδών έως 10 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο και έως 10 Μαΐου για τη θερινή περίοδο, ο εργοδότης καταβάλλει ολόκληρη την αξία τους σε χρήμα, εκτός του γάλακτος που χορηγείται ημερησίως.
Εάν ο εργοδότης παρέχει στους δενδροανθοκηπουρούς κατοικία, φωτισμό, τροφή ή όλα αυτά, δικαιούται να προβαίνει σε ανάλογες κρατήσεις των ημερομισθίων, που δεν δύνανται να είναι ανώτερες του 5% για κατοικία, 2% για φωτισμό, 1,3% για τροφή.

Άρθρο 4
Θεσμικά θέματα - Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Ως τέτοια αναγνωρίζεται η πραγματοποιηθείσα σε μία από τις στο άρθρο 1 περιγραφόμενες ειδικότητες σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Αποδεικνύεται δε με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ, εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
β) Χρονικά όρια
1. Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη εργασία.
2. Καθιερώνεται η 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους ημέρα μνήμης του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των δενδροανθοκηπουρών, ως ημέρα αργίας για τους εργαζόμενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00), τις Κυριακές και με νόμο αργίες, ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του εργατικού δικαίου.
4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 5

Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συμφωνηθεί έναντι της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Κάθε προηγούμενη απόφαση από την ισχύ της παρούσας καταργείται.

Άρθρο 6

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 8

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.