Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 139/29.10.2008

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 139/29.10.2008

Tue, Oct 7, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 7.10.2008, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 2) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου οι: Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ειδικότερα αναλυτές, προγραμματιστές, χειριστές Η/Υ που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Επιπλέον στη σύμβαση αυτή υπάγονται και οι ηλεκτρονικοί - τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών), εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. Οι ρυθμίσεις που διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών - τεχνικών Hardware, δεν δεσμεύουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.

Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 αυξάνονται ως εξής:
α) Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5%.
β) Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και από 1.9.2009 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,1%.

Αρθρο 3
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

Αρθρο 4
’δειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού

Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Αρθρο 5
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια
εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων

Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενης-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.

Αρθρο 6
Συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων

Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.

Αρθρο 7
Προσπελασιμότητα
των εργαζομένων ΑμΕΑ στη χρήση Η/Υ

Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μέρη στο πλαίσιο των επιβεβλημένων παρεμβάσεών τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων, λόγω αναπηρίας, στον τομέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων με αναπηρίες, τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιμότητάς τους (π.χ. ασύρματη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιμο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστημα ελέγχου Η/Υ με το κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευματικός διακόπτης, οθόνη και μεταφραστής Braille, αναγνώστης και μεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση ομιλίας, τραπέζι στήριξης μεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο/η χειριστής-τρια ΑμΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.

Αρθρο 8
Εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων μέσω της γνώσης και την ανάγκη συνεχούς εξοικείωσης των εργαζομένων, νέων ή μεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδομένα από την διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται:
- Η διευκόλυνση των εργαζομένων προκειμένου να καταρτίζονται και επιμορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά πληροφορίες, που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.
- Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, όσον αφορά στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
- Η υποστήριξη των εργαζόμενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή μέσω δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που συνδέονται με κάποιο προσόν ή ταλέντο.

Αρθρο 9
Διατηρούμενες διατάξεις

α) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε.

Αρθρο 10
Ισχύς

Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. ορίζεται για δύο (2) έτη και ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008.