Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας»

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας»

Tue, Jun 1, 2010 12:00 AM ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 1-6-2010, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. επί της Πλατείας Βικτωρίας 7 και ενώπιον του Μεσολαβητή Ευστράτιου Μαυραγάνη, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ' ενός οι Ευστάθιος Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Παναγιώτης Ανατσούτσουλας, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος και αφ' ετέρου Γεώργιος Μαυρογιαννόκης, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 2/80863/0022/6-11-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγονται οι χειριστές μηχανοδηγοί και γεωτρυπανιστές όλων των μηχανημάτων (ανυψωτικών, εκσκαπτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών, γεωργικών, πισσωτικών, διαγραμμίσεων, καδοφόρων, μηχανικών σαρώθρων και εν γένει χωματουργικών μηχανημάτων) καθώς και οι βοηθοί τους, που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ όλης της χώρας, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαίδας και είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων, τα οποία ανήκουν στην Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδας.

Άρθρο 2

Αποδοχές

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 παρ. 2 και 28 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3453/2006, του ν.3554/2007, του ν.3670/2008, του ν.3833/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.3845/2010.


Άρθρο 3

Διατήρηση διατάξεων - Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3833/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ορίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις (σσε, ή δ.α), που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς με τους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν, β) Κατά τα λοιπά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3833/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν.3845/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α 21/2009, καθώς και όλων των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ