Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ.: 55/4.7.2008

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ.: 55/4.7.2008

Wed, Jun 18, 2008 12:00 AM

Σήμερα 18.6.2008 στην Αθήνα, μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μενάνδρου 85 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ευστάθιο Παναγόπουλο - πρόεδρο και Παναγιώτη Ανατζούτσουλα - γενικό γραμματέα και αφετέρου: 1) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), που εδρεύει στην οδό Ξενοφώντος 5 - Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διονύσιο Νικολάου - γενικό διευθυντή, 2) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, που εδρεύει στην Πλ. Μοριχόβου 1 - Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Λάμπρο Παπαϊωάννου - δικηγόρο, 3) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 46 - Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δημ. Ασημακόπουλο - πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη - γενικό γραμματέα, 4) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 52 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Αρμενάκη - πρόεδρο και 5) του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 16 - Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Αναστασόπουλο - γενικό γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στους όρους αυτής της συλλογικής ρύθμισης υπάγονται οι αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στα εκσκαπτικά, ανυψωτικά, ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά κ.λπ. μηχανήματα των ναυπηγοεπισκευαστικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχειρήσεων, αποθηκών και εργοστασίων όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Αναπροσαρμογές αποδοχών

Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως ίσχυαν την 31.12.2007, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Την 1.1.2008 αυξάνονται σε ποσοστό 3,6%.
β) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περ. α? αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, αυξάνονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%.
γ) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περ. β? αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, αυξάνονται από 1.1.2009 σε ποσοστό 3%.
δ) Όπως διαμορφώνονται την 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 σε ποσοστό 3%.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα επιδόματα, που υπολογίζονται στον βασικό μισθό και το βασικό ημερομίσθιο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
3.1. Επίδομα προϋπηρεσίας
α) Στους χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι έξι (6) τριετίες.
β) Στους βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη (1η) και δεύτερη (2η) τριετία και σε ποσοστό 5% για την τρίτη (3η) τριετία.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών και υπολογίζεται ως εξής:
α) για τους χειριστές ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία που διανύθηκε με την ειδικότητα του χειριστή πριν και μετά από τη λήψη της σχετικής άδειας και δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητα του βοηθού χειριστή και
β) για τους βοηθούς χειριστές η υπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού χειριστή.
3.2. Επίδομα οικογενειακών βαρών: Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% για τον ή την σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί και μέχρι τρία (3) παιδιά, εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εφόσον τα παιδιά αυτά σπουδάζουν, το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργαζόμενο γονέα του φοιτητή/σπουδαστή βεβαίωση της σχολής και, αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, η βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένη από το ελληνικό Προξενείο της χώρας των σπουδών.
Το επίδομα συζύγου (γάμου) χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόμενος έχει την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον παιδιού.
3.3. Επίδομα αρχιχειριστή: Στους αδειούχους χειριστές που οι επιχειρήσεις που εργάζονται τους έχουν αναθέσει καθήκοντα εργοδηγού - αρχιχειριστή Α? τάξης ή υπεργοδηγού αρχιχειριστή Β? τάξης, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15%.
Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ειδικότερα η περ. γ? της παρ. 1 της από 29.4.1988 Σ.Σ.Ε. του επαγγέλματος.
3.4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών: Σε όλους τους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών ως εξής:
3.4.1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Α. Σε ποσοστό 25% για τους απασχολούμενους σε υψικαμίνους και κωκερίες.
Β. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε εργασίες ή τμήματα εργοστασίων όπου πραγματοποιούνται ή λειτουργούν:
β.1. Ηλεκτρικοί κλίβανοι που λιώνουν μέταλλα.
β.2. Κλίβανοι με εμφύσηση (L.D.).
β.3. Θερμή εξέλαση μετάλλου.
β.4. Κλίβανοι αναπυράκτωσης.
β.5. Κλίβανοι που λιώνουν υλικό με πετρέλαιο.
β.6. Απλοί κάθετοι κλίβανοι παραγωγής χυτοσιδήρου.
β.7. Χύτευση οποιουδήποτε θερμού ρευστού μετάλλου.
Γ. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις υαλουργίας.
Δ. Σε ποσοστό 15% για τους χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων που απασχολούνται σε εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων και που διακινούν χύμα έτοιμο προϊόν ή που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν πρώτες ύλες παραγωγής λιπασμάτων (σιδηροπυρίτη, φωσφορίτη, θείο, κάλιο κ.λπ.).
Ε. Σε ποσοστό 15% για όσους απασχολούνται σε ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα εργοστασίων κατασκευής πάγου και σε ψυγεία.
ΣΤ. Σε ποσοστό 12% για όσους απασχολούνται σε εργοστάσια μοριοσανίδων (σανίδων νοβοπάν), καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και απασχολούνται αποκλειστικά σε τμήματα γαλβανισμού μετάλλων και επιμετάλλωσης, όταν οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε εργοστάσια που εμπίπτουν στις παραπάνω περ. α? και β?.
Ζ. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12% καταβάλλεται στους απασχολούμενους στον αμμοβολισμό πλοίων ή εξαρτημάτων πλοίων για όσο χρόνο εκτελούν την εργασία αυτή. Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μηχανήματα των αποθηκών του ΟΤΕ.
3.4.2. Επίδομα ειδικών συνθηκών
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε ποσοστό 10% στους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3.4.1 του άρθρου ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.
3.5. Επίδομα απασχόλησης σε κύτος πλοίου: Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές που απασχολούνται σε κάθε είδους μηχανήματα, σε κύτος πλοίου ή άλλου πλωτού μέσου, καθώς και στα αμπάρια πλοίου, χορηγείται επίδομα 10%.
3.6. Επίδομα βαρέων μηχανημάτων: Από την 1.1.2008 στους χειριστές και βοηθούς χειριστών βαρέων μηχανημάτων με ιπποδύναμη άνω των 100 HP χορηγείται επίδομα ποσοστού 9%.
3.7. Επίδομα πίστας: Στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που απασχολούνται στα αεροδρόμια της χώρας, χορηγείται επίδομα πίστας σε ποσοστό 15%.

Άρθρο 4
Χρόνος εργασίας

1. Εβδομαδιαία απασχόληση: Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, είναι σαράντα (40) ώρες ανά εβδομάδα για εβδομαδιαία απασχόληση πέντε (5) ημερών, σε συνδυασμό με την υπ? αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των ημερών της εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Διάλειμμα εργασίας: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και εφόσον απασχολούνται πέραν των έξι (6) ωρών ημερησίως, χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15?), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ.88/1999, μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιάς τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων, που καθορίζει ο εργοδότης.

Άρθρο 5
Παροχές σε είδος

5.1. Χορήγηση ειδών ένδυσης: Σε όσους υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, χορηγούνται για τις ανάγκες της εργασίας τους δύο φόρμες εργασίας (μία θερινή, μία χειμερινή), ένα ζευγάρι άρβυλα με σόλα από ελαστικό και ένα ζευγάρι γάντια.
Όλα τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν, όχι όμως νωρίτερα από ένα (1) χρόνο. Επίσης, χορηγείται και ένα τζάκετ (μπουφάν) κάθε δύο (2) χρόνια.
5.2. Χορήγηση γάλακτος: Οι επιχειρήσεις που στο λοιπό προσωπικό τους χορηγείται γάλα με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., υποχρεούνται να χορηγούν γάλα και στους καλυπτόμενους από την παρούσα, με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις αυτές, ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος που χειρίζεται ο μισθωτός (μηχανοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο).

Άρθρο 6
Αποζημίωση απόλυσης βοηθών χειριστών

Οι αποζημιώσεις της παρ. 1, περ. α? του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας των βοηθών χειριστών, καθορίζονται ως εξής:
α) Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
β) Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
γ) Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
δ) Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
ε) Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
στ) Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
ζ) Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
η) Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
θ) Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια

Άρθρο 7
Αργίες - Άδειες

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθες άδειες:
1. Ημέρα αργίας: Καθιερώνεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως προαιρετική αργία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους κατά την ημέρα αυτή, καταβάλλει τη νόμιμη αμοιβή για απασχόληση σε ημέρα αργίας.
2. Άδεια γάμου: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια τέλεσης γάμου, με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια ανάπαυσης, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με νόμο και τη σύμβαση αυτή.
3. Άδεια γέννησης παιδιού: Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, χορηγείται στον πατέρα εργαζόμενο άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, με αποδοχές.
4. Έξοδα τοκετού: Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, σε περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) και πάνω τέκνου, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως συμβολή στα έξοδα τοκετού, 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα γέννησης του τέκνου, με την υποβολή νόμιμα θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού γέννησης της οικείας δημοτικής Αρχής. Σε επιχειρήσεις που καλύπτουν τα έξοδα τοκετού, το ποσό των 600,00 ευρώ θα συμψηφίζεται. Το ποσό αυτό είναι έκτακτη κοινωνική παροχή και δεν περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές.
5. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών - οικογένειας: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ? έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Από 1.1.2008 η παραπάνω χορηγούμενη άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος (άρθρο 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 13/18.4.2008).
6. Ετήσια άδεια ανάπαυσης: Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες, αντίστοιχα.
7. Ειδική άδεια: Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων ομοιοεπαγγελματικών σωματείων χειριστών και βοηθών μηχανημάτων έργων, που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, χορηγείται άδεια το πολύ δύο (2) ημερών τον μήνα, με αποδοχές, κάθε φορά που θα συμμετέχουν αποδεδειγμένα στις εξεταστικές επιτροπές των Νομαρχιών για την έκδοση αδειών χειριστών.

Άρθρο 8
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 1? από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
2. Για την παρακράτηση αυτής της συνδρομής, αναγκαία προϋπόθεση είναι η υποβολή, εκ μέρους της δικαιούχου ομοσπονδίας, δήλωσης προς την επιχείρηση ότι επιθυμεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές που εργάζονται σε αυτή ή ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση οι εργαζόμενοι που αναφέρονται ονομαστικά.
3. Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του τέταρτου μήνα, θα κατατίθεται στον υπ? αριθ. 482346-05 λογαριασμό της δικαιούχου ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα Αθηνών).
4. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα, με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση, να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδρομής.

Άρθρο 9
Σχολές επιμόρφωσης - εκπαίδευσης
χειριστών και βοηθών χειριστών

1. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κοινή και συντονισμένη προσπάθεια προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σχολές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χειριστών και βοηθών, σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, με σκοπό την τεχνική κατάρτιση τόσο στα εν χρήσει μηχανήματα όσο και στη νέα τεχνολογία.
2. Η ίδρυση και λειτουργία αυτών των σχολών εκτιμάται ως αναγκαία για την καλή χρήση και τη συντήρηση των μηχανημάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, που συνεπάγεται σοβαρότατη ζημία για την εν γένει εθνική οικονομία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών.
3. Στις σχολές θα εκπαιδεύονται οι αδειούχοι χειριστές και βοηθοί χειριστών μηχανημάτων που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον 600 ημερομισθίων ή κατά το ήμισυ βοηθού χειριστή και το υπόλοιπο σε συνεργείο επισκευών μηχανημάτων, καθώς και οι αδειούχοι χειριστές μιας ομάδας μηχανημάτων για άλλη ομάδα. Οι λεπτομέρειες και τα προσόντα που θα απαιτηθούν γι? αυτούς που θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στις σχολές και ο χρόνος εκπαίδευσής τους θα ρυθμισθούν έπειτα από συνεννόηση των εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΕΔ.
4. Το θέμα του επιδόματος μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ευδοκίμως εξερχόμενων από τις σχολές χειριστών θα αντιμετωπιστεί από τις Οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών όταν αρχίσει η λειτουργία των σχολών.

Άρθρο 10
Γενική ρύθμιση

1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), ατομικές συμβάσεις εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας επιχειρήσεων, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται.
2. Οι όροι της Δ.Α.18/2006, καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), που δεν τροποποιούνται ρητά με τη σύμβαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιημένα στη σύμβαση αυτή, η οποία ενσωματώνει συνολικά και συστηματικά όλους τους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη των προηγούμενων διακρίσεων, η σύμβαση αυτή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.