Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών αεροεφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Π.Κ.: 106/19.8.2008

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών αεροεφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Π.Κ.: 106/19.8.2008

Tue, Aug 19, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 19.8.2008, οι υπογεγραμμένοι: 1. Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κλάδου Δημοσιονομικών, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ? αριθ. 2/65882/0022/26.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 2. Τάρλας Ηλίας, πρόεδρος της Ένωσης Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΧΑΔΥ), νόμιμα εξουσιοδοτημένος δυνάμει της υπ? αριθ. 03/08/11.5.2008 εξουσιοδότησης του Δ.Σ. της παραπάνω Ένωσης, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι χειριστές αεροεφαρμογών (αεροπλάνων και ελικοπτέρων) δημόσιων υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που είναι μέλη της παραπάνω Ένωσης (ΕΧΑΔΥ).

Άρθρο 2

α) Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής:

Έτη υπηρεσίας
(συμπληρωμένα)

Μηνιαίος
βασικός μισθός

0-1

1.235,00 

1-3

1.311,00 

3-6

1.388,00 

6-9

1.464,00 

9-12

1.540,00 

12-15

1.616,00 

15-18

1.692,00 

18-21

1.768,00 

21-24

1.844,00 

24-27

1.920,00 

27-30

1.996,00 

30 και άνω

2.072,00 

β) Για τον προσδιορισμό των αποδοχών των μισθωτών των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προσμετράται στον χρόνο υπηρεσίας και η προϋπηρεσία οποιουδήποτε εργοδότη, φυσικού προσώπου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σε εργασίες πτητικές, όμοιες ή συναφείς προς αυτή που εκτελείται. Αφαιρείται όμως ο χρόνος για τον οποίο τυχόν χορηγήθηκε σύνταξη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά θεωρημένα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και το αντίστοιχο κλιμάκιο του βασικού μισθού χορηγείται από την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού του ΓΕΑ.

Άρθρο 3

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από τον βασικό μισθό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:
α) Ανθυγιεινό επίδομα: Το ανθυγιεινό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού έκαστου μισθωτού.
β) Επίδομα τύπου: Το επίδομα τύπου ορίζεται στο ποσό των 210,00 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από πόσους τύπους δύναται να πετάξει ο χειριστής (αεροπλάνων - ελικοπτέρων).
γ) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Το επίδομα ειδικών συνθηκών ορίζεται στο ποσό των 32,58 ευρώ μηνιαίως.
δ) Επίδομα αεροεφαρμογών: Το επίδομα αεροεφαρμογών ορίζεται στο ποσό των 58,69 ευρώ μηνιαίως.
ε) Επίδομα ετοιμότητας: Το επίδομα ετοιμότητας ορίζεται σε 105,00 ευρώ μηνιαίως.
στ) Επίδομα ιπτάμενων χειριστών αεροεφαρμογών: Το επίδομα ιπτάμενων χειριστών αεροεφαρμογών χορηγείται μηνιαίως και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 50%.
Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται μηνιαίως, με την προϋπόθεση ότι ο κάθε ιπτάμενος θα έχει συμπληρώσει, στο τέλος του α? και β? εξαμήνου κάθε έτους, τριάντα (30) ώρες πτήσεων ανά εξάμηνο, ασχέτως των ωρών πτήσεων έκαστου μήνα.

Άρθρο 4

Η οικογενειακή παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003, όπως ισχύουν.

Άρθρο 5

Στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται η αποζημίωση εκτός έδρας εσωτερικού και η αποζημίωση εξωτερικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου.
Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης, ο κυβερνήτης εξομοιώνεται με επισμηναγό και ο συγκυβερνήτης με σμηναγό.

Άρθρο 6

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τις θέσεις των χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέρων καταλαμβάνουν στρατιωτικοί συνταξιούχοι, οι συνολικές μηνιαίες τακτικές αποδοχές τους καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. Για την κατάταξή τους σε αντίστοιχο κλιμάκιο θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που θα έχει ο καθένας στο ΓΕΑ, εκτός από τον χρόνο που έχει υπολογιστεί για τη σύνταξη. Στους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2512/1997.

Άρθρο 7

Κάθε προηγούμενη συλλογική ρύθμιση που αφορά το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας, καταργείται.

Άρθρο 8

Έναρξη της ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2008.